W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie obronionej pracy doktorskiej pt.: „Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego”. W oparciu o osiągnięcie naukowe, które stanowiła monografia pt. „Pomiar fizjologiczny w badaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców”, w styczniu 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Członek grup badawczych prowadzących prace naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata 2 oraz Opus 10).

Uczestnik dwóch międzynarodowych zespołów działających w oparciu o granty finansowane przez Komisję Europejską ze środków programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne (Food Quality & Consumer Studies – lata 2014-2017 oraz Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology - lata 2018-2021).

Współrealizujący środkowoeuropejski projekt pt. „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy – CENETSIE”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (lata 2019-2021).

Wielokrotny stypendysta programów wymiany akademickiej (Erasmus+ oraz CEEPUS).


Pełnione funkcje
Zainteresowania naukowe
 • ekonomia behavioralna 
 • neuromarketing
 • zachowania nabywców (w szczególności: sytuacyjne zachowania nabywców)
 • nowoczesne formy handlu detalicznego (e-, m-, v-commerce)
 • metody pomiaru fizjologicznego (okulografia, aktywność elektrodermalna)
 • zastosowanie eksperymentów w ekonomii 
Dydaktyka
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Marketing
 • Plan marketingowy
 • Controlling marketingu
 • Merchandising
 • Marketing Data Analysis