Absolwentka AE w Poznaniu, specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze oraz studiów doktoranckich tejże uczelni. Laureatka nagród za pracę magisterską i doktorską. Od 2006 r. asystent w Katedrze Ubezpieczeń, a od 2007 r. adiunkt w tejże Katedrze. Główny wykonawca w projektach badawczych, w tym w projekcie Internet w zakładach ubezpieczeń działających na polskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia e-commerce dla funkcji zbytu, projekcie Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, projekcie Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce. Wykonawca projektu Gospostrateg Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Absolwentka praktyk zagranicznych (2001 i 2002) w Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG (Hamburg). Autorka kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu wykorzystania internetu w działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń rolnych. Członek Rady Zarządzającej jednego z trzech najważniejszych światowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA).


Zakres badań naukowych

  • Ubezpieczenia rolne 
  • Postrzeganie ryzyka
  • Zagadnienia związane z wykorzystywaniem internetu w działalności zakładów ubezpieczeń na rynku UE. W szczególności badania obejmują wykorzystanie internetu jako narzędzia dystrybucji ubezpieczeń.

Wybrane publikacje

Kaczała, M. (2019). Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kaczała, M., Wiśniewska, D. (2018). Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe suszy w Polsce. W: I. Kwiecień, Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kaczała, M. (2018). The Influence of the Government Support on the Crop Insurance Uptake. W: J. Nešleha, F. Hampl, & M. Svoboda, J. Nešleha, F. Hampl, & M. Svoboda (ed.). European Financial Systems 2018: Proceedings of the 15th International Scientific Conference, (s. 210–218). Brno: Masaryk University.

Kaczała, M., (2017). Perception of Risk by Farmers and Crop Insurance Decisions – Polish case, 21st APRIA Annual Conference, 30th July to 2nd August 2017, Poznań.

Kaczała, M. (2017). Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 177-190.

Kaczała, M. (2016). Crop Insurance as the Instrument for Risk Financing in Polish Farms. W: J. Krajíček, J. Nešleha, & K. Urbanovský, J. Krajíček, J. Nešleha, & K. Urbanovský (ed.). European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, (s. 286–293). Brno: Masaryk University.

Kaczała, M., Łyskawa, K., Handschke, J. (2015). Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń

Kaczała, M., Wiśniewska, D. (2015). Polish farmers’ perception of spring frost and the use of crop insurance against this phenomenon in Poland. Economics and Business Review, (3), s. 90-111.

Kaczała, M. (2015). Zawieranie umów ubezpieczeń upraw przez gospodarstwa indywidualne. W: M. Kaczała, K. Rojewski (red.), Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, (s. 129-154). Warszawa: Wydawnictwo Poltext

Kaczała, M., Łyskawa, K. (2013). Factors affecting the demand for index based agriculture insurance in Poland. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4), s. 75-92.

Kaczała, M. (2010). Sprzedaż ubezpieczeń przez Internet. W: J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, t.4, (s. 131-167). Warszawa: C.H.BECK

Kaczała, M., Łyskawa, K. (2010). Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych. W: L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2 : Zastosowania, (s. 155-184). Warszawa: Wydawnictwo Poltext

Kaczała, M. (2008). Czynniki wpływające na powodzenie sprzedaży ubezpieczeń przez internet. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1197), s. 139-146

Kaczała, M., Łyskawa, K. (2008). Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (103), s. 123-145.

Kaczała, M. (2006), Internet jako instrument dystrybucji ubezpieczeń. Warszawa: Fundacja "Warta"