Dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. UEP jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  Stopień doktora  uzyskała za pracę  pt. Wielowymiarowa segmentacja klientów indywidualnych na rynku usług bankowych, a od 2017 r. jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych.Zainteresowania naukowe

 • jakość użytkowa serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
 • ilościowe i jakościowe metody badań rynku
 • zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej w analizie zachowań konsumentów

Działalność  naukowo-badawcza

 • realizacja badań ilościowych i jakościowych pt. Nowe technologie  w zachowaniach konsumenta
 • 2014 – kierowanie grantem  naukowym i realizacja stażu badawczego w firmie Cogision w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. BRing. Nauki społeczne dla gospodarki,  realizując projekt pt. Zastosowanie testów statystycznych i metody analizy skupień w analizie danych ilościowych z badań eyetrackingowych
 • 2012/2013 – kierowanie  grantem naukowym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Ewaluacja jakości użytkowej serwisu internetowego w świetle badań z zastosowaniem kwestionariusza

Dydaktyka

 • Metody badań rynku
 • Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
 • Wielowymiarowe analizy w zarządzaniu rynkami finansowymi


Wybrane publikacje

Monografie:

 • Użyteczność serwisów internetowych banków. Pomiar i ewaluacja, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788374179065, 225 s.
 • Poznański ośrodek akademicki: Zachowania konsumenckie studentów, 2015, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-080-7, 161 s.  (współautor: Gaczek, W.)
 • Badania jakościowe – metody i zastosowania, 2013, CeDeWu, ISBN 9788375562279, 245 s. (współautor:  I. Olejnik, A. Springer)

Artykuły (2015-2019):

 • Generacja Baby Boomers na rynku bankowości internetowej w Europie, Wiadomości Statystyczne vol. 64, 8, s. 5-18, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/57/1/ws_08_2019__03_generacja_baby_boomers_na_rynku_bankowosci_internetowej_w_europie__miroslawa_kaczmarek_2.pdf
 • Jakość użytkowa serwisów transakcyjnych banków w ocenie klientów z pokolenia X i Y,  Bank i Kredyt, nr 2, 2019, s. 195-220, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2019/02/BIK_02_2019_04.pdf
 • Struktura rynku bankowości mobilnej w Polsce − analiza wybranych wskaźników jego funkcjonowania,  Bank i Kredyt, nr 2, 2018, s. 145-168, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/02/BIK_02_2018_03.pdf
 • Zastosowanie analizy głównych składowych w ewaluacji skali pomiaru użyteczności serwisu internetowego, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, nr 1, 2016, s. 128-141, DOI:10.18559/SOEP.2016.1.9
 • Przestrzenne zróżnicowanie symptomów ubóstwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 8, 2016, s. 18-31, https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-82016-663,7,18.html
 • Nastroje konsumentów jako kryterium segmentacji klientów indywidualnych korzystających z usług bankowości internetowej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, nr 4, 2015, s. 166-180,
 • Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches , w: Market Research Methodologies. Multi-Method and Qualitative Approaches, Takhar-Lail Amandeep, Ghorbani Ali ( red.), 2015, IGI Global, ISBN 9781466663718, s. 137-155 (współautor Tarka, P.), DOI: 10.4018/978-1-4666-6371-8.ch009

Działalność  popularno-naukowa

analizy na łamach portalu finansowego obserwatorfinansowy.pl działającego w ramach Narodowego Banku Polskiego https://www.obserwatorfinansowy.pl/kontakt/miroslawa-kaczmarek/