Uczymy już od 34 999 dni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry

dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany (2013)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa habilitacyjna: Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
 • Stopień naukowy: doktor (2003)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Wpływ podatku dochodowego na powstawanie i rozwój grup podatkowych w Polsce
 • Jednolite studia magisterskie (1990-1995)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:
 • lipiec 2016 – obecnie – Profesor nadzwyczajny – Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • czerwiec 1997 – obecnie – Jednoosobowa działalność gospodarcza – Biuro Rachunkowe "MK",
 • maj 2013 – czerwiec 2016 Adiunkt – Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • sierpień 2012 – maj 2013 Starszy Wykładowca – Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • czerwiec 2003 – lipiec 2012 – Adiunkt – Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • wrzesień 1995 – maj 2003 Asystent – Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Obszary badawcze:
 • teorie i systemy podatkowe,
 • konkurencja podatkowa i harmonizacja,
 • reakcje przedsiębiorstw na opodatkowanie,
 • strategie podatkowe przedsiębiorstw i grup podatkowych.

Prowadzone zajęcia:
 • teorie i systemy podatkowe,
 • podatki i strategie podatkowe,
 • podatki (ACCA),
 • opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,
 • worldwide tax systems,
 • finanse firm rodzinnych.

Osiągnięcia naukowe:
 • doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • doradca podatkowy nr 12141,
 • świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 3118),
 • ekspert monitorujący postępy realizacji projektu  H2020-EURO-1-2014-649439 FairTax na zlecenie Komisji Europejskiej (2016-2019).
 • ekspert oceniający wnioski na zlecenie Komisji Europejskiej w H2020-REV-INEQUAL-8-2016, TOPIC: Fighting inequalities through policies against tax fraud and tax evasion (2016), 
 • członek zespołu d.s. prawa podatkowego III Kongresu Prawników Wielkopolski  pt. “Prawnicy dla gospodarki” (2015), 
 • udział w panelu eksperckim na zaproszenie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP pt. „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” w ramach Forum Debaty Publicznej (2014), 
 • recenzje artykułów naukowych dla: Journal of Business Economics and Managements i Journal of Organizational Change Management oraz artykułów i monografii w j. polskim, 
 • nagrody: Nagroda zespołowa JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za współautorstwo książki "Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa" (2003); Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę doktorską (2004); Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 - za rozprawę habilitacyjną pt. "Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE", 
 • granty naukowe: kapitałowa strategia przedsiębiorstwa (wykonawca; lata 1996-1998); wpływ podatku dochodowego na powstawanie i rozwój grup kapitałowych w Polsce (wykonawca grantu promotorskiego; lata 2000-2001); znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (grant habilitacyjny; lata 2009-2011),
 • udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, 
 • publikacje książkowe i artykułowe.

Wybrane publikacje:
 • Kluzek, M., 2019, Zbiór zadań z opodatkowania, Materiały dydaktyczne nr 352, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

 • Kluzek, M. i in., 2019, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 • Kluzek M., Adamczyk. A, Stopień realizacji zasady neutralności podatku VAT w państwach Unii Europejskiej - próba kwantyfikacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 358, Katowice 2018, s. 9-22,

 • Kluzek M., Kozłowska-Makóś D., Wawryszuk-Misztal A., 2017, Zarządzanie finansami grupy kapitałowej, Texter, Warszawa, 

 • Kluzek, M., 2016, Skutki zmiany zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w ramach niedostatecznej kapitalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 50 (1), s. 497-506,
 • Kluzek, M., 2015, Preferencyjne opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - możliwość czy konieczność?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 403, s. 122-131,
 • Kluzek, M., 2013. Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność. Zarządzanie i Finanse 2013/2/2, s. 149-160,
 • Kluzek, M., 2012. Zbiór zadań z opodatkowania. Materiały dydaktyczne nr 267. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Kluzek, M., 2012. Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Kluzek, M., Flotyńska, A., 2010. Personal income tax in Poland – evaluation of existing tax rules in terms of ability-to-pay principle. W: The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings Vilnius University. Vilnius: Vilnius University, s. 136-153,
 • Kluzek, M., 2008. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w dobie globalizacji. W: J. Głuchowski, red. Współczesne finanse: Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 523-532,
 • Kluzek, M. i in., 2008. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Poznań: Akademia Ekonomiczna,
 • Kluzek, M., Gryko, J., 2008. The Influence of the Tax Factor on Investment Effectiveness In Selected Central and Eastern European Countries. Transformations in Business & Economics, vol. 7, no 3 (15), s. 65-74,
 • Kluzek, M., 2002. Planowanie podatkowe jako element strategii koncernów międzynarodowych. W: J. Sobiech, red. Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa. Poznań: Akademia Ekonomiczna, s. 603-632.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • muzyka poważna,
 • literatura piękna.
e-mail: marta.kluzek@ue.poznan.pl