Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia

 • od października 2017 – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • październik 2016 – wrzesień 2017 – asystent w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • 16.09.2016 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse;
 • 12.09.2016 – publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty; promotor: dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. nadzw. UEP; recenzenci: prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. UE we Wrocławiu;
 • październik 2014 – wrzesień 2016 – stacjonarne studia III stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • lipiec 2014 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii; praca magisterska pt. Podatek od wartości dodanej – konstrukcje i funkcje; promotor: dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. nadzw. UEP;
 • lipiec 2012 – uzyskanie tytułu zawodowego licencjata ekonomii; praca licencjacka pt. Wpływ kryzysu finansowego lat 2007-2009 na efektywność największych banków z polskiego sektora bankowego; promotor: prof. dr hab. Alfred Janc;
 • 2009-2014 – stacjonarne studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek: Finanse i rachunkowość)


 Realizowane granty badawcze


 • „Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej” – działanie naukowe realizowane w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN
 • „Gotowość samorządu terytorialnego do funkcjonowania w warunkach Nowej Gospodarki” – projekt naukowy w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w projekcie „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” realizowany wraz z dr hab. Sławomirą Kańdułą i dr Joanną Przybylską Wybrane publikacje 

 • Monika Banaszewska & Ivo Bischoff & Aneta Kaczynska & Eva Wolfschuetz, 2020. "Does inter-municipal cooperation help improve local economic performance? – Evidence from Poland," MAGKS Papers on Economics 202006, Philipps-Universität Marburg, Faculty of Business Administration and Economics, Department of Economics (Volkswirtschaftliche Abteilung).
 • Bischoff, I., Frank, B., Gawronski, S., Hybka, M., Kaczynska, A., Kusa, N., Kurzepa-Dedo, K., 2019, Akzeptanz für Entscheidungen der EU in Deutschland und Polen – Evidenz aus einem Survey-Experiment unter Studierenden, List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik.
 • Kaczyńska, A., 2017, Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych, wyd. I, CeDeWu, Warszawa.
 • Kaczyńska, A., 2017, Polish local governments’ budget in the face of the reform of the education system, 2017 New York City International Academic Conference on Business & Economics, New York, USA.
 • Kaczyńska, A., Hybka, M.M., 2016, Financing Primary Education in Poland at the Municipal Level – Challenges, Risks and Outcomes, 2nd International Conference on the Institutional Leadership, Learning and Teaching at University of Cambridge, Cambridge, UK.
 • Kaczyńska, A., 2016, Ocena konstrukcji algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminom, w: Szołno-Koguc, J., Wójtowicz, K. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kaczyńska, A., 2016,The efficiency of public spending on primary education in the Greater Poland Voivodeship, ABRM-6th International Conference on Restructuring of the Global Economy in Oxford, The Business and Management Review, vol. 7, no. 5.
 • Kaczyńska, A., 2016, Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) w państwach Unii Europejskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, nr 4.
 •  Kaczyńska, A., 2016, Oświata i wychowanie w gminach powiatu poznańskiego – efektywność alokowanych środków publicznych, w: Lis, K., Milewska, E., Olszewski, J., Rymaniak, J. (red.), Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego, Tarbonus Sp. z o.o., Kraków-Poznań.
 • Kaczyńska, A., 2015, Performance of the municipalities from the Poznań county in the field of public educational expenditures, 13th Students’ Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kaczyńska, A., 2014, Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej – stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, nr 6.
 • Kaczyńska, A., 2014, Zmiany efektywności największych banków funkcjonujących w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, w: Krzysztofek, A. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, AT Wydawnictwo, Kraków.

 Nagrody

 • I miejsce w XX edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • III miejsce w XXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • Nagroda indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych”, wyd. CedeWu Sp. z o.o. 

Zagraniczne staże naukowe

 • 01.03.2020 - 14.03.2020 r. – staż naukowy na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit) w ramach realizowanego grantu badawczego „Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnej”
 • 01.11.2019 – 22.12.2019 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01.11.2018 – 23.12.2018 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01.05.2018 – 30.06.2018 r. – staż naukowy w charakterze Guest researcher na Uniwersytecie w Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)

Uprawnienia i certyfikaty

 • Business English Certificate Higher,
 • First Certificate in English,
 • ukończony Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP,
 • SAP TERP10.

 

Nauka i dydaktyka


 Zainteresowanie naukowe i obszary badawcze: 


 • finanse samorządu terytorialnego,
 • współpraca samorządowa,
 • federalizm fiskalny,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • finanse publiczne.

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse publiczne,
 • Finansowanie usług społecznych,
 • Podstawy finansów,
 • Public Finance and Taxation.
 • Public economics (University of Kassel guest researcher).

Prowadzone seminaria:
 • seminarium licencjackie – Finanse jednostek samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania,
 • seminarium magisterskie – Finanse jednostek samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania.

Funkcje na UEP:
 • Sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów w zakresie ekonomii