WYKSZTAŁCENIE

2014 Doktorka habilitowana nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii)

2004 Doktorka nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii)

1993 - 1999 Muzyczka instrumentalistka, specjalizacja w zakresie gry na skrzypcach (Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Poznaniu)

1993 - 1998 Magistra ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność: Handel Międzynarodowy)
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Makroekonomia
Funkcjonowanie rynku pracy
Dyskryminacja ekonomiczna kobiet, absolwentów i osób z niepełnosprawnością
 
ZATRUDNIENIE NA UEP ORAZ CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2021/2022  Prowadzone przedmioty:
 • Macroeconomics (lecture & class)
 • Labour Market and Gender Inequality
 • Dyskryminacja w sferze publicznej i zawodowej
 • Techniki autoprezentacji i wizualizacja danych
 • Seminarium magisterskie
 • zespołowo: Integracja gospodarcza
 • Makroekonomia (Executive MBA)

2021 – obecnie Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Poznań
2019 – obecnie Członkini Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności przy Prezydencie Miasta Poznania
2017 – obecnie Profesorka UEP w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP
2017 – obecnie Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania na UEP
2004 – 2017 Adiunktka w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową UEP
2001 – 2004 Asystentka w KMBGN AE w Poznaniu 
    
UDZIAŁ W PROJEKTACH

IX 2020 – XII 2020 Koordynatorka Projektu "Różnorodność kulturowa", realizowanego przez UEP w ramach Study in Poznań, na zlecenie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej - Urzędu Miasta Poznania

VI 2017 – XII 2017 Ekspertka ds. rynku pracy (Projekt „Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY”, Projektodawca: DGA S.A., Partner: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

XI 2011 – X 2014 Ekspertka ds. flexicurity (Projekt: „MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”, Projektodawca: Fundacja Aktywności Lokalnej, Partner: UEP w Poznaniu)

X 2010 – IX 2011 Koordynatorka Merytoryczna (Projekt: „FLEXCORE – wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce”, Projektodawca: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. C. Ratajskiego, Partner: UEP w Poznaniu)

IV 2004 –  IX 2005 Udział w międzynarodowym projekcie pt. „Women, News and Europe: East-West Comparisons of Gendered Election Coverage; Mapping an Engendered Media: a Comparative Analysis of Reporting Gender during the 2004 European Elections”

XII 2002 –  I 2003 Współpraca przy ogólnopolskim rankingu państwowych i niepaństwowych szkół wyższych w zakresie najpopularniejszych kierunków: ekonomia-zarządzenie, informatyka, pedagogika, politologia, prawo, psychologia i socjologia, przeprowadzanym dla Tygodnika „Polityka” (na terenie miasta Krakowa)
 
OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY

2021 Autorka i współautorka 135 publikacji naukowych (w tym w języku angielskim), uczestniczka 150 konferencji i seminariów naukowych w kraju i za granicą, 167 wypowiedzi do mediów

2021 Nominacja do statuetki VICTORIA UEP w kategorii Złoty Człowiek – Przyjaciel Studentów Zagranicznych, nominacja Parlamentu Studenckiego UEP

2021 Nominacja Kolegium Redakcyjnego Głosu Wielkopolskiego do grona 100 najbardziej wpływowych kobiet Wielkopolski, które kształtują rzeczywistość i stanowią o sile regionu

2021 Nominacja Kolegium Redakcyjnego Głosu Wielkopolskiego do tytułu „Osobowość Roku 2020” w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej, kategoria: Nauka, nominacja za: aktywną działalność na rzecz równego traktowania wszystkich ludzi, nie tylko na polu akademickim    

2019 Nominacja do statuetki VICTORIA UEP w kategorii Voyage, Voyage, czyli Przyjaciel Studentów Zagranicznych, nominacja Parlamentu Studenckiego UEP

2018 Medal Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenie państwowe)

2017 VICTORIA UEP, Laureatka w kategorii Skarb narodów, czyli przyjaciel zagranicznych studentów, nagroda przyznana przez Parlament Studencki UEP

2015 Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za monografię pt. „Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji”   

2013 Autorka książki Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wyd. UEP

2013 Nagroda Zespołowa JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012 – za monografię pt. Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej

2012 Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. „Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej”

2010 Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora UEP za osiągnięcia naukowe, za współautorstwo zeszytu naukowego nt.: Gospodarka rynkowa w Polsce – 20 lat transformacji

2008 Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora AE w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za współautorstwo monografii pt.: „Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”

2007 Nominacja do statuetki VICTORII dla Wykładowcy/ Ćwiczeniowca Roku w kategorii Śmiech to Zdrowie przez Parlament Studencki AE w Poznaniu

2006 Współautorka Materiałów Dydaktycznych pt.: „Makroekonomia. Państwo w gospodarce (ćwiczenia i przykłady)”, Wyd. AE w Poznaniu (Nr 184)

2005 Autorka książki Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wyd. AE w Poznaniu

2004 Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki i Pracy oraz Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Społecznej za pracę Pozycja kobiet na polskim rynku pracy lat 90-tych (studium dyskryminacji)

2004 Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki pt.: „Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych”

2002 Nagroda Zespołowa JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo zeszytu naukowego pt.: „Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji”

HOBBY
 • 2004 Złoty medal w Mistrzostwach Kyokushinkai Karate IKKA Polska
 • 2001 Brązowy medal w Mistrzostwach Polski w kick-boxingu (light-contact)
 • Sztuki walki, joga, body combat
 • Muzyka klasyczna (J.S. Bach, K. Szymanowski)

Publikacje (wybrane, stan na: 23.11.2021, ORCID: 0000-0001-5651-5159)

 

Monografie

 1. Kalinowska-Nawrotek, B. (2005). Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy. Poznań: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 2. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2013). Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Link: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=790497

 

Redakcje naukowe

 1. Pondel, H., Kalinowska-Sufinowicz, B. (red.) (2017). Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 5, ss. 208. Pobrane z: https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171481278

 

Artykuły w czasopismach

 1. Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2), 231-245. Pobrane z http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/6708/1/13_Barbara_Kalinowska_Nawrotek_Formy%20dyskryminacji%20kobiet%20na%20polskim%20rynku%20pracy231-245.pdf
 2. Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Nierówności płci na rynku pracy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (4), 343-357. Pobrane z http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171208095
 3. Kalinowska, B. (2008). Polityka antydyskryminacyjna państwa na rynku pracy. Polityka Gospodarcza, (15-16), 403-412. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171427775
 4. Jarmołowicz, W. i Kalinowska-Sufinowicz, B. (2012). Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2010). W: W. Kasperkiewicz, W. i E. Kwiatkowski, E. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji (s. 249-264). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 268. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrane z http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/1795/249-264%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2013). Popytowe i podażowe determinanty aktywizacji zawodowej osób młodych. Przegląd Zachodniopomorski, 3(1), 95-105. Pobrane z: https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=POPYTOWE+I+PODA%C5%BBOWE+DETERMINANTY+AKTYWIZACJI+ZAWODOWEJ+OS%C3%93B+M%C5%81ODYCH&btnG=
 6. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Elastyczne formy pracy a rodzina. Wyniki badań wśród wielkopolskich przedsiębiorców. Teologia i Moralność, (1(15)), 93-104. Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/2256/2243
 7. Jarmołowicz, W. i Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Bezrobocie na wielkopolskim rynku pracy (lata 2002-2012). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (3(303)), 7-21. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrane z: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/201/172
 8. Kalinowska, B. (2009). Perspektywy i oczekiwania ludzi młodych wobec pierwszej pracy. Polityka Gospodarcza, (17-18), 221-237. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171353623
 9. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Formy wsparcia rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 - beneficjentów i pracowników wielkopolskich ośrodków pomocy społecznej. Polityka Społeczna, (8), 15-21. Pobrane z: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-503394c2-a61c-454e-bc16-19ba50a541bf
 10. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a rynek pracy (wyniki badania ankietowego). Studia Oeconomica Posnaniensia, (2/7/268),  113-132. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171312155
 11. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Telepraca jako szansa na flexicurity wśród rodziców z małymi dziećmi. Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje, (3(16)), 113-132. Warszawa: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. Pobrane z: http://www.decydujmyrazem.pl/files/AZP_16_14_netto.pdf
 12. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2015). Telework as a Form of Limiting of Human and Social Capital Depreciation among Parents with Young Children. Managerial Economics. Semiannual, (16/2), 127-136. Pobrane z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=498432
 13. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2015). Demographic and Economic Security as Crucial Determinants of Achieving Social Security In Poland. Intercathedra, (31/3), 43-48. Pobrane z: http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-1c90f863-0b54-4d16-94d2-6a5656b220da
 14. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Teorie dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy a osoby z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, (III(24)), 12-31. Pobrane z: http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/424,Teorie-dyskryminacji-ekonomicznej-na-rynku-pracy-a-osoby-z-niepelnosprawnosciami.html
 15. Domagała, W. i Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Occupational Segregation on the Polish Labour Market In the Years 2004-2014. Studia Prawno-Ekonomiczne, (XCIX), 257-274. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-ec7f5926-7a90-4318-9e4d-5d95fbea3935
 16. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Bezrobocie wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Studia Oeconomica Posnaniensia, (5/5), 176-189. Pobrane z: https://www.researchgate.net/profile/Baha_Kalinowska-Sufinowicz/publication/320450238_Bezrobocie_wsrod_osob_mlodych_na_wielkopolskim_rynku_pracy/links/5d6aca70458515088604554a/Bezrobocie-wsrod-osob-mlodych-na-wielkopolskim-rynku-pracy.pdf
 17. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2018). Pionowa i pozioma segregacja zawodowa na polskim rynku pracy. Rynek Pracy, (4(167)), 13-22. Pobrane z: https://rynekpracy.ipiss.com.pl/pl/aktualne-wydanie/numer-4-2018-167
 18. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2018). Determinants of the situation of the youth in the labour market (Детерминантыположениямолодежинарынкетруда).W: Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования, (4/4), 8-23. Tyumen: TyumenStateUniversityHerald. Social, Economic, and Law Research. Pobrane z: https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/2746/1/008_023.pdf
 19. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020), Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3), 179-196. Pobrane z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25585/23659Artykuły w czasopiśmie „Obserwatorium Ekonomiczne PTE”

 1. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Sytuacja na rynku pracy. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego",  (1), 6-8. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_01.pdf
 2. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Rynek pracy w I kwartale 2016 roku. . W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego", (2), 7-10. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_02.pdf
 3. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Rynek pracy. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego",  (3), 8-10. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_03.pdf
 4. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Rynek pracy w trzecim kwartale 2016. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego", (4), 7-11, Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_04.pdf
 5. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Rynek pracy w 2016 roku. W: J. Tomidajewicz (red.), Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego", (5),  10-12, Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_05.pdf
 6. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Rynek pracy w I kwartale 2017 roku. W: J. Tomidajewicz (red.), Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego", (6), 9-13, Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_06.pdf
 7. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Rynek pracy w II kwartale 2017 roku. W: J. Tomidajewicz (red.), Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego", (7), 9-14. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium%20ekonomiczne/PTE_OE_07.pdf
 8. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2019). Rynek pracy w 2018 r.. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego”, (10), 9-18. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium_ekonomiczne/Obserwatorium_Ekonomiczne_10_06.2019.pdf
 9. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2019). Rynek pracy w I półroczu 2019. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego”, (11), 7-12. Pobrane z: http://www.pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium_ekonomiczne/Obserwatorium_Ekonomiczne_11_grudzie_2019.pdf
 10. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Rynek pracy w 2019 roku. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego”, (12), 10-21. Pobrane z: http://pte.poznan.pl/images/pte/obserwatorium_ekonomiczne/Obserwatorium_Ekonomiczne_12_maj_2020.pdf
 11. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017). Determinanty sytuacji demograficznej w województwie wielkopolskim. W: J. Hrynkiewicz i A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, (s. 221- 223): Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. Pobrane z: https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_wielkopolski.pdf
 12. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020), Rynek pracy w I półroczu 2020 r. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego”, (13), 11-18. Pobrane z: http://www.pte.pl/250_artykuly_i_opinie.html

 

Artykuły w zeszytach naukowych

 1. Kalinowska-Nawrotek, B. (2001). Aktywność zawodowa kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych oraz jej determinanty. W: W. Jarmołowicz (red.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji (s. 167-186). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000009644
 2. Kalinowska-Nawrotek, B. (2002). Bezrobocie wśród kobiet polskich w okresie transformacji. W: S. Jankiewicz (red.), Trzy wymiary polityki transformacyjnej: wybrane zagadnienia (s. 78-85). Raporty. Opracowania. Referaty, (21). Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171318413
 3. Kalinowska-Nawrotek, B. (2005). Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężania. W: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej (s. 127-149). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000059273187
 4. Kalinowska-Nawrotek, B. (2005). Segregacja zawodowa na polskim rynku pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (s. 313-325). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000122050552
 5. Jarmołowicz, W. i Kalinowska-Nawrotek, B. (2006). Praca i płaca kobiet w polskiego literaturze powojennej – rozwój badań i poglądów. W: H. Januszek (red.), Praca w perspektywie ekonomicznej (s. 125-142). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000121243070
 6. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2009). Dylematy polityki rodzinnej. W: J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych (s. 130-137). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (39/1). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000163830873
 7. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2009). Równość czy dyskryminacja? Kobiety na polskim rynku pracy – lata 1989-2008. W: K. Pająk (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce – 20 lat transformacji (s. 145-158). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171190001
 8. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2009). Nierówności płci na rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych. W: W. Jarmołowicz (red.), Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego (s. 125-140). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171195879
 9. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2011). Model flexicurity – wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy. W: W. Czternasty (red.), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar ekonomiczno-społeczny (s. 166-179). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171200245
 10. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2012). Liberalizacja prawodawstwa a dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji (s. 336-351). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171226309
 11. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016).  Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy W: B. Ślusarz, J. Jędrzejczak-Gas, A. Barska i J. Wyrwa (red.), Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 31-41). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (5). Zielona Góra: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Pobrane z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=552273

 

Rozdziały w monografiach

 1. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Postawy osób młodych wobec procesu aktywizacji zawodowej. W: T. Chirkowska-Smolak i J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 45-59). Kraków: Wydawnictwo Libron. Pobrane z: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/14614/1/Cz%C5%82owiek%20na%20rynku%20pracy_wersja%20elektroniczna_2016_04_22.pdf#page=47
 2. Jarmołowicz, W. i Kalinowska-Nawrotek, B. (2006). Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia. W: D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce (s. 243-253). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Pobrane z: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/851/original/23.pdf?1315220031
 3. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Rynek pracy w 2019 roku. W: J. Tomidajewicz (red.). Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Raporty o sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski, Nr 2, Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2019 roku, (2), 25-41. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu. Pobrane z: http://pte.poznan.pl/images/pte/KsiazkiPTE_online/OE_cz2_2020.pdf

 

Raporty

 1. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2011). Wielkopolski rynek pracy lat 2000-2010 a model flexicurity. Raport w ramach Projektu „FLEXCORE – wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce. Poznań: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrane z: http://docplayer.pl/6778391-Baha-kalinowska-sufinowicz-wielkopolski-rynek-pracy-lat-2000-2010-a-model-flexicurity.html
 2. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Kierunki działań polityki otwartości i szacunku dla różnorodności kulturowo-etnicznej w środowisku akademickim w Mieście Poznaniu. Raport przygotowany w ramach projektu: „Cultural Diversity” („Różnorodność kulturowa”), realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku w ramach projektu Study in Poznań, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Poznań: Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania.

 

Artykuły w gazetach

 1. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016, 25-31 marca). Ocena sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Rzeczpospolita Babska 2016. Dodatek do Gazeta Finansowa, s. 28-29. Pobrane z: https://docplayer.pl/17805284-Rzeczpospolita-babska-2016.html
 2. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2017, 31 marca – 6 kwietnia). Szklany sufit na polskim rynku pracy. Rzeczpospolita Babska 2017. Dodatek do Gazeta Finansowa, s. 45. Pobrane z: https://gf24.pl/biznes-raport/item/585-rzeczpospolita-babska

 

Inne publikacje

 1. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2018). Jak reagować na molestowanie seksualne? Poradnik dla studiujących i pracujących. Wersja 1.0. Poznań: Pełnomocniczka Rektora s. Równego Traktowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrane z: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/spotkanie-jak-reagowac-na-molestowanie-seksualne,a71548.html
 2. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Jak reagować na molestowanie seksualne” Poradnik. Wersja 2.0. Komentarz psychologiczny: M. Frąckowiak-Sochańska, Z. Heryng. Poznań: Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrane z: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/debata-molestowa-nie,a91844.html?fbclid=IwAR2khKyVuIA9IAf4B-F6dJRzYBLcuOJkLDQhgkqGfynKqVEAgN0APXB_Udc
 3. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). How to Respond to Sexual Harassment. Guidebook. Psychological Comments: M. Frąckowiak-Sochańska, Z. Heryng. Poznań: Rector's Proxy for Equal Treatment, PUEB. Retrieved from: Guidebook: How to respond to sexual harassment? | Poznań University of Economics and Business (ue.poznan.pl)
 4. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Jak reagować na molestowanie seksualne? (s. 29-43). W: Kmieciak, R. (red.). UNIWERSYTET BEZ DYSKRYMINACJI. Przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w środowisku społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poradnik dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (s. 1-44)
 5. Chmura-Rutkowska, I., Foligowski, P., Gałka, E., Gołębiewska, S., Kalinowska-Sufinowicz, B., Krzyśka, A., Matuszczak-Szulc, I., Mazurek, M., Pawełczak, P., Pietrusik-Adamska, M., Sadowska, D., Wycisk, J. (2021). Pojęciownik równościowy. Poznań: Urząd Miasta Poznania, Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności powołany przez Prezydenta Miasta Poznania. Pobrane z: https://www.poznan.pl/mim/main/pojeciownik-rownosciowy,p,35669,59296.html