Uczymy już od 35 001 dni
Pracownicy

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP

Konsultacje on-line w semestrze letnim 2021/2022

Hasło do Teams: h3lm5he

Poniedziałek 9.00-10.00 lub wtorek 11.30-12.30 stacjonarnie (w zależności od potrzeb – proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Środa 9.00-10.00 lub 17.00-18.00 (w zależności od potrzeb – proszę o wcześniejszy kontakt mailowy) 

anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pl 


SPECJALIZACJA I ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • bankowość i system bankowy
 • rynek usług płatniczych i PayTech
 • pieniądz i rozliczenia pieniężne w gospodarce rynkowej
 • zarządzanie bankiem i ryzykiem bankowym
 • wybrane finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw


FUNKCJE PEŁNIONE NA UEP


 •  reprezentant UEP w Projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 •  kierownik projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP”

FUNKCJE POZA UEP

 • członek Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości przy Związku Banków Polskich
 • członek Rady Programowej VI Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości


ORCID: 0000-0002-9540-1004

Research Gate link: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2099867869_Anna_Iwanczuk-Kaliska

Google Scholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=anna+iwa%C5%84czukkaliska&oq=Iwa

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP9da81f4cd27d4c2a809c87d465e14f21&affil=&lang=pl


BIOGRAM


Dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest ekonomistką od 1996 roku związaną naukowo i zawodowo z Katedrą Pieniądza i Bankowości. Specjalizuje się w obszarze systemu bankowego i płatniczego oraz bankowości, a także zajmuje się problematyką pieniądza, rynku usług płatniczych i zarządzania ryzykiem bankowym. W 2003 roku obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Ekonomii UEP. W 2015 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Jest autorką dwóch monografii: „Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej” oraz „Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych" oraz ponad 80 innych publikacji naukowych, w tym jednej wydanej przez renomowane międzynarodowe czasopismo Routledge Critical Studies in Finance and Stability. Otrzymała kilka nagród w dziedzinie naukowej, w tym w 2015 roku nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Wygłosiła kilkadziesiąt referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych oraz uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych programach naukowych. Ponadto była wykonawcą lub współwykonawcą opinii eksperckich dla instytucji publicznych w zakresie finansów i bankowości oraz raportów i analiz dla banków komercyjnych. W  ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia m. in. z takich przedmiotów, jak: bankowość, zarządzanie instytucjami kredytowymi, finanse banków, zarządzanie ryzykiem w banku, Banking Systems, a także wykłady na specjalistycznych studiach podyplomowych.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


Pozycje książkowe i raporty

 • Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014 – nagrodzona przez JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015.
 • Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Vademecum usług bankowych, Materiały Dydaktyczne, nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2021 (współautor i współredaktor).
 • Ocena zmian na rynku płatności w Polsce, Raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, maj 2021 (współautor).

Pozostałe publikacje

 • Operacje zagraniczne realizowane za pośrednictwem banków, w: Iwańczuk-Kaliska A., Marszałek P. (red.), Vademecum usług bankowych, Materiały Dydaktyczne, nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2021.
 • Rachunki i lokaty bankowe klientów indywidualnych, w: Iwańczuk-Kaliska A., Marszałek P. (red.), Vademecum usług bankowych, Materiały Dydaktyczne, nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2021.
 • Zielone finanse w Polsce - przegląd zagadnień poruszanych przez autorów publikacji zbiorowej pod redakcją Ludwika Koteckiego, Bezpieczny Bank, 2020, nr 4 (81).
 • Challenges for central banks in a changing payments landscape, E-Finanse,
  2018, vol. 13.
 • Pieniądz cyfrowy banków centralnych - wnioski z analizy wybranych koncepcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 2018, nr 531.
 • Bank failures and their implications for payment intermediation in conditions of financialization, w: Financialization and the Economy, red .A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Routledge Critical Studies in Finance and Stability, London - New York 2017.
 • Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego - analiza regulacji krajowych, Bezpieczny Bank 2016, nr 3.
 • Banki komercyjne w Polsce wobec zmian na rynku usług płatniczych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(324)2016.
 • Standardowa metoda szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku spółdzielczym – koszty i korzyści (współautor), Bank Spółdzielczy, nr 2/2016.
 • Zastosowanie gotówki w warunkach wzrostu obrotu bezgotówkowego,  w: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy, red. P. Bolibok, M. Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2016.
 • Innowacje w płatnościach detalicznych jako wyzwanie dla banków centralnych, Problemy Zarządzania 2015, 3 t.1 (54).
 • Perspektywy zmian w organizacji banków w świetle koncepcji centrum usług płatniczych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 nr 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
 • Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Zarządzanie płynnością śróddzienną w banku w ramach zewnętrznych rozwiązań systemowych, Journal of Management and Finance 2013/2/1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • Questions about the future of banks as payment intermediaries, Global Journal of Strategies and Governance, vol. 19/2013.
 • Polityka kredytowa banków i jej znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, w: Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowane małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Banki o znaczeniu systemowym w skali globalnej - metody identyfikacji i dodatkowe wymagania kapitałowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (współautor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tom 207, Poznań 2011.
 • Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Contemporary payment systems – characteristics and directions of changes, w: Finanse – czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1 (2), Warszawa 2010.
 • Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości (współautor i współredaktor naukowy), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Rozliczenia pieniężne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe nr 548, Ekonomiczne problemy usług, Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2009.
 • Wartość zabezpieczenia kredytu w ocenie banku, w: Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, Toruń 2008.
 • Bankowe rozliczenia pieniężne (współautor), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • System bankowy i system płatniczy - powiązania i wzajemne uwarunkowania, w: Problemy polskiego systemu bankowego, red. A. Janc, Zeszyt Naukowy 111, AE, Poznań 2008.
 • Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce (współautor), w: Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska –Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Zeszyt Naukowy 103, AE, Poznań 2008.
 • Banking system in Poland in the process of popularization of non-cash turnover in Poland (współautor), w: Scientific Journal - Service Management,  Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i walutowego w przedsiębiorstwie a instrumenty zabezpieczające w ofercie banków, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Payment system as the area of cooperation between banks, w: Scientific Journal - Service Management nr 457, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Zarządzanie ryzykiem w banku jako przedmiot regulacji zewnętrznych, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S.Wieteska, Difin, Warszawa 2007.
 • Euro jako waluta obca w działalności przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 427, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Rozwój systemów płatniczych w świetle wytycznych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w: Bankowość, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin 2006.
 • Obszar płatniczy euro a standaryzacja w bankowości europejskiej, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Monografie i opracowania naukowe, SGH, Warszawa 2005.
 • System płatniczy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej – materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys - Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys - Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Jednolity europejski obszar płatniczy – wyzwanie dla banków, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace naukowe nr 1035, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego - materiały dydaktyczne (współaut.), red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.
 • Polski system rozliczeń międzybankowych w świetle integracji z Unią Europejską, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia – Prace Naukowe Nr 899, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Ograniczanie ryzyka rozrachunku w systemach rozliczeń międzybankowych typu RTGS, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości – Prace Naukowe Nr 872, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Rola banku centralnego w systemie rozliczeń międzybankowych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku – materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Kierunki ewolucji międzybankowych systemów rozliczeń, w: Bankowość w okresie przemian systemowych, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.

 

 


 


Doktor habilitowany
prof. UEP
anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pl 
Collegium Altum, p. 1216
telefon: 61 854 3372