Pełnione funkcje i stanowiska:

Zatrudniona na stanowisku adiunkta od 2015r.

Członek Rady Wydziału Zarządzania

Członek komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Przewodnicząca zespołu ds. przygotowania kierunku studiów dualnych

Problematyka badawcza:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa, strategie marketingowe, public relations, strategie globalnych detalistów,

Zarządzanie sprzedażą, wizerunek przedsiębiorstwa

Działalność dydaktyczna:
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Public relations, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie komunikacją marketingową, Promocja sprzedaży, w j. angielskim: Methods and Instruments of Marketing Communications, Marketing Strategies - Polish Cases, seminaria magisterskie

Wybrane publikacje:

·  Stefańska, M., 2014, Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

·   Bilińska-Reformat, K., Stefańska, M., 2013, Cooperation of commercial chains with suppliers in the context of CSR concept, Visnik. Logistika, 762, s. 15-20.


·  Stefańska, M., Śmigielska, G., 2013, CSR as a source of competitiveness of distribution channels, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9/58, s. 491-502.


·  Śmigielska, G., Stefańska, M., 2013, Private brand in the positioning strategies of FMCG retailers in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 776, s. 375-386.


·  Stefańska, M., 2013, Podstawy teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 288, s. 198-211.


·  Stefańska, M., 2014, Asymetria pomiędzy działaniami przedsiębiorstw a oczekiwaniami nabywców w zakresie komunikowania o CSR, Marketing i Rynek, 4, s. 144-151.


·  Stefańska, M., 2014, Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR -perspektywa nabywców, Marketing i Rynek, 6, s. 733-747.


·  Wanat, T., Stefańska, M., 2014, Społeczno-demograficzne uwarunkowania etnocentryzmu na przykładzie Polski, Marketing i Rynek, 6, s. 814-823.


·  Stefańska, M., 2014, Competitive Advantage based on CSR in Supply Chains–Suppliers about Retailers Strategy., International Journal of Arts & Sciences, 7 (4), s. 35-44.


·  Stefańska, M., Wanat, T., 2014, Consumers’ Perception of Corporate Social Responsibility (CSR) and their Attitude Toward Retailers – Its Significance for Creating Retailers’ Competitive Advantage., International Journal of Arts & Sciences, 7(2), s. 47-58.


·  Stefańska, M., 2015, Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów, Marketing i Rynek, 8, s. 679-689.


·  Stefańska, M., Pilarczyk, B., 2015, Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM-Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych, Marketing i Rynek, 8, s. 690-698.


·  Wanat, T., Stefańska, M., 2015, Company's CSR Activities Addressed to its Employees–Diffusion of CSR to Customers by Employees, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 387, s. 180-189.


·  Wanat, T., Stefańska, M., 2014, Is it worth to invest in CSR? The relationship between CSR and store image in retailing w: Janusz Reichel (red.), CSR Trends : Beyond Business as Usual, CSR Impact, Łódź, s. 109-126.


·  Maryniak, A., Stefańska, M., 2015, Sustainable Supply Chain in the Context of Primary Studies of the Polish Market w: Andreani J.-C. (red.), Proceedings of the International Marketing Trends Conference 2015, Marketing Trends Association, Paris, s. 1-12.


· Stefańska, M., Nestorowicz, (red), 2015, Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Macmillan Palgrave, New York, 1-222.


· Stefańska, M., Stefański, R., 2015, Corporate Social Responsibility and Fair Trade in Relations of Retailers with Suppliers w: Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Macmillan Palgrave, New York, s. 89-115.


·  Kaniewska-Sęba, A., Stefańska, M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany w: Piotr Pawełczyk (red.), Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 113-131.

 

Linki do stron:

https://scholar.google.pl/citations?user=parwv78AAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Stefanska

Zainteresowania:

Uprawa roślin egzotycznych, turystyka