Konferencja odbyła się w dniach 23-24 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Organizatorami byli Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Problematyka konferencji obejmowała procesy demograficzne związane zarówno z ruchem naturalnym jak i wędrówkowym ludności. W Polsce jesteśmy świadkami przemian ludnościowych o natężeniu i skali nieobserwowanej w innych państwach europejskich, o poważnych konsekwencjach dla rozwoju demograficznego kraju. W sposób szczególny dotyczy to płodności i starzenia się populacji, przemian w formowaniu rodziny i jej rozwoju, migracji zagranicznych. O konsekwencjach mówi się coraz więcej, przedstawiając na ogół perspektywy dla całego kraju. Jednak dopiero ujęcie przestrzenne pozwala na dokonanie porównań i ocenę uwarunkowań kształtujących zróżnicowanie regionalne, co stanowi podstawę opracowania strategii rozwoju regionalnego.


Szczególna uwaga poświęcona została migracjom oraz ich konsekwencjom dla rozwoju demograficznego Polski w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem było porównanie niektórych procesów demograficznych dotyczących Polaków w kraju oraz przebywających zagranicą (tworzenie i rozpad związków, płodność), a także ich aktywności ekonomicznej.


Przedmiotem debaty były też przemiany rodziny, styl życia oraz warunki i jakość życia. Chcieliśmy zwrócić uwagę na problemy pomiaru i analizy rozpatrywanych procesów demograficznych, ekonomicznych i społecznych, analiz przestrzennych oraz statystykę małych obszarów.