64 pracowników naukowo-dydaktycznych 


w tym 10 profesorów tytularnych oraz 22 doktorów habilitowanych 


15 doktorantów stacjonarnych i 14 niestacjonarnych 


7 katedr 


4 pracowników administracyjnych
liczne projekty badawcze i publikacje dotyczące bieżących problemów gospodarki światowej na wszystkich jej poziomach: makro-, mezo- i mikroekonomicznym

współpraca ze znaczącymi krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi

wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dedykowane zagadnieniom z zakresu ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego na wszystkich typach studiów