Publikacje naukowe 
 • Chodakowska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2022). Jak polskie gminy radzą sobie z cyberbezpieczeństwem – wyniki badań własnychKontrola Państwowa, 1, 129-148, https://doi.org/10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.08.
 • Chodakowska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2022). Cybersecurity in the Local Government Sector in Poland: More Work Needs to be DoneLex Localis - Journal of Local Self-Government, 20(1), 161-192, https://doi.org/10.4335/20.1.161-192(2022).
 • Chodakowska, A., Banaszewska, M., Bischoff, I, Bode, E. (2022). Does inter-municipal cooperation help improve local economicperformance? – Evidence from PolandRegional Science and Urban Economics, 92, 1-15, https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103748.
 • Chodakowska, A. (2021). Do Inter-Municipal Cooperation Unions Differ in Their Policies Depending on Their Size? Evidence from Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(356), 26–59. https://doi.org/10.18778/0208-6018.356.03
 • Kaczyńska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2021). Transformacja cyfrowa z punktu widzenia samorządu terytorialnego - wybrane zagadnieniaNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65(1), 27-46, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2021_1_2.
 • Kaczyńska, A. (2020). Inter Municipal Cooperation in Education as a Possible Remedy for Current Difficulties of Local Government in Poland. Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, 5(530), 101-125, 

  https://doi.org/10.18778/0208-6018.350.06

 • Kaczynska, A., Banaszewska, M., Bischoff, I., Wolfschuetz, E. (2020). Does inter-municipal cooperation help improve local economic performance? – Evidence from Poland, MAGKS Papers on Economics, 202006, Philipps-Universität Marburg, Faculty of Business Administration and Economics, Department of Economics (Volkswirtschaftliche Abteilung).
 • Kaczynska, A., Bischoff, I., Frank, B., Gawronski, S., Hybka, M.,  Kusa, N., Kurzepa-Dedo, K. (2019). Akzeptanz für Entscheidungen der EU in Deutschland und Polen – Evidenz aus einem Survey-Experiment unter Studierenden, List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik.
 • Kaczyńska, A. (2017). Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych. Warszawa: CeDeWu.
 • Kaczyńska, A. (2017). Polish local governments’ budget in the face of the reform of the education system. 2017 New York City International Academic Conference on Business & Economics, New York, USA.
 • Kaczyńska, A., Hybka, M.M. (2016). Financing Primary Education in Poland at the Municipal Level – Challenges, Risks and Outcomes. 2nd International Conference on the Institutional Leadership, Learning and Teaching at University of Cambridge, Cambridge, UK.
 • Kaczyńska, A. (2016). Ocena konstrukcji algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminom, w: Szołno-Koguc, J., Wójtowicz, K. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kaczyńska, A. (2016). The efficiency of public spending on primary education in the Greater Poland Voivodeship, ABRM-6th International Conference on Restructuring of the Global Economy in Oxford, The Business and Management Review, vol. 7, no. 5.
 • Kaczyńska, A. (2016). Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) w państwach Unii EuropejskiejStudia Oeconomica Posnaniensia, 4(4), 105-122, https://www.researchgate.net/publication/303825154_Aneta_Kaczynska 
 • Kaczyńska, A. (2016). Oświata i wychowanie w gminach powiatu poznańskiego – efektywność alokowanych środków publicznych, w: Lis, K., Milewska, E., Olszewski, J., Rymaniak, J. (red.), Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego, Tarbonus Sp. z o.o., Kraków-Poznań.
 • Kaczyńska, A. (2015). Performance of the municipalities from the Poznań county in the field of public educational expenditures, 13th Students’ Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kaczyńska, A. (2014). Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej – stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(6), https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171297841.
 • Kaczyńska, A. (2014). Zmiany efektywności największych banków funkcjonujących w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, w: Krzysztofek, A. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, Kraków: AT Wydawnictwo.
 
Realizowane granty badawcze
 • „Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej” – działanie naukowe realizowane w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN
 • „Gotowość samorządu terytorialnego do funkcjonowania w warunkach Nowej Gospodarki” – projekt naukowy w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w projekcie „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” realizowany wraz z dr hab. Sławomirą Kańdułą i dr Joanną Przybylską


 Nagrody
 • I miejsce w XX edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • III miejsce w XXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • Nagroda indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych”, wyd. CedeWu Sp. z o.o. 


Zagraniczne staże naukowe
 • 13.09.2021 - 30.09.2021 r. – staż naukowy na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit) w ramach realizowanego grantu badawczego „Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej”, cz. 2.
 • 01.03.2020 - 14.03.2020 r. – staż naukowy na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit) w ramach realizowanego grantu badawczego „Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej”, cz. 1.
 • 01.11.2019 – 22.12.2019 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01.11.2018 – 23.12.2018 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01.05.2018 – 30.06.2018 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)

Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia
 • od października 2017 – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • październik 2016 – wrzesień 2017 – asystent w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • 16.09.2016 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse;
 • 12.09.2016 – publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty; promotor: dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. nadzw. UEP; recenzenci: prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. UE we Wrocławiu;
 • październik 2014 – wrzesień 2016 – stacjonarne studia III stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • lipiec 2014 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii; praca magisterska pt. Podatek od wartości dodanej – konstrukcje i funkcje; promotor: dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. nadzw. UEP;
 • lipiec 2012 – uzyskanie tytułu zawodowego licencjata ekonomii; praca licencjacka pt. Wpływ kryzysu finansowego lat 2007-2009 na efektywność największych banków z polskiego sektora bankowego; promotor: prof. dr hab. Alfred Janc;
 • 2009-2014 – stacjonarne studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek: Finanse i rachunkowość)


Uprawnienia i certyfikaty
 • Business English Certificate Higher,
 • First Certificate in English,
 • ukończony Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP,
 • SAP TERP10.
 
 Zainteresowanie naukowe i obszary badawcze: 

 • finanse samorządu terytorialnego,
 • współpraca samorządowa,
 • federalizm fiskalny,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • finanse publiczne,
 • cyberbezpieczeństwo i digitalizacja w jednostkach samorządu terytorialnego.


Prowadzone przedmioty:
 • Corporate Taxation,
 • Finanse publiczne,
 • Finansowanie usług społecznych,
 • Podstawy finansów,
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców,
 • Public Finance and Taxation,
 • Public economics (University of Kassel guest researcher),
 • System podatkowy.

Prowadzone seminaria:

 • seminarium licencjackie – Finanse jednostek samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania w dobie Nowej Gospodarki

Funkcje na UEP:
 • Sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów w zakresie ekonomii w latach 2019-2020
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024
 • Koordynator ECTS UEP w roku akademickim 2021-2022