Charakterystyka


Iwona Olejnik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1997 r.). Doktorat uzyskała w 2005 r.  również na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu) za pracę: Strategie wprowadzania nowego produktu i uwarunkowania ich skuteczności na rynku otwartych funduszy emerytalnych. Od 2017 r. jest doktorem habilitowanym (dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia; tytuł pracy: Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych.Pełnione funkcje

 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Promocji Uczelni (w latach 2008-2012)

 • Członek Rady Wydziału Zarządzania (w latach 2008-2012 i od 2017)
 • Opiekun SKN Marketingu Multimedialnego
 • Członek, a następnie przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Zarządzania (od 2012 - i nadal.)
 • Sekretarz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (od 2017 r.)


Problematyka badawcza

 • rynek finansowy, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne
 • badania ilościowe i jakościowe rynku - metody i ich wykorzystanie


Dydaktyka 

 • Analiza rynku
 • Analiza rynku turystycznego
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Badania jakościowe 
 • Marketing usług finansowych
 • Metody badania rynku
 • Metody ilościowe w badaniach rynków finansowych
 • Prognozowanie gospodarcze
 • System emerytalny
 • Usługi finansowe w przedsiębiorstwie


Najważniejsze publikacje

 • Płeć a preferencje gospodarstw domowych w zakresie sposobów zabezpieczenia na okres starości, w: J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Warszawa 2016, s. 95-107. (współautor: S. Białowąs)
  https://www.researchgate.net/publication/312554413_Dlugoterminowe_Oszczedzanie_Postawy_strategie_i_wyzwania
 • Horyzont czasowy w hierarchii motywów oszczędzania, w: J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Warszawa 2016, s. 83-94. (współautor: S. Białowąs)
 • The Reverse Mortgage – Consumer Attitudes, Economic and Environmental Studies, Vol. 17, No. 1 (41/2017), 25-34, March 2017 (współautor: S. Białowąs)
  http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_17/ees_17_1_fulltext_02.pdf
 • Analiza rynku. Z badań studentów (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2017 (współredaktor: M. Gnusowski)
  Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants/ Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty, Econometrics, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2 (56), 2017
  http://econometrics.ue.wroc.pl/?page_id=79
 • Reverse mortgage – Wielkopolska inhabitants’ attitudes, Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection nr 25 (3/2017) (współautor: J. Ratajczak)
  https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2017/10/JoIN25_5.pdf
 • Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym – integracja metod ilościowych i jakościowych, Handel wewnętrzny nr 1, styczeń-luty, Warszawa 2014, s. 46-56
 • Skłonność do indywidualnego oszczędzania na emeryturę a zmiany koniunktury gospodarczej, Handel Wewnętrzny, marzec-kwiecień nr 2, kwiecień 2013
 • Retirement savings – determinants of households’ behaviour, International Journal of Social Sciences, vol. II , no. 3, 2013 zob.: http://www.iises.net/wp-content/uploads/pp105-116_ijoss_2013V2N3.pdf
 • Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu.pl, Warszawa 2013 (współautor: M. Kaczmarek, A. Springer)
 • Badania preferencji klientów na rynku nieruchomości, w: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy, (red.). M. Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013
 • Zachowania emerytów w Polsce – determinanty i segmentacja, w: Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, tom 1, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012
 • Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych, w: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk.- Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011.
 • Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej, w: Polityka Społeczna, listopad, część 1, Warszawa 2011
 • Przyszłość kształcenia ekonomicznego i biznesowego w Europie w perspektywie 2026 roku, Monografia, współautorzy: P. Banaszyk, S. Białowąs, I. Kijek, M. Burzała, E. Mińska-Struzik, K. Szarzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
 • Aktywne formy spędzania wolnego czasu przez emerytów, w: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, red. P. Niedzielski, J. Witek, Zeszyty Naukowe nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach dzieci i młodzieży, w: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, UE we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • Systemy emerytalne w krajach OECD, w : Finanse publiczne. – Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Prognozowanie rozwoju rynku finansowego metodą delficką, w: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, red. J. Garczarczyk, Wyd. UEP, Poznań 2009
 • Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 16, WSHiU, Poznań 2009
 • Determinanty trafności prognoz koniunktury finansowej w metodzie delfickiej, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa 2009
 • Świadomość emerytalna Polaków a rozwój systemu emerytalnego w Polsce, w: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, pod red. F. Chybalski, I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 • Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów, w: Wiadomości ubezpieczeniowe nr 4/2009, Warszawa
 • Diagnosis and development perspectives of open pension funds, Ekonomics Vol. 84, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2008
 • Pomiar skuteczności marketingu w aspekcie strategicznym, w: Marketing. Strategie, pod. red. Genowefa Sobczyk, W : Współczesny marketing, PWE, Warszawa 2008
 • Skuteczność komunikacji marketingowej – problemy weryfikacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Tom II, pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473, Szczecin 2007
 • Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, w: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, S. Mynarski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007
 • Możliwości i bariery rozwoju telepracy, w: Telepraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, J. Kowalewski red., Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 2007
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Skikiewicz, rozdział 1 i współautorstwo rozdz. 6-8, Monografia naukowa, AE, Poznań 2006
 • Wielowymiarowa analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju handlu w Polsce, w: Handel – znaczenie we współczesnej gospodarce, pod red. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe WSHiU w Poznaniu, Poznań 2006
 • Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych, w: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce,  pod red. J. Garczarczyk, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2005