Uczymy już od 35 001 dni
Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli - studia dofinansowane przez Narodowy Bank Polski


Kierownik studium: dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. nadzw. UEP

Cele i zadania studium:


Celem głównym uruchomienia studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, możliwości pozyskiwania przez nie kapitału na rynkach finansowych oraz w obszarze wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych.
Więcej informacji na temat studium już wkrótce na stronie internetowej Katedry Pieniądza i Bankowości.


https://www.ibuk.pl/fiszka/210504/uwarunkowania-ustawowe-i-metodyczne-aspekty-ksztalcenia-w-zakresie-przedsiebiorczosci-z-podstawami-programowymi-i-ramowymi-planami-nauczania.html
Słuchacze:

Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych nieprowadzący przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a chcący prowadzić ten przedmiot oraz nauczyciele prowadzący podstawy przedsiębiorczości i pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie. 

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Ramowy program studium:


Program studiów jest realizowany w ciągu 360 godzin, w tym 60 godzin praktyki (3 semestry). 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
 • Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy
 • Człowiek a przedsiębiorczość
 • Podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
 • Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty kończą się egzaminem w formie testu pisemnego lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem ustnym końcowym.

Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli zostanie podany w późniejszym terminie.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).