Opublikowane artykuły:
  • Pilc M., Naskręcka M., 2020, Adjusting Employment Protection Legislation to the Economic Cycle: Do Transition Countries Differ from Mature Democracies?, Post-Communist Economies, vol. 32, nr 1, ss. 24-53.
  • Pilc M.,2018, The societal expectations to provide a job for everyone.Do they have an impact on labour market institutions and outcomes?, Gospodarka Narodowa 2018, nr 4, ss. 179-210.
  • Pilc M., 2017, Cultural, political and economic roots of the labor market institutional framework in the OECD and post-socialist countries, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 12, iss. 4, ss. 713-73.
Prace niepublikowane:
  • Pilc M., Beręsewicz M., Gatskova K., Temporary employment and political preferences: Evidence from Poland (w recenzji)
  • Pilc M., Banaszewska M., Unemployment Benefits in CEE. Does Their Limited Scope Match Societal Preferences? (w recenzji)
Opis projektu
    Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie jakie czynniki determinują instytucje rynku pracy oraz w jakim stopniu istniejące regulacje mogą być społecznie pożądane pomimo ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku pracy. Zakresem przestrzennym badania są kraje wysoko rozwinięte (OECD) oraz kraje postsocjalistyczne nie należące do OECD, natomiast zakresem czasowym jest okres od 1990 do 2015 roku. Z uwagi na dostępność danych, badanie zostanie przeprowadzone jedynie dla instytucji formalnych.
    Instytucje rynku pracy tworzą ramy funkcjonowania tego rynku, warunkują jego strukturę oraz determinują punkt jego równowagi. Chociaż w literaturze analizowano już czynniki determinujące otoczenie instytucjonalne rynku pracy to uzyskiwane dotychczas wyniki są w dużej mierze niejednoznaczne, utrudniając tym samym wyprowadzenie ogólnych wniosków dotyczących determinant kształtowania się instytucji rynku pracy.
    Prowadzenie dalszych badań w tym zakresie jest tym bardziej uzasadnione, iż brakuje prac poświęconych krajom transformacji, które z punktu widzenia przedstawionego problemu badawczego są szczególnie interesujące. W tych państwach bowiem – w celu dostosowania się do dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy – dokonywano znacznych reform w zakresie instytucji rynku pracy, a wiele z tych instytucji tworzono w zasadzie od podstaw. Włączenie krajów postsocjalistycznych do projektu stwarza zatem szansę na uzyskanie oryginalnych i interesujących rezultatów.
    Co więcej, dzięki lepszemu poznaniu mechanizmu kształtowania się instytucji rynku pracy potencjalnie możliwe będzie formułowanie „skuteczniejszych” rekomendacji dla polityki wobec rynku pracy. Nierzadko bowiem dotychczas formułowane zalecenia były wdrażane jedynie w ograniczonym stopniu. Uzyskane wyniki mogą zatem pomóc w lepszym zrozumieniu przyczyn, dla których poszczególne kraje nie decydują się na reformy rynku pracy (lub jedynie reformy ograniczone), a tym samym pozwolić na wskazywanie takich propozycji zmian, które mogłyby być zaakceptowane przez znacznie większy odsetek uczestników rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie pięć następujących zadań badawczych:
  • Identyfikacja czynników wpływających na zróżnicowanie instytucji rynku pracy w badanych krajach;
  • Identyfikacja przyczyn zróżnicowania oczekiwań społecznych wobec opiekuńczej roli państwa w badanych krajach;
  • Teoretyczna analiza wpływu zidentyfikowanych czynników na instytucje rynku pracy;
  • Określenie siły oddziaływania poszczególnych czynników na instytucje rynku pracy;
  • Analiza przyczyn utrzymywania liberalnych regulacji dotyczących elastycznych form zatrudnienia w Polsce – studium przypadku.