Uczymy już od 35 003 dni
Pozostałe informacje

Rys historyczny Katedry

Działalność naukowa Katedry Ekonometrii od momentu jej powstania

„Poznańska szkoła ekonometrii” zawdzięcza swoje powstanie i wieloletni rozwój działalności Profesora Zbigniewa Czerwińskiego.


W roku akademickim 1965/66, w ramach kierowanej przez prof. Seweryna Kruszczyńskiego Katedry Planowania i Polityki Ekonomicznej, utworzony został Zakład Ekonometrii. Kierownikiem Zakładu został profesor Zbigniew Czerwiński, a pierwszym asystentem – kończący wówczas studia mgr Edmund Ignasiak.

W następnych latach w Zakładzie Ekonometrii zatrudnieni zostali na stanowisku asystenta: mgr Bogusz Tilgner i mgr Jerzy Kowalak (1968/69), mgr Bogusław Guzik i mgr Tadeusz Różański (1969/70) oraz mgr Wojciech Borucki (1971/72). W kolejnych latach w Zakładzie podjęli pracę mgr Witold Jurek, kończący studia wraz z pierwszym rocznikiem nowo otwartego na Uczelni kierunku „Ekonometria i Statystyka”, mgr Wojciech Sikora, kończący studium doktoranckie oraz mgr Emil Panek, kończący studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.

W roku akademickim 1969/70, w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Uczelni, w ramach utworzonego wówczas Wydziału Ekonomiki Produkcji (obok Wydziału Zarządzania) powstał pod kierownictwem prof. Tadeusza Puchalskiego Instytut Ekonometrii i Statystyki. W ramach tego Instytutu znalazł się wówczas – wraz z innymi zakładami, takimi jak: Zakład Matematyki, Zakład Statystyki i Demografii – Zakład Ekonometrii prowadzony przez Profesora Z. Czerwińskiego.

W latach 70. XX w. zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Ekonometrii ulegały stałemu rozszerzaniu, wykraczając poza ramy klasycznej (już wtedy) ekonometrii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zmianie nazwy Instytutu, który od roku akademickiego 1976/77 nosił nazwę Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, pozostając pod kierownictwem prof. T. Puchalskiego. Profesor Z. Czerwiński – kierujący cały czas Zakładem Ekonometrii – przejął kierownictwo Instytutu po przejściu prof. T. Puchalskiego na emeryturę.

W wyniku kolejnej, przeprowadzonej w roku akademickim 1989/90 reorganizacji struktury Uczelni, podstawowym jednostkom organizacyjnym przywrócona została nazwa katedr. Z Zakładu Ekonometrii w ramach tej reorganizacji utworzone zostały 3 katedry: Katedra Ekonometrii (pod kierownictwem prof. Bogusława Guzika), Katedra Badań Operacyjnych (pod kierownictwem prof. Edmunda Ignasiaka) oraz Katedra Ekonomii Matematycznej (pod kierownictwem prof. Emila Panka). W zależności od swych zainteresowań naukowych pracownicy Zakładu Ekonometrii znaleźli się w tych trzech Katedrach.

Obecnie w Katedrze Ekonometrii zatrudnionych jest osiem osób: 

- dwie osoby na stanowisku profesora UEP:

        * dr hab. Barbara Będowska-Sójka - kierownik Katedry,
        * dr hab. Paweł Kliber,
- pięć osób na stanowisku adiunkta:
        * dr Sergiusz Herman,
        * dr Alicja Jajko-Siwek, 

        * dr Wojciech Kisiała
        * dr Anna Łozowicka

        * dr Tomasz Strózik.
- oraz jedna osoba na stanowisku starszego wykładowcy:
        * dr Przemysław Garsztka

Katedrę wspierają emerytowani profesorowie: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UEP, oraz prof. dr hab. Witold Jurek.


W latach 2011 - 2016 Katedra Ekonometrii była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” imienia profesora Zbigniewa Czerwińskiego.