Zapisy na seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

rok akademicki 2022/2023W dniach 9-15 maja 2022 r. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kier. Informatyka i ekonometria wybierają seminarium. Wybory będą odbywały się elektronicznie, w systemie USOS, wg następującego schematu: student w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji promotora wprowadza wybór do sytemu internetowego.

Szczegółowe informacje o ofercie seminaryjnej na studiach I stopnia znajdują się w zakładce Seminaria dyplomowe
Szczegółowe informacje o zapisach znajdują się na stronie BOS-u.