Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu (specjalność: Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1995 r. na podstawie pracy pt. "Zarządzanie technologią sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Sławińskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 2010 r. Odbyła staże naukowe w Kopenhadze, Bradford, Pradze i Nottingham. Jest członkiem The European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD).
Pełnione funkcje
Kierownik Katedry Handlu i Marketingu (kadencja 2016-2020 i 2020-2024)
Kierownik Studiów Doktoranckich (1.09.2020-31.10.2021)
Koordynator projektu „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE)”, nr: PPI/APM/2019/1/00047/U/00001, finansowanego przez NAWA, okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2022
Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2020-2024)
Zastępca Przewodniczącej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UEP

Członek Rady Awansów Naukowych UEP (kadencja 2021-2024)

Członek Rady Szkoły Doktorskiej UEP


 

Problematyka badawcza
systemy dystrybucji i sektor handlu w Polsce
tworzenie i ewolucja formatów handlu detalicznego (standardowych i alternatywnych)
ekonomia współdzielenia
zrównoważona konsumpcja
skłonność konsumentów do redukcji konsumpcji
Dydaktyka
Nauki o organizacji
Modele biznesu w handlu detalicznym
Retail Management
Zarządzanie produktem
Biznes plan
Merchandising
Strategie cen i marż


ORCID:
ResearchGate:
Google Scholar:
Field of studies:
  • distribution systems and the trade sector in Poland
  • creation and evolution of retail trade formats (standard and alternative)
  • sharing economy
  • sustainable consumption
  • propensity of consumers to reduce consumption