Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, inżynier

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids (EuroFedLipid)
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności
Zainteresowania naukowe
autentyczność żywności, zastosowanie metod spektroskopowych w analizie żywności, chemometria,

ORCID iD: 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2534-4769 


Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Dankowska


Zainteresowania pozanaukowe
kardiologia dziecięca