Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia

2006-2011 – stacjonarne studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek: Finanse i rachunkowość)

01.07.2011 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii; praca magisterska pt. Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania w Polsce w latach 2005-2009; promotor: dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP

01.10.2011-09.05.2014 – stacjonarne studia III stopnia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

11.04.2014 – publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce; promotor: dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP; recenzenci: dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. nadzw. UEP, dr hab. Bazyli Samojlik, prof. nadzw. ALK

09.05.2014 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

od 01.09.2014 – asystent w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Publikacje


 • Banaszewska, M., 2015, Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Banaszewska, M., 2012, Determinanty zmian długu publicznego państw strefy euro w latach 2006-2010, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 108, s. 419-427.
 • Banaszewska, M., 2013, Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej, Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2/3, s. 7-17.
 • Banaszewska, M., 2015, Foreign investors on the Polish Treasury bond market in the years 2007-2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 381, s. 26-35.
 • Banaszewska, M., Bischoff, I., 2016, The political economy of EU-funds in Poland: evidence for the period 2007-2013, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, 18, s. 1-43.

Funkcje pełnione na UEP


 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne jw roku 2016,
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych w kadencji 2016-2020,
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z Otoczeniem w kadencji 2016-2020.

 Uprawnienia


 • ukończony Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP 


Nauka i dydaktyka

 

Zainteresowanie naukowe i obszary badawcze: 


 • finanse publiczne i polityka fiskalna,
 • finanse samorządu terytorialnego,
 • federalizm fiskalny,
 • teoria wyboru publicznego,
 • nierównowaga budżetowa,
 • zarządzanie długiem publicznym.

 

Realizowane tematy pracy badawczej: Nierównowaga budżetowa w ujęciu teoretycznym i praktycznym (Badania Młodych Naukowców i Doktorantów na UEP)

 

Prowadzone przedmioty:


 • Finanse publiczne,
 • Finanse samorządu terytorialnego,
 • Podatki bezpośrednie,
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców,
 • System podatkowy,
 • International Tax Planning, 
 • European Union Funds,
 • Public Finance and Taxation.

Seminarium


 • seminarium licencjackie – Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw 


Zainteresowania: literatura, film, historia XX w., sport