Notka biograficzna

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Denek pt. "Rola podatków w finansowaniu działalności samorządu terytorialnego w gminie Nowy Tomyśl w latach 1993-1996" (obroniona w 1997 roku). Za pracę tę otrzymałam I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną w roku 1996/1997, organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ukończone Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (uprawnienia do nauczania przedmiotów ekonomicznych uzyskane w 2000 roku).

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Emilii Denek pt. "Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku" (obroniona w 2002 roku).


Przebieg zatrudnienia

 • współpraca z Katedrą Finansów Publicznych od momentu podjęcia dziennych studiów doktoranckich w 1997 roku,
 • asystent od października 2000 roku,
 • adiunkt od października 2002 roku,
 • prof. nadzw. UEP od 2019 roku.

Działalność na rzecz Uczelni

 • w latach 1997–1999 członek Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej na studia uzupełniające magisterskie,
 • w latach 1998–2002 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia dzienne,
 • w 2000 roku członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. „Finanse, bankowość i ubezpieczenia u progu XXI wieku”,
 • w latach 2003–2004 sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia dzienne,
 • w 2005 roku członek komitetu organizacyjnego konferencji „Gospodarka rynkowa w Polsce – stan i perspektywy rozwoju” zorganizowanej przez Wydział Ekonomii,
 • od roku akademickiego 2005/2006 członek Rady Wydziału Ekonomii,
 • od roku akademickiego 2005/2006 członek Podkomisji ds. Programowania Studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii,
 • członek Rady Wydziału Ekonomii (kadencja rozpoczynająca się od roku ak. 2008/2009),
 • członek Komisji Programowej, Podkomisja ds. Programowania Studiów Podyplomowych.

Publikacje naukowe


Rok 1999

 • S. Kańduła, Podatki w działalności organów gmin w latach 1993 - 1997 (analiza jednego przypadku), Samorząd Terytorialny 1999, nr 1-2.
 • S. Kańduła, A. Baszyński, Emocjonalne uczestnictwo. Trening jako nowoczesna forma edukacji zawodowej, Szkolenia Pracownicze 1999, nr 5, dodatek Przegląd Szkoleniowy.

Rok 2000

 • S. Kańduła, I. Kijek, Udział funduszy celowych w finansowaniu zadań własnych gminy, w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. II – Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 • S. Kańduła, I. Kijek, Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi u progu XXI wieku, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, materiały konferencyjne t. I, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

Rok 2001

 • S. Kańduła, Samodzielność gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001, z. 7.
 • S. Kańduła, Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. nauk. K. Jajuga, M. Łyszczak, t. I, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 899, Wrocław 2001.

Rok 2002

 • F. Kaczmarek, S. Kańduła, Finansowe aspekty współpracy Poznania z organizacjami pozarządowymi, w: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • S. Kańduła, Samodzielność wydatkowa gminy z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998–2001 (na przykładzie Tczewa), w: Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. nauk. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • M. Cieślukowski, S. Kańduła, I. Kijek, Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2002, nr 122, (wstęp. rozdz. V, VI, VII).

Rok 2003

 • S. Kańduła, Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o wydatkach w dziedzinie usług społecznych, w: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2003, nr 38.
 • S. Kańduła, Organizacja świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. nauk. L. Pawłowicz, R. Wierzba, wyd. Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 • S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2003 nr 139 (wstęp, rozdz. I, II, III, pkt 4.2 z rozdz. IV).
 • S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.

Rok 2004

 • S. Kańduła, I. Kijek, Państwowy dług publiczny a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • S. Kańduła, Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w: Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2004, nr 44.
 • S. Kańduła, Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, w: Polska samorządność w integrującej się Europie, I Forum Samorządowe, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • S. Kańduła, Podatek od środków transportowych jako źródło dochodów budżetów gmin, w; Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2004.
 • M. Cieślukowski, S. Kańduła, I. Kijek, Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd. 2 zmienione, Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2004, nr 156 (wstęp. rozdz. V, VI, VII).

Rok 2005

 • S. Kańduła, Społeczne wydatki budżetowe gmin jako podstawa budowy kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2005, z. 58, s. 331 – 341.
 • S. Kańduła, Funkcjonowanie sektora samorządowego w systemie finansów publicznych, w: Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), red. nauk. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań – Wrocław 2005, s. 119 – 140.
 • S. Kańduła, Powiązania pomiędzy planem rozwoju lokalnego a tradycyjnymi dokumentami strategicznymi jednostki samorządowej, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. nauk. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, zeszyt nr 401, s. 310 – 320.
 • S. Kańduła, Wspieranie możliwości absorpcji środków unijnych przez jednostki samorządowe, w: Regiony w procesie integracji europejskiej, praca zbior. pod red. E. Małuszyńskiej, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Poznań – Leszno 2005, s. 227 – 240.
 • S. Kańduła, Plan rozwoju lokalnego nowym dokumentem zarządzania strategicznego w samorządzie lokalnym, w: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 356 – 366.
 • S. Kańduła, Deficyt budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 1998 roku, w: Finanse, red. B. Pietrzak, Monografie i opracowania naukowe, wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 143–152.
 • S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, wyd. II zm., Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2005 nr 169, rozdz. I, II, III punkt 4.2.
 • S. Kańduła, Deficyt budżetowy a funkcjonowanie polskiej gospodarki, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 65, Poznań 2005, s. 71–87.
 • S. Kańduła, Samodzielność jednostek samorządu gminnego w pozyskiwaniu dochodów uzupełniających w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 7: Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, nr 380, s. 105–120.
 • S. Kańduła, G. Musolf, Podatek akcyzowy jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2003, w: Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 67, Poznań 2005, s. 98-117.
 • S. Kańduła, Racjonalizacja wydatków budżetowych gmin z zakresu oświaty i wychowania, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. II, praca pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 101-110.
 • S. Kańduła, Finanse jednostek samorządu terytorialnego na tle finansów publicznych, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005, s. 465 – 492.
 • S. Kańduła, Stowarzyszenie jako podmiot rozwoju lokalnego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, nr 1083, s. 269-277.

Rok 2006

 • S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, wyd. III zm. i rozszerzone, Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2006, nr 195, rozdz. I, II, III, punkt 4.2.
 • S. Kańduła, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej, w: Praca w perspektywie ekonomicznej, red. H. Januszek, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2006, nr 72, s. 232-250.
 • S. Kańduła, Zadłużenie samorządu terytorialnego jako element państwowego długu publicznego, Polityka Gospodarcza 2006, nr 13, s. 287-306.
 • S. Kańduła, Dochody samorządu gminnego w świetle reformy z 2004 roku, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006, s. 305-318.
 • S. Kańduła, Determinanty wydatków budżetowych gmin na zadania szkolne, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. I, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426 - Ekonomiczne problemy usług nr 1, Szczecin 2006, s. 211 – 218.
 • A. Baszyński, S. Kańduła, Samorząd terytorialny w świetle zawodności rynku i państwa, w: Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 11-19.
 • S. Kańduła, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w kontekście absorpcji środków europejskich, w: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, red. K. Znaniecka, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, t. II, Katowice 2006, s. 75 – 87.
 • S. Kańduła, Cele i źródła finansowania projektów rewitalizacji obszarów miejskich w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2006, s. 79-90.
 • S. Kańduła, Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437 - Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 10, Szczecin 2006, s. 423-438.
 • S. Kańduła, Instrumenty państwa wspierające zdolność jednostek samorządowych do pozyskiwania funduszy strukturalnych, w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 197, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 285-293.
 • E. Denek, S. Kańduła, Część oświatowa i wydatki oświatowe w budżecie miasta na prawach powiatu w latach 2000–2004, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 396-405.
 • S. Kańduła, Prefinansowanie jako instrument ułatwiający absorpcję środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, red. J. Woś, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Piła 2006, s. 66-77.
 • S. Kańduła, Opłaty w dochodach budżetowych jednostek samorządu gminnego, w: Finanse i gospodarka jednostek samorządu gminnego, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych, Poznań, 26.10.2006 r., s. 19.
 • S. Kańduła, Finansowanie działań promocyjnych jednostek samorządowych ze środków europejskich, w: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1148, Wrocław 2006, s. 60-72.
 • S. Kańduła, Rewitalizacja miast szansą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 116-122.

Rok 2007

 • M. Cieślukowski, S. Kańduła, I. Kijek, Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. 3 zmienione, Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2007, nr 199, wstęp, rozdz. V - VII.
 • S. Kańduła, Zagraniczne bezzwrotne źródła finansowania rewitalizacji w Polsce, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 467-476.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Powiązania finansowe budżetu państwa z budżetami jednostek samorządowych w Polsce w latach 1999-2006, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, t. II, seria Czas na pieniądz, red. D. Zarzecki, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 523-533.
 • E. Gońda, S. Kańduła, Wybrane formy gospodarki pozabudżetowej szkół gminnych w latach 1996?2005, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB, Poznań - Wrocław 2007, s. 405-423.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich warunkiem ich zrównoważonego rozwoju, w: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, red. M. Dudek, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica ? Zielona Góra 2007, s. 35-44. (rozdział w pracy)
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Opłata adiacencka i planistyczna – niewykorzystane źródła dochodów gmin, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 542–555.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego, w: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 387–402.
 • S. Kańduła Możliwości stymulowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście rewitalizacj, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, tom 2, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471 – Ekonomiczne problemy usług nr 11, Szczecin 2007, s. 125-134.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Kiedy będzie w Polsce podatek katastralny?, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 555-565.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, J. Przybylska, Dług Skarbu Państwa w Polsce a racjonalizacja wydatków budżetu państwa, w: Strukturalne reformy finansów publicznych w Polsce i Europie, red. J. Węcławski, Studia i Prace naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Zeszyt Naukowy nr 1, Łódź 2007, s. 27-40.

Rok 2008

 • redakcja naukowa książki Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • S. Kańduła, Pożyczki z budżetu państwa oraz dotacje rozwojowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 139 - 153.
 • S. Kańduła, Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, Finanse Komunalne 2008, nr 4, s. 35-49.
 • S. Kańduła, Podatkowe i niepodatkowe instrumenty państwa stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, red. T. Juja, ZN AE w Poznaniu, Poznań 2007, nr 101, s. 22?39.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Transfery z budżetu państwa jako źródła dochodów powiatów w latach 1999–2006, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 489, seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 14, Szczecin 2008, s. 185–195.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, J. Przybylska, Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce, w: Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 103, Poznań 2008, s. 146–162.
 • S. Kańduła, J. Przybylska, Nowe zasady funkcjonowania Funduszu Poręczeń Unijnych, w: Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 189-197.
 • E. Gońda, S. Kańduła, Formalnoprawne uwarunkowania przedsiębiorczości dyrektorów szkół samorządowych, w: Przedsiębiorczość w edukacji, red. A. Andrzejczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 93-109.
 • S. Kańduła, J. Kotlińska, Opodatkowanie nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w miastach na prawach powiatu w latach 2002-2006 (wybrane zagadnienia), w: Zarządzanie finansami firm ? teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1200, Wrocław 2008, s. 243?253.
 • S. Kańduła, J. Przybylska, Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 123 (podręcznik).
 • S. Kańduła, recenzja monografii Katarzyny Wójtowicz, System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 245, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 3, s. 241-244.
 • S. Kańduła, P. Kozłowska, Dochody gmin z opodatkowania nieruchomości w warunkach podatku ad valorem (analiza przypadku), w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. I, red. nauk. J. Sokołowski, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008, s. 355-365.
 • S. Kańduła, Aspects Of Financial Independence Of Local Government Unit, w: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Conference Proceedings, International Conference, September 19–20, 2008, Faculty of Economics of Vilnius University, Vilnius 2008, p. 170–181.
 • S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, wyd. IV zm., Materiały Dydaktyczne AE w Poznaniu, Poznań 2008, nr 219, wstęp, rozdz. 1, 2, 3, punkt 4.3.
 • S. Kańduła, I. Kijek, Budżet zadaniowy w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 500, Ekonomiczne problemy usług nr 21, Szczecin 2008, s. 329-338.
 • S. Kańduła, Opłata jako forma dochodów publicznych (zarys problematyki), w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 551–561.
Rok 2010

 • Kańduła, S., 2010, Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego, w: Flejterski, S., Szewczuk, A., M. Kogut-Jaworska (red.), Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. VI Forum Samorządowe, I Międzynarodowe Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego nr 620, s. 141-160.

Rok 2012

 • Kańduła, S. (red.), 2012, Finansowanie samorządu gminnego: studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Cieślukowski, M., Kańduła, S., Kijek, I., Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.


Rok 2013

 • Kańduła, S., 2013, Dotacje wynikowe dla jednostek samorządu terytorialnego − wartość dodana budżetu zadaniowego, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 4 (253) 2013/4(253), s. 15−33. Kańduła, S., 2013, Dotacje wynikowe dla jednostek samorządu terytorialnego − wartość dodana budżetu zadaniowego, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 4 (253) 2013/4(253), s. 15−33.


Rok 2014

 • Kańduła, S., 2014, Reducing interregional fiscal inequalities. Polish dilemmas and experiences, w: Pietrzykowski, M., Toikko, T. (eds.), Sustainable welfare in a regional context, Seinaejoki University of Applied Sciences, Seinajoki, (Publications of Seinäjoki University of Applied Sciences B. Reports 83), s. 12-32.

Rok 2015

 • Kańduła, S., 2015, Dyskusja na temat zasadności poziomej redystrybucji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(61), s. 102−125.
 • Kańduła, S., 2015, Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin, „Finanse Komunalne” nr 12, s. 15−34.
 • Kańduła, S., 2015, Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 38−56.

Rok 2016

 • Kańduła, S., 2016, Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego), w: Paszkowicz, M. A., Ślusarz, B. (red.), Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 4, Zielona Góra, s. 117−133.

Prowadzone przedmioty

 • Ekonomika sektora publicznego,

 • Finanse publiczne,

 • Finanse samorządu terytorialnego, 

 • Finansowanie usług społecznych,

 • Organizacja i finansowanie działalności gospodarczej gmin,

 • Planowanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego,

 • Podatki i opłaty lokalne.

W roku akademickim 2016/2017 wykładowca nie prowadzi zajęć.


Zainteresowania naukowe

 • finanse publiczne,
 • finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego,
 • formy prawne wykonywania zadań przez podmioty sektora finansów publicznych,
 • planowanie i finansowanie rozwoju lokalnego,
 • samodzielność jednostek samorządu gminnego,
 • usługi w gospodarce samorządu terytorialnego,
 • rewitalizacja. 

Obszary badawcze:

 • samodzielność jednostek samorządu terytorialnego,
 • skuteczność mechanizmów wyrównania finansowego.
Seminarium
 • Gospodarka finansowa podmiotów publicznych i prywatnych
W roku akademickim 2016/2017 wykładowca nie prowadzi seminarium

Nagrody i wyróżnienia • I nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną w roku 1996/1997, organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • wyróżnienie pracy doktorskiej, Rada Wydziału Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002,
 • wyróżnienie w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w latach 2002 i 2003 za pracę doktorską „Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku”, 2004,
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej, 2007,
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za współautorstwo wyróżniającego się podręcznika w roku akademickim 2010/2011 – za podręcznik pt. „Finanse publiczne”, 2011,
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012 – za monografię pt. „Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej”, 2012,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014.


Sukcesy seminarzystów dr Sławomiry Kańduły


 • W 2010 roku mgr Edyta Skrzypkowska zdobyła III nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję „Samorządu Terytorialnego” za pracę magisterską pt. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Bydgoszczy w latach 2004-2008.
 • W 2011 roku Aleksandra Miko zdobyła I nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję „Samorządu Terytorialnego” za pracę licencjacką pt. „Dochody gminy Ujazd z opodatkowania posiadania nieruchomości w latach 2007–2009 w warunkach podatku katastralnego”.
 • W 2011 roku Joanna Urbaniak zdobyła II nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję „Samorządu Terytorialnego” za pracę licencjacką pt. „Zadłużenie miast na prawach powiatu na przykładzie Łodzi w latach 2005–2009”.
 • W 2011 roku Monika Boniecka zdobyła II nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję „Samorządu Terytorialnego” za pracę licencjacką pt. „Czynniki wpływające na kształtowanie się dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu – analiza na przykładzie miasta Torunia w latach 2004–2009”.
 • W 2012 roku Agata Szpakowska otrzymała I nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcję „Samorządu Terytorialnego” za pracę licencjacką pt. „Wpływ ustawowych ograniczeń samodzielności pożyczkowej na wysokość zadłużenia Poznania w latach 2008-2011”. Kierownikiem naukowym tej pracy była dr Ilona Kijek a dr Sławomira Kańduła współpracowała ze studentką na początkowym etapie przygotowywania tej pracy licencjackiej (wybór tematu, ułożenie planu, pierwsza wersja dwóch początkowych rozdziałów) i rekomendowała ją do udziału w konkursie.
 • Prace seminarzystów dr Sławomiry Kańduły zostały też wyróżnione w XVII Edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową napisaną i obronioną w roku akademickim 2008/2009. Wyróżnienie otrzymał Adrian Iwanowicz za pracę dyplomową pt. „Oszustwa w podatku od wartości dodanej związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi'' oraz Karol Drapała za pracę dyplomową pt. „Realizacja fiskalnych kryteriów konwergencji w Polsce w latach 2004-2008''.

Pasje pozanaukowe

 • herbata (oceniając prace zaliczeniowe popijam ulubioną herbatę English Earl Grey)
 • turystyka krajowa piesza i rowerowa (koniecznie trzeba odwiedzić skansen we Wdzydzach Kiszewskich i wstąpić do karczmy Wygoda)
 • twórczość E. Hemingway'a