1. Isolated Islands or Communicating Vessels? - Bitcoin Price and Volume Spillovers Across Cryprocurrency Platforms, współautorka: Agata Kliber, Finance a Uver - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 69, nr 4, 2019, ss. 324-341.
  2. Liquidity of Bitcoin - Insights from Polish and Global Markets, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 81, nr 3, 2019, ss. 167-183.
  3. Bitcoin jako instrument bazowy exchange-traded funds, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, vol. 163, Warszawa 2018, s. 25-45.
  4. Szansa czy zagrożenie? – podmioty rynku finansowego wobec nowych technologii w: Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC, Centrum Myśli Strategicznych, Gdańsk 2018, s. 125-129.
  5. Stock Recommendations - An Analysis of Usefulness, współautorzy: Gadomska, O., Izbrandt, M., Finanse, 1(10), 2017, s. 355-371.
  6. Rynek kredytowy w Polsce w obliczu niskich stóp procentowych, Finanse, 1(10), 2017, s. 223-237.
  7. Czy i jak nowe technologie wspierają konkurencyjność gospodarek? Czy i jak mogą wspierać solidarność gospodarczą? w: Broniewska M., Czerwińska J. (red.), Co zmienilibyśmy w Europie?. Eseje Członków Akademii EFC, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2017, s. 145-149.
  8. Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 2/2017, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 127-142
  9. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji i jego wpływ na kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce, w: Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa, red. Mazur G., Przybylska-Kapuścińska W., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
  10. Porównanie giełd papierów wartościowych wybranych państw europejskich, w: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, red. Woźniak K., Mfiles.pl, Kraków 2015.