Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (lata 1989-1993) na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Handel i Marketing. W dniu 11 VII 2005 obronił rozprawę doktorską nt. Uwarunkowania wykorzystania instrumentów marketingowych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (dziedzina Nauki Ekonomiczne, dyscyplina Nauki o zarządzaniu). Od 2005 do 2016 był adiunktem w Katedrze Handlu i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W dniu 7 kwietnia 2015 nadano mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina Ekonomia. Obecnie piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Handlu i Marketingu.


Pełnione funkcje
 • Koordynator kierunku Innovation Management na Wydziale Zarządzania od 2017
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia od 2016
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania od 2016
 • Członek Rektorskiego Zespołu ds. Strategii UEP od 2016
 • Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania w latach 2015-2017 (coroczne przyjmowanie ok. 1250 studentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na wszystkie kierunki Wydziału)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Egzaminów Licencjackich i Magisterskich od 2015
 • Członek w Zespole ds. przygotowania projektu specjalności „Zarządzanie municypalne” od 2013 roku
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Marketing od 2011
Problematyka badawcza
 • Innowacyjność regionu i funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji
 • Innowacje w działalności przedsiębiorstw
 • Nowoczesne trendy w działalności handlowej
 • Marketing relacyjny
 • Marketing terytorialny
 • Rozwój lokalny na obszarach wiejskich
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Funkcjonowanie NGO
 • Agroturystyka
 • Zachowania nabywców w przestrzeni handlowej
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • New Public Management
 • Kreowanie kapitału społecznego i inne
Seminarium z zakresu
 • Zarządzanie innowacjami (Innovation Management)
 • Marketing terytorialny (Placemarketing)
 • Zarządzanie relacjami (Relationship management)
Dydaktyka
 • Innovative Product and Process Management
 • Creativity
 • Zarządzanie Produktem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie projektem marketingowym
 • Podstawy Marketingu
 • Zmiany w zarządzaniu municypalnym
 • Zarządzanie partycypacyjne

 • Smart City

Odznaczenia i nagrody


 • 2017 Medal of the National Education Commission (Ministry of Education)
 • 2017 Poznan University of Economics and Business Rector's Award for the preparation of an innovative program and the acquisition of funds for the launch of the English-language study of the "Innovation Management" degree program at the Faculty of Management, which elevates the level of internationalization and innovation of the Poznań University of Economics.
 • 2017 Poznan University of Economics and Business Rector's Team Award for effective work in Strategy Update Team of Poznan University of Economics
 • 2013 Brown Cross of Merit, given by the President of the Republic of Poland on 16th of December 2013 for supporting Knowlegde Based Economy in region
Hobby

 • Brydż
 • Siatkówka
 • Snowboard
 • Nowoczesne teorie gospodarcze
 • Teoria chaosu
 • Architektura A. Gaudiego
 • Walki na miecze średniowieczne