Katedra Handlu i Marketingu funkcjonująca w ramach Instytutu Marketingu powstała z połączenia dwóch katedr (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 116 z dnia 28.09.2009 r.):

  • Katedry Handlu i Marketingu kierowanej przez prof. dr hab. Halinę Szulce,
  • Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym kierowanej przez prof. dr hab. Marię Sławińską.

Obie połączone Katedry wywodzą się z dawnego Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, kierowanego przez prof. dr Zbigniewa Zakrzewskiego do 1982 r., a następnie do 1991 r. przez prof. dr hab. Halinę Szulce. W ramach reorganizacji Uczelni w 1991 roku powstały w miejsce Instytutu katedry, między innymi Katedra Handlu i Marketingu oraz Katedra Przedsiębiorstw Handlowych (przemianowana w 2007 roku na Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym).


Zespół pracowników Katedry Handlu i Marketingu kontynuuje badania nad problematyką handlu, które mają długą tradycję w naszej Uczelni. Już w 1926 roku jak powstała Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, przyjęto, że jej głównym zadaniem jest "...krzewienie nauk i umiejętności handlowych...". 


Szczególny wkład w rozwój badań nad istotą i funkcjonowaniem handlu oraz kształcenia na poziomie akademickim wniósł prof. dr Zbigniew Zakrzewski, uznawany za twórcę tzw. poznańskiej szkoły o handlu. Przez wszystkie etapy rozwoju naszej Uczelni aż do powstania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w profilu naukowym i dydaktycznym znajduje się problematyka handlu. Od 1991 roku poszerzono zakres badań naukowych i ofertę dydaktyczną o zagadnienia marketingu.


Pracownicy Katedry Handlu i Marketingu realizują wiele projektów badawczych z dziedziny handlu i marketingu, zwłaszcza z zakresu przemian strukturalnych w handlu i dystrybucji, marketingu terytorialnego, marketingu w handlu, tworzenia wartości dla klienta i zarządzania sprzedażą.


Katedra Handlu i Marketingu jest koordynatorem specjalności "Handel i Marketing" na kierunku Zarządzanie oraz organizatorem trzech studiów podyplomowych: Marketingu, Zarządzania w handlu oraz Zarządzania wartością klienta.


Katedra Handlu i Marketingu jest od października 2005 r. członkiem międzynarodowej organizacji European Retail Academy, zrzeszającej placówki naukowe prowadzące badania w dziedzinie handlu z wielu krajów świata.

Więcej informacji pod adresem: http://www.european-retail-academy.org


Od 11.02.2008 Katedra Handlu i Marketingu otrzymała status Partnera The Institute of Place Management (IPM). Instytut został założony w 2006 roku z inicjatywy Manchester Metropolitan University i Association of Town Centre Management in the UK w celu wspierania jednostek zaangażowanych w rozwój i zarządzanie jednostkami terytorialnymi. IPM łączy środowisko akademickie z przedstawicielami samorządów lokalnych i praktyków z zakresu zarządzania miejscami. 
Więcej informacji pod adresem http://www.placemanagement.org/default.asp