Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia

 • 1992-1996 – VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu, klasa o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym
 • 1996-2001 – Studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii (kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Finanse i Polityka Pieniężna)
 • 04.2000 – 02.2001 – Staż asystencki w Katedrze Finansów Publicznych
 • 07.02.2001 – Uzyskanie tytułu magistra Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; praca magisterska pt. "Organizacja i finansowanie działalności Poznańskiej Izby Wytrzeźwień w latach 1997-2000", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Denek, została nagrodzona III nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną w roku 2000/2001, organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1999-2001 – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów ekonomicznych
 • 03.2001 - 02.2005 – słuchaczka dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych
 • 09.2004 – Egzamin państwowy - uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • 31.05.2005 – publiczna obrona pracy doktorskiej pt. "Finansowanie działalności kulturalnej samorządu gminnego w Polsce po roku 1991", praca napisana w Katedrze Finansów Publicznych AE w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Denek
 • 15.10.2005 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
 • 09.2005 – 08.2006 – asystent w Katedrze Finansów Publicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • od 09.2006 – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • od 2006 – recenzentka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Pełnione funkcje

 • w 2000 roku członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. "Finanse, bankowość i ubezpieczenia u progu XXI wieku", AE w Poznaniu
 • w 2001 roku organizatorka absolutorium dla specjalności: Finanse i polityka pieniężna oraz Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii ds. studiów zaocznych i wieczorowych (na rok akademicki 2001/2002)
 • w październiku 2003 roku organizatorka otwartego zebrania naukowego, w ramach VI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, na temat finansowania teatrów
 • 2004-2005 inicjator utworzenia i opiekun strony www Katedry Finansów Publicznych
 • w 2006 roku członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej „Finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego”, AE w Poznaniu
 • od 2009 roku Kierownik Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • od 1.04.2011 r. Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej

Monografia naukowa

 • Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce. / Przybylska Joanna. - Poznań : Wydaw. AE, 2007, s. 113.

Podręcznik akademicki

 • Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce / Kańduła Sławomira, Przybylska Joanna. - Poznań : Wydaw. AE, 2008, s. 123.

Publikacja w czasopiśmie

 • Opodatkowanie nieruchomości w Republice Estonii. / Rudczak Marcin, Przybylska Joanna. - Samorząd Terytorialny 2008 nr 3 - Wydawnictwo Samorządowe Municypium, s. 63-71.
 • Financing of local governments' cultural activities - chances and threats in Polish legal system after the year 1991 / Przybylska Joanna - The Poznań University of Economics Review 2007 nr 1 - Poznań: Wydawnictwo AE, s. 81-97.
 • Badania księgozbioru bibliotek szkolnych. Na przykładzie gminy Kostrzyn. / Przybylska Joanna. - Biblioteka w szkole. Miesięcznik nauczycieli i bibliotekarzy, 2006 nr 01 - Agencja SUKURS, s. 4-7.
 • Bezpośrednie finansowanie działalności kulturalnej ze środków publicznych / Przybylska Joanna. - Samorząd Terytorialny 2004 nr 9 - Wydawnictwo Samorządowe Municypium, s. 17-29.
 • Finansowanie pośrednie działalności kulturalnej ze środków publicznych w Polsce w latach 1992-2003, cz. 2 / Przybylska Joanna. - Europejski Magazyn Internetowy 2004 nr 1 - "EuroPartner" www.europartner.com.pl.
 • Finansowanie pośrednie działalności kulturalnej ze środków publicznych w Polsce w latach 1992-2003, cz. 1 / Przybylska Joanna. - Europejski Magazyn Internetowy 2003 nr 11 - "EuroPartner" www.europartner.com.pl.
 • Reforma systemu finansowania kultury i sztuki w Wielkiej Brytanii / Przybylska Joanna. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002 nr 3 - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, s. 203-216.
 • Organizacja i finansowanie poznańskiej Izby Wytrzeźwień w latach 1997-2000 / Przybylska Joanna. - Samorząd Terytorialny 2001 nr 10 – Wydawnictwo Samorządowe Municypium, s. 58-72.

Publikacja w zeszytach naukowych

 • Opodatkowanie nieruchomości w Republice Łotwy. / Przybylska Joanna, Rudczak Marcin. // W : Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie 2008 - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 331-339.
 • Opodatkowanie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i Wielkiej Brytanii. / Przybylska Joanna. // W : Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane. - Poznań : Wydaw. AE, 2008, s. 135-149.
 • Quality management in public services exemplified by the Raczyński Library in Poznań / Przybylska Joanna. - Scientific Journal Service Management 2008 nr 482 - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 223-232.
 • Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce / Kotlińska Janina, Kańduła Sławomira, Przybylska Joanna. - Gospodarka i finanse - Poznań : Wydaw. AE, 2008, s. 146-162.
 • Dług Skarbu Państwa w Polsce a racjonalizacja wydatków budżetu państwa / Przybylska Joanna, Kańduła Sławomira, Kotlińska Janina. - Strukturalne reformy finansów publicznych w Polsce i Europie - Łódź : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2007, s. 27-40.
 • Financing cultural activities of the local government in Poland after the year 1991 - evaluation of the system / Przybylska Joanna. // W : Scientific Journal Service Management 2007 nr 457 - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 265-273.
 • Organizacja działalności kulturalnej samorządu gminnego jako czynnika rozwoju lokalnego / Przybylska Joanna. - Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. 2006 - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 209-221.
 • Kreacja i rozwój rynku książki w Polsce w latach 1996-2003 / Przybylska Joanna. // W : Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce : aspekty makro- i mikroekonomiczne. - Poznań : Wydaw. AE, 2005, s. 410-423.
 • Preferencje dla działalności kulturalnej w polskim systemie podatkowym / Przybylska Joanna. // W : Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej - Poznań : Wydaw. AE, 2005, s. 78-97.
 • Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu) / Przybylska Joanna. // W : Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce - Poznań : Wydaw. AE, 2003, s. 140-168.

Publikacja w materiałach konferencyjnych

 • Collaboration of cooperative banks with local government units in Poland / Przybylska Joanna. // W : Economic Transformation of Central and Eastern European Countries 2008 - Vilnius : Vilnius University Publishing House, 2008, s. 309-315.
 • Finansowanie działalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku) / Przybylska Joanna. // W : Finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego : materiały konferencyjne - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Finansów Publicznych, 2006, s. 34-35.
 • Reform of arts and culture’s financing system in Great Britain / Przybylska Joanna. // W : Economy in its theory and practice : problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004. 2005 / red. Alfred Janc, Romuald I. Zalewski - Poznań : Wydaw. AE, 2005, s. 286-294.
 • Organizacja i finansowanie Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu w latach 2000-2003 / Przybylska Joanna. // W : Teatr - otoczenie społeczne, prawne i finansowe - Szczecin : Opera na Zamku w Szczecinie, 2004, s. 180-188.
 • Współpraca sektora publicznego z sektorem pozarządowym w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Przybylska Joanna. // W : Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1-5. 2004 - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Krakowie, 2004, s. 583-590.
 • Instytucja non-profit szansą dla teatrów. Przykład współpracy Teatru Ósmego Dnia i Fundacji Teatru Ósmego Dnia / Przybylska Joanna. // W : Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. : Materiały konferencji z 2003 roku / red. prof. nzw. dr hab. Stanisław Flejterski - Szczecin : Opera na Zamku w Szczecinie, 2003, s. 87-90.
 • Public-private partnership - Poznań theatre Case Study / Przybylska Joanna. // W : 4th International Conference of PhD Students : Materiały konferencji z 2003 roku / red. Prof. Gyula Patko - University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 409-412.
 • System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002 / Przybylska Joanna. // W : Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. T. 4 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. : Materiały konferencji z 2003 roku / red. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba - Gdańsk - Jurata : Gdańska Akademia Bankowa, 2003, s. 287-296.

Rozdział w monografii naukowej

 • Finansowanie działalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku) / red. Sławomira Kańduła. [Aut.] Przybylska Joanna. // W : Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego - Poznań : Wydaw. AE, 2008, s. 288-304.
 • Nowe zasady funkcjonowania Funduszu Poręczeń Unijnych / Kańduła Sławomira, Przybylska Joanna. // W : Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2008, s. 189-197.
 • Znaczenie rewitalizacji oraz jej finansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych w Polsce po 2006 roku. / red. Jan Głuchowski. [Aut.] Przybylska Joanna. // W : Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, 2008, s. 309-320.
 • Application of Tripple Helix concept to create public sector's software. / red. J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski. [Aut.] Przybylska Joanna, Oleśków-Szłapka Joanna. // W : Innovation and Knowledge in Innovative Enterprise. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 183-194.
 • Employment Flexibility in Poland against the Background of Other EU Countries / red. Danuta Kopycińska. [Aut.] Kijek Ilona, Przybylska Joanna. // W : The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness - Szczecin : University of Szczecin, Microeconomics Department, 2007, s. 79-90.
 • Współpraca świata nauki, biznesu i sektora publicznego w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego - koncepcja potrójnej heliksy / red. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak. [Aut.] Oleśków-Szłapka Joanna, Przybylska Joanna. // W : Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość - wyznaczniki współczesnego zarządzania - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 152-160.
 • Wydatki niewygasające w świetle zasady jednoroczności budżetu / red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta, Przybylska Joanna. // W : Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), 2007, s. 395-404.

Rozdział w innej publikacji książkowej

 • Finansowanie działalności kulturalnej samorządu gminnego w Polsce po roku 1991 / Przybylska Joanna. // W : Prace doktorskie obronione w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2005 - Poznań : Wydaw. AE, 2006, s. 110-121.

Publikacje nierecenzowane w czasopismach fachowych

 • Samorządy Terytorialne w SGB / Przybylska Joanna. - Poznań : , 2008. s. 2-3.

Prowadzone przedmioty

 • Finanse publiczne
 • Finanse miast
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Finanse samorządu terytorialnego na świecie
 • Instytucje finansowe w gospodarce samorządu terytorialnego
 • Audyt w jednostkach sektora publicznego
 • Finansowanie usług społecznych
 • Finanse
 • Metodyka aplikacji o środki unijne
 • Finansowanie projektów z funduszów UE

Zainteresowania i obszar badawczy

 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami
 • finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z UE
 • audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • opodatkowania nieruchomości w Polsce i na świecie
 • organizacja i finansowanie usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług kulturalnych

Pasje pozanaukowe

 • malarstwo Gustava Klimta i Waldemara Marszałka
 • podróże