Uczymy już od 35 055 dni
Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof FonfaraFunkcje pełnione w UEP
 • Kierownik Katedry Marketingu Międzynarodowego (2006-2022)
 • Członek Senatu (2019-2020)
 • Wiceprzewodniczący Rady Centrum Edukacji Menedżerskiej (2016-2022)
 • Prezes Wielkopolskiej SzkołyBiznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (1991-2015)
 • Prezes Fundacji Kadry dla Wielkopolski (1991-2016)
 • Członek Senatu (1990-1993)Funkcje zawodowe, honorowe i społeczne pełnione poza UEP
Funkcje zawodowe, honorowe i społeczne pełnione poza UEP
 • Członek Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) 
 • Członek European Marketing Academy 
 • Członek Komitetu Redakcyjnego i recenzent czasopisma Industrial Marketing Management (lista filadelfijska) 
 • Visiting professor ISCTE Business School
Problematyka naukowo-badawcza 
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa (podejście sieciowe)
 • Międzynarodowe badania porównawcze w zakresie wykorzystania strategii marketingowych na rynkach zagranicznych
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw
 • Marketing partnerski
 • Metodyka określenia stopnia rynkowego zorientowania firmy
Główne publikacje 


Publikacje zwarte

 • The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018 (red)
 • Marketing międzynarodowy - współczesne trendy i praktyka, wyd. I, PWN, Warszawa 2014 (red)
 • Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, III wydanie zmienione, PWE, Warszawa 2014
 • The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012 (red)
 • Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa 2009 (red)
 • Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, II wydanie zmienione, PWE, Warszawa 2004
 • Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, współautorzy: M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 • Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 1999
 • The Role of Foreign Direct Investment in The Trasition Process of Central and Eastern Europe, współautorzy: G. Hooley, T. Cox, B. Snoj, w: Internationalization: Process, Context and Markets (G. Hooley, R. Loveridge, D. Wilson red.), Macmillan, London, 1998, ss. 176-200
 • Resource Ties, współautorzy: R. Spencer, F. Mozet, H. Hakansson, K. Ljungmark, w: Developing Relationships in Business Network, Routledge, New York, 1995, ss. 132-191
 • Relationships in the Complex Construction Venture Market, w: Advances in International Marketing (ed. S. Tamer Cavusgil), JAI Press Inc., 1989, ss. 235-247
 • Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, – Seria II, Zeszyt nr 92, Poznań 1987 – praca habilitacyjna
 • Ekonomika przedsiębiorstwa handlu zagranicznego (współautor: J. Schroeder), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyt nr 334, Poznań 1984

Artykuły

 • Fonfara, K., Hauke-Lopes, A., & Soniewicki, M., 2021. Does Psychic Distance Still Matter? Empirical Evidence from Poland. Central European Management Journal, 29(4), 32-56.
 • Fonfara, K., Małys, Ł., & Ratajczak-Mrozek, M., 2021. Firm’s Network Position and Business Performance. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 306(2), 51-66.
 • Hauke-Lopes, A., Fonfara, K., & Ratajczak-Mrozek, M., 2020. Conflicts in Foreign Inter-organisational Relationships of Multinational Enterprises. In Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 (pp. 295-312). Springer, Cham.
 • Małys, Ł., & Fonfara, K., 2019. From intermediary relationship to multiple relationships–option of developing the network position in the internationalisation process. An exploratory study of a polish food company. Olsztyn Economic Journal14(2), 209-221.
 • Dymitrowski, A., Fonfara, K., & Deszczyński, B., 2019. Informal relationships in a company’s internationalization process. Journal of Business & Industrial Marketing.
 • Ratajczak-Mrozek, M., Fonfara, K., Hauke-Lopes, A., 2018, Conflict handling in small firms’ foreign business relationships, Journal of Business & Industrial Marketing
 • Ratajczak-Mrozek, M., Fonfara, K., Hauke-Lopes, A., 2018, The Impact of Conflicts in Foreign Business Relationships on SME Performance, Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 6, No. 2, pp. 171-183.
 • Fonfara, K., Ratajczak-Mrozek, M., Dymitrowski, A., Zieliński, M., 2018, Change in the Networks Setting, IMP Journal, 12, s. 2-5.
 • Deszczyński, B., Fonfara, K., Dymitrowski, A., 2017, The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets, Entrepreneurial Business and Economics Review, 5 (4), s. 91-109.
 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, G. Leszczyński, 2017, Change in business relationships and networks: Concepts and business reality, Industrial Marketing Management, 16.
 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, G. Leszczyński, 2016, Change and transformation of networks and relationships - Fundamental aspects of business reality, Industrial Marketing Management, 58, s. 187-189.
 • K. Fonfara, 2016, Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym – próba interpretacji wybranych wyników badań empirycznych, Marketing i Rynek, nr 11, s. 15.
 • K. Fonfara, 2015, Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe), Marketing i Rynek, nr 5, s. 2-10.
 • Company behavior in internationalization process and its performance / Fonfara Krzysztof, Ratajczak-Mrozek Milena, Dymitrowski Adam. - Journal of Economics and Management 2013 nr 13 - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. s. 27-38
 • A typology of company behaviour in the internationalisation process (a network approach) / Fonfara Krzysztof. - Poznań University of Economics Review 2011 nr 2 - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). s. 5-25
 • Różnorodność relacji w procesie internacjonalizacji firmy / Fonfara Krzysztof, Szczepański Robert. - Marketing i Rynek 2010 nr 1 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-7
 • K. Fonfara, Typologia zachowań przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, PWE, Marketing i Rynek, 12/2007, s. 10-15
 • Marketingowe strategie sukcesu – wybrane wyniki międzynarodowych badań porównawczych (współautor R. Szczepański), w: Marketing i Rynek,1/2006, ss. 2-6
 • Marketing międzynarodowy – próba określenia obszaru badań, w: Eksplozacja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006, ss. 92-97
 • Zasoby polskich przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych w świetle podejścia sieciowego. Koncepcje i wybrane wyniki badań empirycznych, w: Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych, red. A. Styś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, ss. 54-60
 • Privatisation and Sustainable Competitive Advantage in the Emerging Economies of Central Europe, współautorzy: J. Fahy. G. Hooley, J. Beracs, V. Gabrijan, w: Management International Review, 4/2003
 • Marketing orientation in the service sector of the transition economies of Central Europe, współautorzy: G. Hooley, J. Fahy, G. Greenley, J. Beracs) w: European Journal of Marketing, vol. 37 no. 1 / 2 2003, s. 86-106
 • Wykorzystanie zasobowej teorii firmy w ocenie skuteczności działań marketingowych, współautorzy: M. Łuczak, in: Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie (red. L. Żabiński, K. Śliwińska), PWE, Warszawa 2002, s. 432-436
 • Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach-wnioski i dylematy, w: Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie (red. L. Żabiński, K. Śliwińska), PWE, Warszawa 2002, s. 86-94
 • Evaluations of Market Orientations in Companies. Contemporary Methodological Dilemmas and Challenges, w: The Poznań University of Economics Review, 1/2001, s. 31-47
 • Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, w: Marketing i Rynek, 12/2001, s. 19-26
 • Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy, w: Marketing i Rynek, 5/2001, s. 2-6
 • Marketing partnerski w działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, w: Marketing i Rynek, 5/2000, s. 2-7
 • Market orientation in the transition economies of Central Europe: Test of the Narver and Slater Market Orientation Scales, współautorzy: G. Hooley, A.J. Cox, J.Fahy, J. Beracs, B. Snoj, w: Journal of Business Research, 50/2000, s. 273-285
 • The development and impact of marketing capabilities in Central Europe, G. Hooley, A.J. Cox, J. Fahy, J. Beracs, B. Snoj, w: Journal of International Business Studies, 31,1/2000, s. 63-81
 • Marketing capabilities and firm performance: a hierarchical model, w: Journal of Marketing Focused Management, współautorzy: G. Hooley, J. Fahy, T. Cox, J. Beracs, 4/1999, s. 259-278
 • Inwestycje zagraniczne w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych, współautor: R. Szczepański, w: Transformacja Handlu Zagranicznego w Polsce. Ewolucja polityki handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (red. J. Schroeder, M. Gorynia), Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1998, ss. 43-60
 • The Role of Foreign Direct Investment in The Trasition Process of Central and Eastern Europe, współautorzy: G. Hooley, T. Cox, B. Snoj, w: Internationalization: Process, Context and Markets (G. Hooley, R. Loveridge, D. Wilson red.), Macmillan, London, 1998, s. 176-200
 • The effects of privatisation on marketing capability and activity in Poland, współautorzy: G. Hooley, D. Shipley, J. Cox, w: International Journal of Research in Marketing nr 15/1998, s. 367-381
 • The effects of privatisation on marketing capability and activity in Poland, współautorzy: G. Hooley, D. Shipley, J. Cox, International Journal of Research in Marketing nr 15/1998, ss. 367-381
 • Analiza procesów internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (wyniki badań empirycznych) w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej (red. E. Najlepszy), Zeszyty Naukowe - seria I, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, ss. 66-79
 • The Achievement of Privatisation Objectives in Central and Eastern Europe, współautorzy: D. Shipley, G. J. Hooley, J. Beracs, w: Journal of East West Business, 1998
 • The Achievement of Privatisation Objectives in Central and Eastern Europe, współautorzy: D. Shipley, G. J. Hooley, J. Beracs, w: Journal of East West Business, 1998
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa a jego zorientowanie marketingowe, w: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Zeszyt Naukowy 241, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1997, ss. 83-103
 • Marketing w obrocie pomiędzy firmami, Marketing i Rynek, nr 1/1997, PWE, Warszawa, ss. 2-8
 • Marketingowa reorientacja polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 8-9/1997, PWE, Warszawa, ss. 16-21
 • Marketingowa reorientacja firmy, Marketing i Rynek, nr 11/1997, PWE, Warszawa, ss. 2-7
 • Globalizacja działań przedsiębiorstw a targi międzynarodowe, w: Targi w Systemie Komunikacji Marketingowej, MTP, Poznań, 1996, ss. 7-13
 • Marketing Planning in Central and Eastern Europe, współautorzy: G. Hooley, A. Cox, D. Shipley, J. Beracs, M. Marinov, w: Marketing Management, 12/1996, ss. 69-82
 • Istota i proces wdrażania marketingu wewnętrznego w firmie, Marketing i Rynek, 2/1996, PWE, Warszawa, 1996, ss. 6-10
 • Marketingowe zorientowanie firmy na przykładzie badań polskich przedsiębiorstw, w: Transformacja Handlu Zagranicznego w Polsce (red. J. Schroeder), Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1996, ss. 49-66
 • Marketing organization in Hungarian and Polish firms, współautorzy: D. Shipley, G. Hooley, J. Beracs, w: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 2/1995, ss. 39-54
 • Determinanty strategii marketingowych na międzynarodowym rynku farmaceutycznym, w: Marketing Farmaceutyczny, red. H. Mruk, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1995, ss. 35-41
 • Marketingowa orientacja polskich przedsiębiorstw, w: Marketing i Rynek, PWE, Warszawa, 3/94, ss. 22-26
 • Marketing strategies in Central Europe, współautorzy: G. Hooley, G. Avlonitis, J. Beracs, A. Cox, M. Marinov, D. Shipley, AULA: Society and Economy, Quarterly Journal of the Budapest University of Economics Sciences, XVI (3), 1994, ss.78-98
 • The internal status and organisation of marketing in Hungary and Poland, współautorzy: D. Shipley, G. J. Hooley, A. J. Cox, J. Beracs, w: Developments in Marketing Science XVII, Ed. Wilson and Black, Conference of Marketing of Academy of Marketing Science, Nashville, 1994, ss. 320-327
 • Specialisation and integration of marketing in Polish and Hungarian firms, współautorzy: D. Shipley, G. J. Hooley, J. Beracs, w: Marketing: Unity in Diversity, Annual Conference of Marketing Education Group, Coleraine, 1994, ss. 835-842
 • Organization for marketing among Polish companies, współautor: David Shipley, European Journal of Marketing, Vol. 27, 11/12/1993, ss. 60-79
 • Dylematy orientacji marketingowej w krajach o gospodarce rynkowej, Zarządzanie, 10-11/1990
 • The Bonds of Exporters from East Europe with Home and Foreign European Countries, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, Zeszyt 169, Poznań 1990
 • Czynniki strukturalne i koniunkturalne determinujące eksport dóbr inwestycyjnych przez Polimex-Cekop na rynek iracki, w: Zagadnienia koniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, Zeszyt nr 180, Poznań 1990 (współautor: B. Bamber)
 • Nowe struktury organizacyjne w eksporcie budownictwa, w: Problemy Rozwoju Budownictwa, 6/1990
 • The Internationalization of Business in Poland, International Marketing Review, Volume 7, No 4, 1990
 • Wyzwanie marketingowe, Handel Zagraniczny nr 1/1990 (współautor: M. Thomas)
 • Marketing w działalności polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym, Handel Zagraniczny, nr 11/1988 (współautor: B. Bamber)
 • Z problemów marketingu eksportu budownictwa, Handel Zagraniczny nr 9-10/1986, ss. 25-29
 • Działalność marketingowa w eksporcie osiągnięć technicznych, Handel Zagraniczny nr 6/1986, ss. 14-16
 • Koncepcja funkcjonowania eksportu kompleksowych przedsięwzięć budowlanych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt nr 1, PWN, Warszawa-Poznań 1986, ss. 117-128
 • Zachowanie się nabywcy na międzynarodowym rynku budowlanym, w: Problemy międzynarodowej wymiany gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, Zeszyt nr 148, Poznań 1985
 • Organizacja procesu planowania w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, w: Planowanie handlu zagranicznego w Polsce (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria X, Zeszyt nr 114, Poznań 1984, ss.78-94
 • Warianty funkcjonowania przedsiębiorstw handlu zagranicznego, Handel Zagraniczny nr 5/1981, ss. 13-16
 • Wybrane problemy aktywizacji eksportu usług budowlanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt nr 11, Poznań 1981, ss. 209-216
 • Analiza funkcji planowania w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego w: Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami handlu zagranicznego w Polsce, Zachodnie Wydawnictwa „POSPRESS”, Poznań 1978, ss. 237-248
 • Wzrost znaczenia światowego rynku usług komputerowych, Handel Zagraniczny nr 8/1977, ss. 31-34
 • Układ sił na światowym rynku sprzętu komputerowego, Handel Zagraniczny nr 12/1976, ss. 40-44
 • K. Fonfara, Zachowanie przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, PWE, Marketing i Rynek, 1/2007, s. 2-7
 • K. Fonfara, Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego, w: Marketing i rynek, nr 1/2007

Referaty konferencyjne


 • K. Fonfara,  M. Ratajczak-Mrozek,A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, Firm's network position -an international context, 37th IMP Group Conference, 2021, Cork, Irlandia.
 • Fonfara, K., Małys, Ł., & Ratajczak-Mrozek, M. The impact of company's attitude to network position development on phases of its internationalisation process, 36th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference (IMP 2020), 2020, Örebro, Szwecja.
 • K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, How to increase the company’s internationalisation maturity – business relationships perspective [Competitive paper], s. 1-9, 2019, 35th Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium „Relationships, Interactions and Networks in Competitive Environment”
 • A. Hauke-Lopes, K. Fonfara, Value creation in foreign relationships and its impact on the company's operations, 35th IMP Conference, Paris, France, 2019, strona:  http://imp2019.ieseg.fr/
 • K. Fonfara, A. Hauke-Lopes, M. Soniewicki, Does psychic distance still matter? Recent empirical evidence. IMP Forum Seminar, 2019.
 • A. Hauke-Lopes, K. Fonfara, M. Wieczerzycki, M. Ratajczak-Mrozek, 2018, ACTIONS AND OUTCOMES OF MANAGERS' ATTITUDE TOWARDS PSYCHIC DISTANCE DURING A NEW MARKET ENTRY, International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms, EIBA 2018 POZNAŃ CONFERENCE.
 • M. Soniewicki, K. Fonfara, Ł. Małys, 2018, The role of relationships with external units for the company’s competitiveness in the process of internationalisation, Conference Proceedings of the 1st International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018), pp. 440-450. (Pobierz)
 • K. Fonfara, M.Ratajczak-Mrozek, A. Hauke-Lopes, Sources and effects of conflicts in business relationships of multinational enterprises, Book of Abstracts. 34th IMP Conference, 2018.
 • A. Dymitrowski, K. Fonfara, The Role of the Formal Method of Handling Conflicts in Company’s Foreign Relationships, Book of Abstracts. 34th IMP Conference, 2018.
 • K. Fonfara, M. Łuczak, Ł. Małys, The Influence of Business Relationships on Company Performance in the Internationalisation Process, 32nd International IMP Conference, Poznan, 2016.
 • K. Fonfara, B. Deszczyński, A. Dymitrowski, Informal Relationships in the Company Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence, 32nd International IMP Conference, Poznan, 2016.
 • K. Fonfara, A. Hauke-Lopes, M. Soniewicki, The role of psychic distance in the process of internationalization – repercussions for the company's competitive advantage, 32nd International IMP Conference, Poznan, 2016.
 • K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, An interpretation and operationalization of the concept of company internationalization maturity (network approach), Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, 2015.
 • Plurality of relationships in the company internationalisation process / Fonfara Krzysztof, Szczepański Robert. // W : Handling Plurality of Relationship Forms in Networks: from Clans to Clubs, from Cliques to Communities Theoretical and Managerial Perspectives - Marsylia : IMP Group (International Marketing and Purchasing Group), 2009. s. 1-17 
 • A typology of company Behavior in The Internationalisation process (network approach) K. Fonfara, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studies on Business Interaction. Consequences for Business in Theory and Business in Practice, 24th IMP Conference, Uppsala, Szwecja 2008

Rozdziały w monografiach naukowych


 • Fonfara, K., 2018, The Internationalisation Process - an Interpretation Attempt w: Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Łukasz Małys (red.), The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 22. 
 • Fonfara, K, 2018, Interpretation and Features of Firm Maturity Related to Internationalisation w: Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Łukasz Małys (red.), The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 59. 
 • Fonfara, K, 2018, Identification and Modification of Components of Firm Maturity Related to Internationalisation w: Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Łukasz Małys (red.), The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 77. 
 • Fonfara, K., Ratajczak-Mrozek, M., Małys, Ł., 2018, The Impact of Components of the Firm's Internationalisation Maturity on its Competitive Advantage - a Generalisation Attempt w: Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Łukasz Małys (red.), The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 113. 
 • Fonfara, K., Małys, Ł., Ratajczak-Mrozek, M., 2018, Possibilities and ways of Developing the Firm's Internationalisation Maturity w: Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Łukasz Małys (red.), The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 121.
 • Fonfara, K., Dymitrowski, A., Małys, Ł., 2016, Evaluation of the company internationalisation process: traditional and network perspective w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznań University of Economics and Business, Poznań, s. 26-45.
 • A company’s market orientation and behaviour in the internationalisation process
  K. Fonfara , 1st Scientific Conference, International Marketing and Business in the CEE Markets, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 16-18.10.2008 Katowice
 • Obrona czy atak? Dwa podejścia strategiczne do działań we współczesnym otoczeniu rynkowym firmy, współautor: R. Szczepański, w: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim (red. J.W.Wiktor), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Market assets, capabilities and competitive positioning, współautorzy: G. Hooley, J. Beracs, J. Fahy, G. Greenley, K. Möller, Conference Proceedings, 33rd Annual Conference of European Marketing Academy (EMAC), University of Murcia, 2004
 • Wpływ zasobów związanych z marketingiem partnerskim na sukces przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii, współautorzy: M. Łuczak, A.Hauke, J. Beracs, G. Hooley, w: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej (red. J. Wiktor), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 191-197
 • Ocena wykorzystania instrumentów marketingowych przez pryzmat sukcesu na wybranych rynkach europejskich na przykładzie przedsiębiorstw z Polski, Węgier i Wielkiej Brytanii, współautorzy: G. Hooley, J. Beracs, R. Szczepański, in: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej (red. J. Wiktor), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 285-292
 • Zasoby marketingowe firmy jako determinanta sukcesu na przykładzie przedsiębiorstw z Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier, współautorzy: G. Hooley, J. Beracs, M. Łuczak, w: Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: implikacje dla Polski (red. E. Najlepszy), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 46-59
 • Stopień zorientowania rynkowego firmy a realizacja strategii marketingowej przez przedsiębiorstwa w Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii, współautorzy: G. Hooley, J. Beracs, R. Szczepański, w: Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: implikacje dla Polski (red. E. Najlepszy), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 60-72
 • Market orientation in a turbulant environment: The service sector in Central Europe during the period of transition, współautorzy: G. Hooley, J. Fahy, G. Greemley, J. Beracs, B. Snoj, w: Visionary Marketing for 21st Century: Facing the Challenge, Australia New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC), Griffith University Gold Cost, November 2000
 • Marketing resources and the resource of marketing, współautorzy: G. Hooley, J. Fahy, J. Beracs, B. Snoj, w: Marketing in the New Millennium, EMAC Annual Conference, Rotterdam, May 2000;
 • Zarządzanie portfelem nabywców na rynku przedsiębiorstw w koncepcji marketingu partnerskiego), w: Marketing Przemysłowy (red. H. Mruk), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 252-260
 • Dylematy wdrażania orientacji marketingowej przez polskie przedsiębiorstwa, w: Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce (red. J. Altkorn), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 117-126
 • Privatisation and Sustainable Competitive Advantage in the Emerging Economies of Central Europe, współautorzy: J. Fahy, G. Hooley, J. Beracs, V. Gabrijan, w: Marketing and Competition in the Information Age, EMAC Annual Conference, Berlin, May 1999
 • The Balance of Macro-level and Company Level Influences on Market Orientation and Company Performance in Poland, współautorzy: T. Cox, G. Hooley, w: Marketing and Competition in the Information Age, EMAC Annual Conference, Berlin, May 1999
 • Privatisation and Sustainable Competitive Advantage in the Emerging Economies of Central Europe, współautorzy: J. Fahy, G. Hooley, J. Beracs, V. Gabrijan, w: Marketing and Competition in the Information Age, EMAC Annual Conference, Berlin, maj 1999
 • The Balance of Macro-level and Company Level Influences on Market Orientation and Company Performance in Poland, współautorzy: T. Cox, G. Hooley, w: Marketing and Competition in the Information Age, EMAC Annual Conference, Berlin, maj 1999
 • Marketing capability and firm performance: a hierarchical model, współautorzy: T. Cox, G. Hooley, J. Fahy, J. Beracs, The Academy of Marketing Annual Conference Proceedings, Sheffield Hallam University, 1998, ss. 292-300
 • Privatisation method effects on performance and market orientation of central/eastern european companies, współautorzy: T. Cox, G. Hooley, J. Fahy, J. Beracs, The Academy of Marketing, Annual Conference Proceedings, Sheffield Hallam University, 1998, ss. 140-146
 • Market Orientation of Privatised Hungarian, Polish and Slovenian Companies as a Systematic Reflection of National Privatisation Methods, współautorzy: A. J. Cox, G. J. Hooley, J. Fahy, J. Beracs, B. Snoj, w: Marketing Research and Practice, EMAC Annual Conference, Stockholm, maj 1998
 • Market Orientation in The Transition Economies of Central Europe: Tests of the Nerver and Slater Market Orientation Scale, współautorzy: G. Hooley, T. Cox, J. Beracs, B. Snoj, w: Marketing Research and Practice, EMAC Annual Conference, Stockholm, maj 1998
 • A comparison of promotional activities in Hungarian, Polish and Bulgarian companies, współautorzy: G. J. Hooley, A. J. Cox, D. Shipley, K. Kolos, J. Beracs, M. Marinov, w: Revitalising Organisations - the Academic Contribution, Annual Conference of the British Academy of Management, Sheffield, wrzesień 1995, ss. 506-507
 • Privatisation effects on marketing in Polish companies, współautorzy: A. J. Cox, G. J. Hooley, R. Myler, D. Shipley, w: Marketing today and for the 21st Century, Annual Conference of the European Marketing Academy Conference, Paryż, maj 1995, ss. 285-298
 • A comparative study of marketing in Hungary, Poland and Bulgaria, współautorzy: G. J. Hooley, G. Avlonitis, J. Beracs, A. J. Cox, M. Marinov, D. Shipley, w: Marketing for the New Europe: dealing with complexity, Annual conference of European Marketing Academy, Barcelona, 1993, Vol 1, ss. 561-577
 • Cooperative Development and Commercial Internationalization: An Appraisal of Recent Transfers of Technology between Poland and Developed Industrialized Counties, w: G.J. Avlonitis, N.K. Papavasiliou and A.G. Kouvemenos Proceedings of theXVIIIth Annual Conference of the European Marketing Academy, Athens, 1989 (współautor: Ken Bernard)
 • Metody badań znaczenia imprez targowych, Materiały Konferencyjne, Międzynarodowa Sesja Naukowa „Targi i wystawy w handlu międzynarodowym”, Poznań, maj 1988
 • Marketing Aspects of the International Construction (Synthesis of the Research Project), Innovative Marketing – A European Perspective, w: Proceedings of the XVII-th Annual Conference of the European Marketing Academy, Bradford 1988, ss. 213-227
 • Możliwości wykorzystania marketingu w aktywizacji polskiego eksportu budownictwa, Materiały Konferencyjne, VII Seminarium Eksportu Budownictwa, SGPiS – AE w Krakowie – Politechnika Poznańska, Karniowice k. Krakowa, kwiecień 1987;
 • Exporter-Buyer Relationships in Marketing Approach (Classification Attempt), w: Proceedings of the XV Annual Conference of the European Marketing Academy, Helsinki 1986, ss. 323-334
 • Koncepcja działań marketingowych w eksporcie osiągnięć technicznych, Materiały Konferencyjne pt. Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej jako instrumenty intensyfikacji działalności eksportowej, TNOiK – Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych, Polanica Zdrój, Listopad 1985
 • The Nature of the Exporter-Buyer Relationships in International Complex Construction Venture Market, w: Proceedings of the 2-nd Open International I.M.P. Research Seminar on International Marketing, Uppsala, September 1985
Projekty badawcze 
 • "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)", nr w UEP 51104-71 / Fonfara Krzysztof, Ratajczak-Mrozek Milena, Łuczak Miłosz, Wieczerzycki Marcin, Nowacki Filip, Dymitrowski  Adam, Soniewicki Marcin, Deszczyński Bartosz, Małys Łukasz / projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2014 - 2017;
 • "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa",  nr NN 115 3202 3 / Fonfara Krzysztof, Ratajczak-Mrozek Milena, Hauke-Lopes Aleksandra, Łuczak Miłosz, Szczepański Robert, Małys Łukasz, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2010- 2012;
 • "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe)", nr 51104-95 / Fonfara Krzysztof, Ratajczak-Mrozek Milena, Hauke-Lopes Aleksandra, Łuczak Miłosz, Szczepański Robert, projekt badawczy finansowany przez MNiSW w latach 2006-2008,
 • Międzynarodowy Projekt Badawczy „Marketing in the 21th Century; zakres tematyczny: podejście marketingowe firmy, zasoby marketingowe, strategie i programy marketingowe, skuteczność działań rynkowych firmy, współuczestnicy: Aston Business School, Budapest University of Economics, University of Limerick, Helsinki School of Economics and Business Administration, University if Innsbruck, Maribor University, projekt ECE finansowany przez Unię Europejską. 
Prowadzone zajęcia 
 • Marketing międzynarodowy
  Biznes Międzynarodowy 
  tryb dzienny
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych 
  Biznes Międzynarodowy 
  tryb dzienny
 • International Marketing: How to Enter and Win Central European Markets?
  SOCRATES- Erasmus
  tryb dzienny
 • Marketing międzynarodowy
  Seminarium magisterskie
 • Marketing międzynarodowy
  Seminarium doktorskie
 • Zachowania rynkowe firm w wymianie międzynarodowej
  Studium doktoranckie
Prof.dr hab. Krzysztof Fonfara
Profesor Emeritus UEP
kontakt : k.fonfara52@gmail.com