Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, inżynier

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids (EuroFedLipid)
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności
Zainteresowania naukowe
autentyczność żywności, zastosowanie metod spektroskopowych w analizie żywności, chemometria,

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
kardiologia dziecięca