Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier


Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  • członek Komisji ds. Strategii Wydziału

Zainteresowania naukowe
właściwości funkcjonalne soków owocowych, badania sensoryczne żywności, chemometria

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe