Uczymy już od 35 001 dni
Pracownicy

dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP

Funkcje pełnione w  UEP:  


Koordynator zajęć otwartych na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


Kierownik studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli - Projekt Realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

 Funkcje poza UEP:

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Członek Polskiego Towarzystwa Finansów i BankowościProblematyka naukowa: 


Rynki finansowe 


Problematyka związana z finansowaniem inwestycji sektora MŚP z funduszy strukturalnych UE


Metody oceny projektów inwestycyjnych i biznesplanów


Bankowość komercyjna


Działalność kredytowa banków w zakresie finansowania sektora MŚP


Fundusze wysokiego ryzyka


Polityka gospodarcza 
Najważniejsze publikacje:

Mikołajczak, P. 2019. Becoming business-like: the determinants of NGOs’ marketization turning into social enterprises in Poland. Oeconomia Copernicana10(3), 537-559. https://doi.org/10.24136/oc.2019.026

Mikołajczak, P. 2019 Diversification of NGOs’ revenues: implications for the mission changeability. Humanities and Social Sciences24(26 (2)), 113-120.


Deszczyński, B., Mikołajczak, P., Ziomek A. 2019 Volunteering and sustainable growth of social enterprises. Lessons from scouting organizations Contemporary Issues in economy 10. Proceedings of the international conference on applied economic. Entrepreneurship and management.

DOI 10.24136/eep.proc.2019.4


Mikołajczak, P. 2019 Becoming like social enterprise: the determinants of NGOs’ marketization, Contemporary Issues in economy 10. Proceedings of the international conference on applied economic. Entrepreneurship and management.

DOI 10.24136/eep.proc.2019.4

 

Mikołajczak, P. 2018. Capital market union: creating new opportunities to social enterprises. Humanities and Social Sciences XXIII, 4, 219–233.

 

Mikołajczak, P. 2018. Sources of Funding and Revenues of Social Enterprises in Poland in Comparison to Selected European Countries and World-Wide. Bezpieczny Bank 2 (71), 113–125.

 

Mikołajczak, P. 2018. The impact of the diversification of revenues on NGOs’ commercialization: evidence from Poland. Equilibrium 13, 4, 761–779.


Mikołajczak P., 2017, Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4/2017(88), część 2 (przyjęty do druku).

 

Mikołajczak, P., Bajak, P.,2017, Czy warto rezygnować z OFE? Stopa zwrotu i ryzyko kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2013, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 6, s. 103-111.

 

Mikołajczak, P., Czternasty,W., 2017, Współczesne wyzwania nowej ekonomii społecznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, s. 224-236.

 

Mikołajczak, P., Pawlak, J., 2017, Factors affecting outcomes of EU-supported investments in innovation among SMEs in the Greater Poland (Wielkopolska) region, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, vol. 19, issue 2, pages: 20, pp. 140-160.

 

Mikołajczak, P., 2017, Sustainable Banking. Implications for an Ethical Dimension of Finance of Social Enterprise Performance, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 104/2017, s. 287-301. 


Paweł Mikołajczak, 2017, Źródła i instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorstw społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 478


Mikołajczak, P., Skikiewicz, R., 2016, The situation on the credit market versus the rate of economic growth in chosen countries of East-Central Europe, Economics and Management, nr 1, s. 62-70.

Europejska unia rynków kapitałowych, współautor A. Janc, P. Waliszewski, CeDeWu, 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2015, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

 

Koniunktura gospodarcza a kształtowanie się kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, nr 4, Poznań 2015.

 

Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, w: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań 2015.

 

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu technologii NFC, w: red. N.A. Fechner, A. Zduniak, Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy, Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015.

 

Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego, współautor R. Skikiewicz, Studia Ekonomiczne, nr 3, PAN, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.

 

Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 11/60, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Warszawa 2014.

 

Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej - próba oceny, Handel Wewnętrzny, nr 6(353), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014.

 

Krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2(769), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2014.

 

Struktura finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw refundowanych z funduszy europejskich w Wielkopolsce, Humanities and Social Scencies, nr 3, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014.

 

Ewolucja i stan obecny funduszy poręczeniowych i pożyczkowych jako źródeł finansowego wsparcia sektora MŚP w Polsce, współautor A. Janc, K. Waliszewski, w: Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.

 

Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiębiorstw na tle zmian sytuacji gospodarczej w Polsce, współautor Z. Głodek, A. Kuciński, w: Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2014.

 

Financing of SME using non-recourse factoring - legal, economic and tax aspects, współautor
W. Czternasty, MANAGEMENT 2013, nr 1, University of Zielona Góra, Zielona Góra 2014.

 

Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego, Nauki o finansach. Financial sciences, 2(19) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Poznań, 2014.

 

Wpływ zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym, współautor R. Skikiewicz, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2013/2/1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

 

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na zmiany w sposobie działania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Ekonomia Economics, 4 (21)/2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.

 

Parabankowe aspekty działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, red. G. Kotliński, w: Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.

 

Źródła finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw refundowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, red. A. Janc, K. Waliszewski, w: Ryzyko w działalności gospodarczej, Finansowane małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2012.

 

Efekty finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy strukturalnych UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego, współautor W. Czternasty, Wielkopolska w gospodarce krajowej, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości (WSHiR) w Poznaniu, Poznań 2011.

 

Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, współautor W. Czternasty, Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar ekonomiczno-społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań 2011.

 

Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce, współautor W. Czternasty, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 291. Oeconomica 65 , Akademia Rolnicza (AR) w Szczecinie, Szczecin 2011.

 

Rola funduszy strukturalnych w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności małych oraz średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim,  współautor W. Czternasty, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą / Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 2011, nr 43, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.

 

Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach Wielkopolski, współautor W. Czternasty, Agroekonomia w warunkach rynkowych: problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań 2010.

 

Oddziaływanie funduszy strukturalnych UE na rozwój działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, współautor W. Czternasty, red. J. Stankiewicz, w: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, współautor W. Czternasty, red. A. Grzelak, K. Pająk, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego, Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

 

Wykorzystanie funduszy unijnych przez MŚP na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - Próba oceny, współautor W. Czternasty, red. P. Mickiewicz, W. Gotkiewicz, w: Zrównoważony rozwój lokalny: instrumenty wsparcia, Stowarzyszenie Naukowe, Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie, Szczecin 2009.

 

The influence of structural funds on the SME competitiveness development, współautor W. Czternasty, Sowriemiennyj Naucznyj Wiestnik, nr 23(49), Rusnauka 2008.

 

The influence of structural funds on the SME competitiveness development, współautor W. Czternasty, MANAGEMENT 2008, nr 2, University of Zielona Góra, Zielona Góra 2008.

 

Alternative stock market New Connect and stimulation of small innovative companies in Poland, w: Management of Meaning in Organizations, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, Poznań 2008.

 

The influence of structural funds on the SME competitiveness development, współautor W. Czternasty, w:  Postiganeto na wiszczeto obrazowanie, Materiały konferencji z 2008 roku, Sofia 2008.

 

"Niekonwencjonalne” fundusze kapitałowe w pobudzaniu rozwoju małych innowacyjnych firm, współautor W. Czternasty, red.  J. Stankiewicz, w: Wiedza - innowacyjność - zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

 

Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, współautor W. Czternasty, red. J. Stankiewicz, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

 

Innovation as a condition of competitiveness of Polish small and medium enterprises in the world markets, w: Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management, red. W. M. Grudzewski, I. Hejduk, S. Trzcieliński, Madison, IEA Press, International Ergonomics Association, 2007.

 

Fundusze unijne jako pomoc w rozwoju agroturystyki, współautor B. Derbich, Quality News, Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 2, MIT MEDIA, Warszawa 2006.

 

Jakość usług turystycznych, współautor B. Derbich, Quality News, Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 1 - MIT MEDIA, Warszawa 2006.

 

 

 

 

 

 

 


dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP
pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

Collegium Altum, p. 1217

telefon: 61 854 3373