Konferencja odbyła się w dniach 15-16 marca 2018 r.
Organizatorami konferencji byli Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Katedra Statystyki. 

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne w zakresie:
  • identyfikacji źródeł danych o cudzoziemcach pracujących w Polsce,
  • oszacowania liczby pracujących cudzoziemców i przedstawienia ich podstawowych charakterystyk,
  • oceny wpływu cudzoziemców na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju.
W trakcie konferencji poruszano m.in. następujące zagadnienia:

Źródła danych o cudzoziemcach
Według szacunków w 2016 r. w samym tylko województwie wielkopolskim pracowało ponad 100 tysięcy osób z niepolskim obywatelstwem, co stanowiło ok. 10% populacji cudzoziemców zasilających krajowy rynek pracy. Ich przyjazd oraz fakt podjęcia pracy są rejestrowane przez rozproszone organy administracji publicznej. Podczas sesji dokonano przeglądu badań prowadzonych na administracyjnych źródłach danych w celu ustalenia przydatności tych źródeł dla określenia populacji, obywatelstwa i cech demograficzno-społecznych imigrantów oraz celu ich pobytu.

Wpływ cudzoziemców na krajowy rynek pracy
Podczas sesji zaprezentowano wyniki badań i prowadzonych analiz, których celem jest ustalenie wielkości populacji cudzoziemców pracujących w kraju, z uwzględnieniem możliwości oszacowania zróżnicowania przestrzennego, rodzaju wykonywanej pracy (w tym sektorów gospodarki zatrudniających cudzoziemców), rodzaju i czasu trwania wykonywanej pracy oraz form prawnych zatrudnienia, w tym przedsiębiorczości cudzoziemców (mierzonej liczbą i wielkością zakładanych przedsiębiorstw).

Społeczne aspekty imigracji
W tej sesji zaprezentowano wyniki prac poświęconych społecznym aspektom pojawienia się w kraju dużej liczby cudzoziemców, w tym procesom asymilacji z polskim społeczeństwem, edukacji dzieci cudzoziemców, problemom w zakresie ochrony zdrowia, warunków mieszkaniowych, wsparcia dla najuboższych prowadzonego przez organy administracji samorządowej i organizacje społeczne.
Konferencja była finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020. 
Szczegółowe informacje o konferencji na stronie:
 http://cudzoziemcyPOPT2018.stat.gov.pl