Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr nauk o zarządzaniu i dr. hab. ekonomii. Jego zainteresowania badawcze są związane z zachowaniami konsumentów (szczególnie na rynkach finansowych), z metodyką badań rynku, komunikacją wewnętrzną i rynkiem sztuki. Od 2018 r. członek Rady CIRET. W latach 2015-2020 zastępca redaktora naczelnego Rozpraw Ubezpieczeniowych. Koordynator programu dla doktorantów zagranicznych Doctoral Seminars in English.

 

Badania naukowe

Udział w badaniach statutowych i badania własne:

·        Perspektywy i uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (badania statutowe),

·        Strategie rozwoju i wprowadzania nowych produktów na rynek w przedsiębiorstwach przemysłowych (badania statutowe),

·        Koniunktura na rynku bankowym w Polsce (badania statutowe)

·        Zachowania klientów jako uwarunkowanie rozwoju rynków finansowych (badania własne)

 

Uczestnictwo w grantach KBN i MNiSW

·        Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Determinanty, ocena, segmentacja (KBN)

·        Model jakości usług finansowych w Polsce (KBN)

·        Prognozowanie koniunktury na rynku usług finansowych – metody, trafność, zastosowania (MniSW).

 

Kierowanie grantami EFS i NCN:

·        „Podejmowanie decyzji zakupowych w gospodarstwach domowych” 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.

·        „Zachowania oszczędnościowe i finansowe zabezpieczenie emerytalne 
w gospodarstwach domowych – determinanty, postawy, modele” 
program OPUS, NCN

 

Nagrody JM Rektora UEP za działalność naukową:

·        2004          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzienie osiągnięć naukowych za książkę „Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001“

·        2005          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzienie osiągnięć naukowych za książkę „Model jakości usług finansowych w Polsce“

·        2009          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (zeszyt naukowy „ Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych” oraz za zeszyt „Enterpreneurship and quality in tourism in light of polish and international research”

·        2010          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UEP za osiągnięcia naukowe (zeszyt naukowy „Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej”

·        2019 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP za wysokopunktowane publikacje naukowe

Zainteresowania badawcze przekładają się także na działalność doradczą i konsultingową. M.in. udział w zespole eksperckim i przygotowanie dla Ministerstwa Sportu i Turystyki opracowania “Metodologia badania rynku pracy w turystyce” (2014) oraz na zaproszenie Prezydenta RP udział w rozmowach poświęconych przyszłości systemu zabezpieczenia emerytalnego (2015). 

 

Dydaktyka

W ramach obowiązków dydaktycznych dr hab. S. Białowąs prowadzi wykłady i ćwiczenia w języku polskim i angielskim związane z badaniami rynku, statystyką opisową i matematyczną oraz analizą danych. Prowadzi także warsztaty metodologiczne dla zagranicznych doktorantów piszących dysertację na UEP.

  

Współpraca międzynarodowa:

Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP utrzymuje także relacje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i jako profesor wizytujący prowadził wykłady w: 

·        Nottingham University (UK)

·        Maribor University (Slovenia)

·        Okan University (Turkey)

·        Azerbaijan National University (Azerbaijan)

·        Reykjavik University (Iceland)

·        Armenian State University (Armenia)

·        Central Academy of Fine Arts (China)

Wizyty naukowo-badawcze:

·        Instituto Superior de Comunicacao Empresarial (Portugal)

·        Turku University (Finland)

·        International Business School (Bulgaria)

·        Teeside University (UK)

·        Reykjavik University (UK)

·        Research Innovative Center (Ukraine)

 

Praca na rzecz UEP (funkcje obecne i wygasłe)

·        przewodniczący Wydziałowej Komisji ds e-learningu, 

·        członek Wydziałowej Komisji ds Systemów Jakości Kształcenia,

·        członek Wydziałowej Komisji ds Promocji,

·        członek Rektorskiej Komisji ds Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,

·        członek zespołu badawczego ds badań losów absolwentów UEP,

·        członek zespołu badania satysfakcji pracowników UEP,

·        członek Rady Wydziału Zarządzania

·        członek Zespołu do spraw przygotowania kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie,

·        członek zespołu badawczego “UEP Agenda 2026”,

·        członek zespołu ds. przygotowania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Zarządzanie

·        członek zespołu przygotowującego dokumentację do akredytacji kierunku Finanse i Rachunkowość.

·        koordynator programu dla zagranicznych doktorantów Doctoral Seminars in English.

 

Udział w międzynarodowych konferencjach

 

2019 – Keynote speaker at “Structure and Innovation – International Symposium on Global Art Market Research” Beijing, China

2018 – 34th CIRET Conference, Business Tendency Surveys and Policy Formulation, Rio de Janeiro

2017 – EFMD Doctoral Programmes Conference, Grenoble

2017 – 6th EMF Internationa,  European Scientific Institute i Grigol Robakidze University, Tbilisi

2016 – International Conference on Economics and Finance Research,  Osaka (nagroda Best Paper prize)

2015 – The Conference of the Network for Economic Research: International Network for Economic Research, University of Bedfordshire, Bedfordshire, UK,

2014 – Istanbul, Turkey, 9th  International Academic Conference

2014 – 13th International Conference Marketing Trends Proceedings: ESCP-AEP European School of Management, Venice, Italy,

2013 – International Institute of Social and Economic Sciences -
the 8th  International Academic Conference, Naples, Italy,

2013 – XIX International Scientific Conference of PGV Network, Katowice, Poland,
The information society. European and global perspective

2012 – GEC 12 New Trends on Global Education Conference, Kyrenia, North Cyprus,

2010 – 30th CIRET Conference, Business Tendency Surveys and Policy Formulation, New York, USA,

2008 – 29th CIRET Conference, Business Tendency Surveys and Policy Formulation, Santiago de Chile , Chile

2006 – Rohace, Slovakia, Globalisation Influences on Local Markets

 

 

Publikacje (obcojęzyczne pogrubione)

 

Monografie

 

·        Communication in Organizational Environments, Functions, Determinants and Areas of Influence/ Rogala Anna, Bialowas Sylwester, Palgrave MacMillan 2016

·        Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych : postawy, determinanty, model. / Białowąs Sylwester. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2013.

·        The future of economic and business education from the perspective of the year 2026 : A research report / Banaszyk Piotr, Białowąs Sylwester, Burzała Milda, Kijek Ilona, Mińska-Struzik Ewa, Olejnik Iwona, Szarzec Katarzyna. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011. 

·        Model jakości usług finansowych w Polsce / red. Józef Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester, Skikiewicz Robert, Garczarczyk Józef, Kaczmarek Mirosława. //  Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2004.

·        Białowąs Sylwester ( Ed. ): Theoretical and Empirical Aspects of Economics, Management and Finance - 2018 collection, 2018, Doctoral Seminars in English, Poznań University of Economics and Business, Poznań,

·        Białowąs Sylwester ( Ed. ): Theoretical and Empirical Aspects of Economics, Management and Finance, 2017, Doctoral Seminars in English, Poznań University of Economics and Business,

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 

·        Szyszka, A., & Białowąs, S. (2019). Prices of Works of Art by Living and Deceased Artists Auctioned in Poland from 1989 to 2012. Economics and Business Review, 5(4), 112–127.

·        Białowąs Sylwester, Szyszka Adrianna: Eye-tracking in Marketing Research, w: Managing Economic Innovations – Methods and Instruments / Romanowski Robert ( red. ), 2019, ISBN 978-83-7986-277-1, ss. 91-104

·        Białowąs Sylwester, Szyszka Adrianna: Measurement of Electrodermal Activity in Marketing Research, w: Managing Economic Innovations – Methods and Instruments / Romanowski Robert ( red. ), 2019, ISBN 978-83-7986-277-1, ss. 73-90, 

·        Białowąs Sylwester, Potocki Tomasz, Rogozińska Anna: Financial returns and cultural price determinants on the Polish art market, 1991–2012, w: Acta Oeconomica, vol. 68, nr 4, 2018, ss. 591-615,

·        Springer Agnieszka, Białowąs Sylwester: Personal resources and selected employees outcomes - does performing emotional labour moderate the relationship?, w: International Journal of Work Organisation and Emotion, vol. 9, nr 4, 2018, ss. 362-382,

·        Białowąs Sylwester: Subjective vs. objective assessment of financial literacy – do beliefs meet reality?, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 3 (29), 2018, ss. 27-36

·        Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona: Securing old age vs. other saving goals of households, in: Economic and Environmental Studies, vol. 18, nr 1 (45), 2018, ss. 65-74,

·        Białowąs, S., & Olejnik, I. (2018). Securing old age vs. other saving goals of households. Economic and Environmental Studies, 18(1 (45)), 65–74.

·        Nestorowicz, R., & Białowąs, S. (2017). Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności. Marketing i Zarządzanie, (2 (48)), 155–166.

·        Olejnik, I., & Białowąs, S. (2017). The Reverse Mortgage - Consumer Attitudes. Economic and Environmental Studies, 17(1), 25–34.

·        Białowąs, S., Olejnik, I., Is Savings Behavior predictable by Consumer Sentiment?, s. 89-92, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 7, No. 4., August 2016

·        Olejnik, I., Białowąs, S., Consumers' attitudes towards financially securing old age, s. 163-169, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 7, No. 4., August 2016

·        Białowąs S., Olejnik I., Pension literacy and consumers’ decisions in the context of pension system reforms, Problemy Polityki Społecznej 29(2) 2015

·        Białowąs, S., Olejnik, I., 2015, Oszczędności gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu życia koniunkturalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 4, s. 153-165.

·        Michoń, P., Poczta-Wajda, A., Osak, M., Marszałek, P., Białowąs, S. (red.), 2015, New Trends in Economics, Management and Finance .

·        Application of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness / Białowąs Sylwester, Kaniewska-Sęba Aleksandra. - International Journal of Business and Management 2014 nr 1 - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) and the University of Economics in Prague. s. 2-17

·        Economic Situation and the Polish Households’ Behavior on the Financial Market / Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef, Mocek Marek. - International Journal of Social Sciences 2014 nr 2 - Prague : University of Economics Prague. s. 33-49

·        Wykorzystanie eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego / Białowąs Sylwester, Kaniewska-Sęba Aleksandra. - Handel Wewnętrzny styczeń-luty 2014 - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014. s. 92-103

·        The influence of personality features and group and organizational conditionings on the effectiveness of internal communication - hierarchy and its determinants / red. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei. [Aut.] Rogala . Anna, Białowąs Sylwester. // W : 13th International Conference Marketing Trends Proceedings - Wenecja : ESCP-AEP European School of Management, 2014. S. 1-11 ISBN 978-2-9532811-2-5

·        The Barriers to the Development of Economics and Business Schools in Europe.Autorzy: Sylwester Białowąs, Ewa Mińska-Struzik, Iwona Olejnik, Katarzyna Szarzec.Źródło: Mediterranean Journal of Educational Research2013, issue 14a, s. 291-296.

·        Discovering Patterns of users' behaviour in an e-shop comparison of consumer buying behaviours in Poland and other european countries. / Białowąs Sylwester, Łapczyński Mariusz. - Management & Gouvernance. Entreprises - Territoires - Societes 2013 nr 10 - Grenoble : Sieć Krajów Grupy Wyszehradzkiej PGV. s. 79-86

·        Discovering Patterns of users' behaviour in an e-shop comparison of consumer buying behaviours in Poland and other european countries / Łapczyński Mariusz, Białowąs Sylwester. // W : La Societe de L'information. Perspective Europeenne et Globale - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2013. S. 144-153  ISBN 2083-8611 (same as above, best papers were chosen for another publication)

·        Optymizm konsumencki a oszczędzanie w gospodarstwach domowych / Białowąs Sylwester. // W : Handel Wewnętrzny marzec-kwiecień 2013 (A) t. 2 - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013. S. 170-178 - Summ. - Bibliogr. ISBN 0438-5403

·        Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych / Białowąs Sylwester, Łapczyński Mariusz. - Handel Wewnętrzny lipiec-sierpień (A) 2013 t.2 - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013. s. 214-223

·        Decyzje konsumenckie na rynku zakupów aptecznych / red. Agnieszka Nowak. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 2013. S. 27-36 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7205-323-7

·        Ocena instrumentów finansowych oraz jej wpływ na preferencje dotyczące sposobów oszczędzania w gospodarstwach domowych / Białowąs Sylwester. - HANDEL WEWNĘTRZNY 2012 nr 3 - Warszawa : . s. 209-216 - Summ. - Bibliogr.

·        Monitorowanie losów absolwentów. Zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu / Białowąs Sylwester, Buttler Dominik, Klimanek Tomasz, Szwarc Krzysztof, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2012  nr3(25)

·        The Methods Used in Economic Tendency Research / Białowąs Sylwester. - Business Surveys, Business Cycles Polish Contribution to the 30th CIRET Conference - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2011. s. 121-131 - Summ. - Bibliogr.

·        Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining / Białowąs Sylwester, Łapczyński Mariusz. - HANDEL WEWNĘTRZNY 2011 nr wrz-pa - s. 100-105 - Summ. - Bibliogr.

·        Awersja wobec ryzyka w zachowaniach finansowych / Białowąs Sylwester. // W : Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy : zastosowania i efektywność. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 96-103 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1689-7374

·        Wpływ orientacji na osiągnięcia na zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. s. 75-84 - Summ. - Bibliogr.

·        Segmentacja na podstawie wartości klienta w zakupach powtarzalnych - zastosowanie metody RFM / Białowąs Sylwester. - ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH 2011 nr 23 - Warszawa : . s. 97-105 - Summ. - Bibliogr.

·        Determinanty podatności na heurystykę zakotwiczenia, czyli co powinniśmy wiedzieć o konsumentach, aby lepiej konstruować narzędzia pomiarowe / Białowąs Sylwester. - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO (AE) WE WROCŁAWIU 2010 nr 96 - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu. s. 147-156 

·        The use of economic tendency survey methods and the evaluation of their usefulness – experts’ evaluations. / Białowąs Sylwester. // W : The 30th CIRET Conference on Business Surveys, Cyclical Indicators and Consumer Surveys in New York, USA 13th - 16th October 2010 :

·        Metody badania koniunktury w ocenie przedstawicieli ośrodków akademickich i innych instytucji badawczych / red. J.Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza - Warszawa : CeDeWu, 2009. S. 351-359   ISBN 978-83-7556-223-1

·        Trafność krótkookresowego prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego na podstawie danych jakościowych / Garczarczyk Józef, Białowąs Sylwester. // W : Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej - Poznań : Wydaw. AE, 2009. S. 61-75   ISBN 978-83-7417-394-0

·        Oszczędzanie w wielkomiejskich gospodarstwach domowych – oceny i preferencje, Białowąs Sylwester, w: red. S. Wierzchosławski, Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2009

·        Decyzje finansowe w gospodarstwach domowych i ich racjonalność / Białowąs Sylwester. - Wizualizacja wyników badań marketingowych - podejścia, metody i zastosowania - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2009. s. 242-250 

·        Kolejność pytań w kwestionariuszu wywiadu osobistego a zniekształcenia pomiaru wywołane heurystyką zakotwiczenia / red. J. Dziechciarz. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. S. 9-13   ISBN 978-83-7011-967-6 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

·        Metody badania koniunktury w ocenie przedstawicieli ośrodków akademickich i innych instytucji badawczych / red. J.Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza - Warszawa : CeDeWu, 2009. S. 351-360   ISBN 978-83-7556-223-1

·        Does a loyalty program change what we feel and do / Białowąs Sylwester, Kwiatek Piotr. // W : Academy of Marketing Annual Conference 2008 - Aberdeen : Aberdeen Business School / Robert Gordon University, 2008

·        The Effectiveness of Forecasting Development of Financial Sector on the Basis of Business Tendency Survey Data. / Garczarczyk Józef, Mocek Marek, Białowąs Sylwester, Skikiewicz Robert. // W : Business Tendency Surveys and Policy Formulation - Santiago : CIRET, 2008.  34 s. - Summ. - Bibliogr.

·        Ryzyko w działalności operacyjnej hotelu - istota i możliwości pomiaru / Bednarska Marlena, Białowąs Sylwester. // W : Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 145-160   ISBN 978-83-7417-292-9

·        Nature of risk in hotel operations and possibilities of its measurement / Bednarska Marlena, Białowąs Sylwester. // W : Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 146-160  ISBN 978-83-7417-293-6

·        Komunikacja w usługach finansowych / Białowąs Sylwester. // W : Innowacje w marketingu 4.0 - Uniwersytet Gdański - Instytut Handlu Zagranicznego, 2007. S. 20-29

·        Uwarunkowania popytu turystycznego na przykładzie mieszkańców Wielkopolski / Białowąs Sylwester, Niezgoda Agnieszka. - Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. s. 100-105   (Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 12)

·        Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice. / Białowąs Sylwester, Kaczmarek Mirosława. // W : Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition - Poznań : Wydaw. AE, 2007. S. 119-129   ISBN 978-83-7417-280-6

·        Zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych, Białowąs Sylwester, w: red. S. Mynarski, Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007

·        Effectiveness of activities as a factor evaluating marketing strategies / Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona. // W : Globalisation Influences on Local Markets, Matej Bej Univeristy Faculty of Economics, 2006. S. 21-27   ISBN 80-8083-262-5

·        Purchaser Behavior – Application of Importance and Valuation Matrix in Creating Competitive Advantage / Białowąs Sylwester, Kwiatek Piotr. // W : Globalisation Influences on Local Markets, Matej Bej Univeristy Faculty of Economics, 2006. S. 158-162   ISBN 80-8083-262-5

·        Skale pięcio- i siedmiostopniowe. W poszukiwaniu optimum / Białowąs Sylwester. // W : Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność - Poznań : Wydaw. AE, 2006. S. 147-151   ISBN 9788374171694

·        Metoda regresji w szacowaniu braków danych / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2006. s. 562-567 

·        Ocena efektywności działań jako determinanta rozwoju marketingu na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych / red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek. [Aut.] Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona. // W : Ekspansja czy regres marketingu? - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2006. S. 447-453   ISBN 83-208-1669-6

·        Determinanty zachowań konsumenckich w zakresie wyjazdów turystycznych mieszkańców Wielkopolski / Białowąs Sylwester, Niezgoda Agnieszka. - Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006. s. 37-44 

·        Przydatność metody testu koniunktury w badaniach rynku usług finansowych - opinie menedżerów / red. Marek Mocek. [Aut.] Kaczmarek Mirosława, Białowąs Sylwester. // W : Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2006. S. 246-252 

·        Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce / Białowąs Sylwester. // W : Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce - Poznań : Wydaw. AE, 2005. S. 110-117   ISBN 83-7417-063-8

·        Internet w działalności przedsiębiorstw - postawy menedżerów / Białowąs Sylwester. - Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : media w kreowaniu wizerunku. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US), 2005. s. 613-618 

·        Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce / Białowąs Sylwester. // W : Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce - Poznań : Wydaw. AE, 2005. S. 110-117   ISBN 83-7417-063-8

·        Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na jednolitym europejskim rynku w opinii menedżerów / Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef. // W : Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. Jan Karwowski - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US) - Katedra Marketingu, 2005. S. 175-184   ISBN 83-921903-5-1

·        Konkurencyjność polskiego sektora finansowego na rynku europejskim / Mocek Marek, Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef. // W : Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim. / red. Jan W.Wiktor - Kraków : Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Wydział Zarządzania, 2005. S. 292-301   ISBN 83-911355-1-9

·        Przydatność metody testu koniunktury w badaniu rynku usług finansowych - opinie menedżerów / Białowąs Sylwester, Kaczmarek Mirosława. // W : Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki : diagnozowanie i prognozowanie koniunktury / red. J. Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2005. s. 1-5 

·        Style życia Polaków a uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych / Białowąs Sylwester. // W : Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich / red. Juliusz Engelhardt - Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Gorzowie Wlkp., 2004. S. 13-22   ISBN 83-88991-08-6

·        Użyteczność cech a pomiar na różnych typach skal - studium przypadku / Białowąs Sylwester, Strączkowski Łukasz. - Identyfikacja struktur rynkowych: pomiar-modelowanie-symulacja - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2004. s. 173-178  

·        Determinanty wyboru funduszy inwestycyjnych / red. Danuta Kopycińska. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Państwo i rynek w gospodarce - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), 2003. S. 201-212   ISBN 83-87249-47-5

·        Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce / Białowąs Sylwester. - Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury - Poznań : Wydaw. AE, 2003. s. 37-48  

·        Badanie wpływu grup odniesienia na decyzje inwestycyjne na przykładzie modelu Fishbeina-Ajzena / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2003. s. 265-270 

·        Jakość usług w opinii klientów funduszy inwestycyjnych / Białowąs Sylwester. - MARKETING I RYNEK 2003 nr 6 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 26-30

·        Macierz parametrów ocen jako alternatywne narzędzie pomiaru jakości / Białowąs Sylwester. - PROBLEMY JAKOŚCI 2003 nr 4 - Wydawnictwo Sigma-NOT Czasopisma Fachowe. s. 40-42

·        Money Saving in Urban Households. Evaluation and Preferences / Białowąs Sylwester. // W : The 26th CIRET Conference on Business Surveys, Cyclical Indicators and Consumer Surveys in Taipei, Taiwan 16th - 19th October 2002 : 

·        Jakość usług bankowych w ocenie menedżerów banków oraz klientów / red.  Józef Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja - Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2000. S. 145-183  ISBN 83-85274-64-2

·        Zachowania inwestycyjne gospodarstw domowych / Białowąs Sylwester. // W : Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej / red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 1999. S. 191-198   ISBN 83-904826-8-1

·        Badania marketingowe jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa / Białowąs Sylwester. // W : Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenia i prognozy/ red.  Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1998. S. 53-59  ISBN 83-85274-35-9

·        Reklama na monitorze / Białowąs Sylwester. // W : Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenia i prognozy / red.  Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1998. S. 113-117  ISBN 83-85274-35-9

·        Dochody i wydatki studentów / Białowąs Sylwester. - Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej 1998/2 - Poznań : , 1998. s. 28-30

·        Student na kredyt / Białowąs Sylwester. - Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej 1998/3 - Poznań : , 1998. s. 32-35

·        Agent na rynku ubezpieczeniowym Wielkopolski w opinii klientów indywidualnych / Białowąs Sylwester. // W : Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość / red.  Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1997. s. 272-278

·        Ocena jakości usług ubezpieczeniowych w świetle oczekiwań przedsiębiorstw z Wielkopolski / Białowąs Sylwester. // W : Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych / red.  Jan Karwowski - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US), 1997. S. 80-86  ISBN 83-85809-28-7

·        Promocja w zakładach ubezpieczeń na rynku Wielkopolski / Białowąs Sylwester. // W : Instytucje finansowe - Marketing - Przedsiębiorstwa / red.  Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1996. s. 361-368

·        Produkt na wielkopolskim rynku usług bankowych w ocenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Białowąs Sylwester. // W : Instytucje finansowe - Marketing - Przedsiębiorstwa / Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1996. s. 284-292