Kierownik Katedry
Budynek B, pok. 119
tel. 61 856 95 33
e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

Obszary badawcze:
  • Polityka gospodarcza,
  • Rozwój lokalnego i regionalnego rynku pracy, Analiza rozwoju przedsiębiorstw
  • Economic policy,
  • Development of local and regional labour market, Business development analysis.

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE
1. Ziomek, A., 2010, Koncepcja nowego regionalizmu, czyli sposób funkcjonowania władz samorządowych w XXI wieku, Biblioteka Regionalisty, 10, s. 275-286.
2. Ziomek, A., 2010, Instytucje i organizacje w sferze rynku pracy a koncepcja nowego regionalizmu - studium na przykładzie Wielkopolski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Europa Regionum, XIII, s. 133-152.
3. Ziomek, A., 2010, Determinanty aktywności społecznej na rzecz rozwoju lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 139, s. 134-146.
4. Ziomek, A., 2010, Rezultaty ekonomiczne partnerstw lokalnych a rozwój lokalny. Analiza wybranych przykładów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 101, s. 180-187.
5. Ziomek, A., 2014, Foresight strategiczny przedsiębiorstwa a wyzwania globalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 2, s. 75-86.
6. Ziomek, A., Piasecki, K., 2015, System dynamics and mathematical method application for the strategic foresight, SSRN Electronic Journal, 6, s. 18.
7. Ziomek, A., 2015, The impact of the production of energy from renewable sources on the state of local road in Poland, Intercathedra, 31-2, s. 123-130.
8. Ziomek, A., 2016, Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9, s. 136-152.

WYBRANE DZIAŁANIA NA RZECZ PRAKTYKI: EKSPERTYZY I BADANIA
1. Zintegrowane podejście do rozwoju – Rola Polityki Spójności, Badanie realizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w okresie 01-09. 2007 r., przygotowanie fragmentu raportu pt.: „Zintegrowane podejście do polityki rozwoju. Polityka spójności a polityka społeczna Unii Europejskiej”, członek zespołu badawczego.
2. Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, praca badawcza w ramach zadania: „Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich Programu Wieloletniego IERiGZ-PIB”, pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", 2009 r.
3. Projekt Urzędu Miasta Poznaniu, „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, badanie ewaluacyjne ofert zgłoszonych w ramach projektu oraz przygotowanie - jako ekspert w projekcie - Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SIWZ) w terminie od 23 lutego 2009 r. do 22.06.2009 r. funkcja ekspert.
4. Projekt dobre praktyki we współpracy partnerskiej”, realizator Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie,wsparcie dla projektu udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, funkcja ekspert, 2009.
5. Badanie Potencjału gospodarczego i innowacyjnego Wielkopolski dla Urzędu Marszałkowskiego, projekt współfinansowany w ramach EFS, odpowiedzialność za raport dotyczący badania gmin i powiatów oraz raport badania jednostek badawczo-naukowych, 09-12.2009, członek zespołu badawczego.
6. Badanie potencjału jednostek otoczenia biznesu w Wielkopolsce dla Urzędu Marszałkowskiego, projekt współfinansowany w ramach EFS, udział w badaniu jednostek i sporządzeniu raportu, okres 11-12.2009, członek zespołu badawczego.
7. Projekt Urzędu Miasta Poznania, Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy, 23.02.2010-30.06.2010, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ocena ofert w ramach procedury przetargu, ewaluacja raportu z badania, funkcja ekspert.
8. Projekt realizowany przez LABOLATORIUM BADAŃSPOŁECZNYCH w Warszawie, "Edukacja ponadgimnazjalna w województwie dolnośląskim", opracowanie recenzji raportu w ramach projektu w dniach 1.07-10.2011 9. Inicjatywa klastrowa „Wołowina sudecka”, projekt dofinansowany przez UM województwa Dolnośląskiego, ekspert zewnętrzny, 05-12.2014, Strategia klastra opracowanie, 11.2014.
10. Recenzja Krytycznej analizy raportu z analizy danych zastanych oraz badań własnych w ramach projektu ”Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, dla Urząd Miasta Poznania, Obserwatorium Rynku Pracy, 07.2014.
11. Recenzja raportu badania „Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju” 1 etap, dla Wojewódzki Urząd Pracy, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, 07.2014.
12. Recenzja raportu badania „Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju” 2 etap, dla Wojewódzki Urząd Pracy, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, listopad 2014.
13. Ocena skutków eksploatacji węgla brunatnego złoża Oczkowice, ZE PAK. 08-10.2015.
14. Ekspert Rządowej Rady Ludnościowej – dr hab. Agnieszka Ziomek.