Uczymy już od 34 801 dni
Pracownicy

Dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. UEP

Katarzyna Smędzik-Ambroży, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w 2012 roku. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi badania w obszarach: zrównoważony rozwój, efektywność ekonomiczna rolnictwa, zróżnicowanie regionalne wyników ekonomicznych rolnictwa w Unii Europejskiej.
Badania naukowe i szkolenia zagraniczne:
 • Lizbona, październik 2009, warsztaty w ISCTE Business School z zakresu Corporate Finance and Value Creation, wizyta studyjna w przedsiębiorstwie Quidgest IT solutions
 • Jelgava, kwiecień 2009, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Economic Science for Rural Development 2009”, Latvia University of Agriculture
 • Bruksela 2010, 2011, 2013, 2014 wyjazdy seminaryjno-studyjne do Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskich w Brukseli: the European Economic and Social Committee, the Permanent Representation of Poland to the EU and the Regional Office of the Wielkopolska Region, 
 • Berlin, styczeń 2014, Międzynarodowe Forum „Global Forum for Food and Agriculture 2014 organizator: Niemieckie Ministerstwo ds. Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów
 • Heidelberg, luty 2014, prowadzenie wykładów z makroekonomii pt. „The welfare state in Germany and Poland - conditions, the evolution, development trends" w SRH Hochschule Heidelberg w ramach programu LLP/Erasmus
 • Jelgava, kwiecień 2017, Latvia University of Agriculture, LLP - Erasmus Programme - Staff Mobility for Teaching Assignments (STT), warsztaty pt. “Economic Science for Rural Development”
 • Romania, May 2017, warsztaty: “Sustainable Development”
 • Konferencja Międzynarodowa U.A.B. – B.EN.A. pt. “Enivornmental Engineering and Sustainable Development, Alba iulia, Rumunia - II nagroda dla najlepszej prezentacji posterowej w sesji pt. “Sustainable Development and Environment Protection” 

Zainteresowania badawcze

 • rozwój zrównoważony,
 • produktywność i efektywność ekonomiczna gospodarstw rolnych,
 • wyniki ekonomiczne i zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Unii Europejskiej
 • zrównoważenie rolnictwa w skali lokalnej i regionalnej.

Wybrane publikacje

 • „Input-output model in assessment of effectiveness of agricultural sector - theoretical prerequisites and practical implications”. Czyżewski Andrzej (współautor) [in:] Production and Co-operation in Agriculture no. 34 - Jelgava: Ministry of Rural. Development and Food. 2014. s. 145-153.
 • „The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28”. Czyżewski Bazyli (co-author) [in:] Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika 2017, no 63 (4), s. 149-163.
 • „Land productivity and its prices in the countries of EU-15 and EU-12”. Majchrzak Adam (co-autor), Czyżewski Andrzej (co-author) [in:] Economic Science for Rural Development 2017, no 46, s. 228-233.
 • „Specialization and diversification of agricultural production in the light of sustainable development”. Czyżewski Andrzej (co-author) [in:] Journal of International Studies 2015, no. 2, s. 63-73.
 • „Public goods in the Common Agricultural Policy of European Union countries”. Guth Marta (co-author) [in:] Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa 2016, p. 131-140.
 • „Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004-2011: [w:] A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa 2015, s. 110-129.
 • „Resource conditions and subsidies for public goods in the EU”. Gurh Marta (co-autor), Majchrzak Adam (co-author) [in:] Economic Science for Rural Development 2017, no. 44, s. 52-57.
 • „Uwarunkowania zasobowe a dochody rolnicze w krajach UE”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Problemy Rolnictwa Światowego 2016, nr 16 (2), s. 314-323.
 • „Rolnictwo w rozwoju zrównoważonym UE”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu 2016, nr 453, s. 77-86.
 • „Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne”, Czyżewski Andrzej (współautor), Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, Warszawa.
Wszystkie publikacje

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Effect of the Integration into the EU on the Economic Results of Indyvidual Farms in Poland Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Economic Science for Rural Development 2009”, Latvia University of Agriculture, Jelgava.
 • The influence common agricultural policy of the EU on the socio-economic sustainable of farms in Poland, Konferencja Międzynarodowa U.A.B. – B.EN.A. pt. “Enivornmental Engineering and Sustainable Development, Alba Iulia, Rumunia.
 • Land productivity and its prices in the countries of EU-15 and EU-12, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Economic Science for Rural Development 2017”, Latvia University of Agriculture, Jelgava.

Projekty badawcze

 • Rolnictwo w Wielkopolsce na tle ogólnym w świetle zrównoważonego rozwoju (próba oceny zróżnicowań i spójności),
 • Specjalizacja i dywersyfikacja polityki rolnej na obszarze intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce (stadium indywidualnych gospodarstw rolnych z powiatu gostyńskiego),
 • Nowoczesne techniki analityczne na studiach ekonomicznych.


Pokój 1021 Collegium Altum
tel. 061 854-30-21
mail: katarzyna.smedzik@ue.poznan.pl