Wykształcenie:

2010 – magister, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2016 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:

- zachowania konsumentów

- innowacyjność konsumentów

- współkreowanie wartości

- angażowanie się klientów/konsumentów (customer/consumer engagement (CE))

- zarządzanie produktem

- zarządzanie innowacjami

- zrównoważona konsumpcja


Wybrane publikacje naukowe

2020

1. Bartkowiak Paweł, Michalak Szymon: Motywy angażowania się mieszkańców aglomeracji poznańskiej we współtworzenie wartości dla klienta, w: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia / Bohdanowicz Leszek, Dziurski Patryk (red.), 2020, ISBN 978-83-8030-380-5, ss. 233-250


2. Michalak Szymon, Bartkowiak Paweł: Identyfikacja i ocena innowacyjnych postaw mieszkańców aglomeracji poznańskiej, w: Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu / Mazurek-Łopacińska Krystyna, Sobocińska Magdalena (red.), 2020, ISBN 978-83-7695-836-1, ss. 210-220


3. Michalak Szymon: Podstawowe funkcje zarządzania, w: Zarządzanie procesami i produktami w organizacji. Wybrane zagadnienia / Matuszak-Flejszman Alina (red.), 2020, ISBN 978-83-8211-015-9, ss. 31-56


4. Bartkowiak Paweł, Michalak Szymon: Motivations for Customer Engagement Due to Consumer Innovativeness, w: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN 978-0-9998551-5-7, ss. 2534-2545


5. Michalak Szymon, Bartkowiak Paweł: The Relationship Between Consumer Innovativeness and Customer Engagement, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN 978-0-9998551-4-1, ss. 14616-14631


2019

6. Sojkin Bogdan, Michalak Szymon: Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych, w: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 33, nr 3, 2019, ss. 71-98, DOI:10.2478/minib-2019-0040


2018

7. Matuszak-Flejszman Alina, Michalak Szymon: Selected aspects of managing organizations, w: Process Management in Companies / Matuszak-Flejszman Alina (red.), Process and Product Management, 2018, ISBN 978-83-948206-4-0, ss. 13-58


8. Michalak Szymon: Marketing research process in product and brand management, w: Process Management in Companies / Matuszak-Flejszman Alina (red.), Process and Product Management, 2018, ISBN 978-83-948206-4-0, ss. 223-250


9. Sojkin Bogdan, Michalak Szymon: Badanie zadowolenia uczestników wydarzenia sportowego na przykładzie EHF EURO 2016 POLAND , w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 526, 2018, ss. 267-277, DOI:10.15611/pn.2018.526.24


10. Sojkin Bogdan, Michalak Szymon: Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast w Polsce, w: Handel Wewnętrzny, nr 4 (375), tom I, 2018, ss. 327-339


2017

11. Michalak Szymon: Sport i rekreacja ruchowa w życiu mieszkańców Poznania, w: Zachowania nabywcze i konsumpcyjne mieszkańców Poznania w latach 2005-2016 / Ankiel Magdalena, Sojkin Bogdan (red.), 2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ISBN 978-83-61284-61-1, ss. 110-132


2016

12. Sojkin Bogdan, Michalak Szymon: Motywy uprawiania sportu i rekreacji ruchowej przez studentów, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 460, 2016, ss. 38-50, DOI:10.15611/pn.2016.460.04


Orcid: [link]

Researchgate: [link]

Baza wiedzy UEP: [link]

Google Scholar: [link]