Dr Malwina Lemkowska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo – dydaktycznych Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2009 – 2013 asystent i adiunkt w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania UEP.


Autor dwóch monografii naukowych: Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej (2005) oraz Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń (2010) oraz licznych artykułów w polsko i anglojęzycznych czasopismach naukowych.


Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, w tym: Asia Pacific Risk and Insurance Association Annual Conference, The Economies of Balkan an Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC Conference), International Scientific Conference European Financial Systems (EFS Conference) oraz International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Development (ERAZ).


Od 2017 kierownik grantu badawczego Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryzykiem środowiskowym - analiza relacji, realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Nauki.


Zainteresowania badawcze: ubezpieczenia środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego, polski i europejski rynek ubezpieczeń.

Dorobek publikacyjny
Monografie naukowe:
Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej / Lemkowska Malwina. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005;

Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń
/ Lemkowska Malwina. - Warszawa : Poltext, 2010.

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:
Environmental Risk Insurability Issues - the EU Perspective, European Financial Systems 2018, s. 364-371.

Implementation of ISO 14001 Certified Environmental Management System in an Insurance Seeker and an Insured Against the Process of Providing Environmental Insurance, Proceedings of the 10th International Conference "The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World" 2018, s. 1-7.

Environmental insurance in Poland – The notion, scope and legal determinants/ Lemkowska Malwina - Proceedings of the 14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017, Part 1, s. 475-483.

The Role of the State in Determining the Effectiveness of Environmental Insurance/ Lemkowska Malwina - Olsztyn Economic Journal 2017 nr 2, s. 197.

Wzorcowe ogólne warunki ubezpieczeń jako instrument wspierania rynku ubezpieczeń środowiskowych/ Lemkowska Malwina - Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 2017 nr 1, s. 41.

Pojęcie szkody i odpowiedzialności prawnej jako podstawa kształtowania produktu ubezpieczenia środowiskowego/  Lemkowska Malwina - Przegląd prawa ochrony środowiska 2016 nr 2, s. 17;

Przydatność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 dla celów ubezpieczenia środowiskowego/ Lemkowska Malwina - Studia Oeconomica Posnaniensia 2015 nr 11, s. 78 - 96;

Rola ubezpieczeń gospodarczych w indemnifikacji pierwotnych szkód środowiskowych/ Lemkowska Malwina - Ekonomia i Środowisko 2015 nr 2, s. 59 - 73;

Ubezpieczenia odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku - problemy prawne
/ Lemkowska Malwina. - Prawo Asekuracyjne 2013 nr 1 - Fundacja "Prawo Ubezpieczeniowe", s. 57 – 71;

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 a ubezpieczenia ryzyka środowiskowego - próba oceny relacji
/ Lemkowska Malwina. // W : Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011, s. 166-182;

Ekonomiczne podstawy zarządzania przez wartość w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
/ Lemkowska Malwina. - Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. 2010/117 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 226 – 234;

Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym - analiza teoretyczna
/ Lemkowska Malwina. - Wiadomości Ubezpieczeniowe 2009 nr 4 - Polska Izba Ubezpieczeń, s. 3 – 16;

Wpływ projektu Solvency II na ubezpieczeniowe fuzje i przejęcia w Unii Europejskiej
/ Lemkowska Malwina. // W : Studia Ubezpieczeniowe. 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2009, s. 91 – 99.