Instytut Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współtworzy ponad sześćdziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, badających różnorodne zagadnienia z zakresu ekonomii i biznesu międzynarodowego. W skład Instytutu wchodzi siedem Katedr: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Katedra Europeistyki, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Katedra Finansów Międzynarodowych oraz Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw.

Instytut Gospodarki Międzynarodowej kontynuuje tradycje Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, z którego wyłonił się po zmianie struktury Uczelni, będącej efektem wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku. Pośród 63 osób zatrudnionych w Instytucie 32 to samodzielni pracownicy nauki, w tym 9 profesorów tytularnych. W roku akademickim 2019/20 w IGM prowadzi swoje prace naukowo-badawcze 15 doktorantów stacjonarnych oraz 14 niestacjonarnych.

Pracownicy i doktoranci IGM są aktywnymi członkami znaczących krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. W wielu z nich zasiadają w zarządach i radach naukowych. Są to m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), European International Business Academy (EIBA), Academy of International Business (AIB), International Trade and Finance Association (IT&FA), Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP), Regional Studies Association (RSA), International Strategic Management and Managers Association (ISMMA), Tourist Research Center (TRC).

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przede wszystkim na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna. Pracownicy IGM są pomysłodawcami oraz wykładowcami studiów podyplomowych dedykowanych zagadnieniom z zakresu ekonomii i biznesu międzynarodowego, a także studiów doktoranckich oraz Executive MBA (Master of Business Administration).