Wykształcenie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią
  • pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów)
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej O/Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych
  • członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu
  • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT)
  • Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Problematyka naukowa
jakość i bezpieczeństwo żywności, kształtowanie zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych, zrównoważony system żywnościowy, znakowanie żywności, projektowanie żywności, trwałość żywności, naturalne przeciwutleniacze, badania sensoryczne

Aktualnie realizowane projekty
„Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia”, Opus, NCN, 2017/27/B/HS4/00805, okres realizacji: 31.07.2018 r. – 30.07.2022 r.

„Zrównoważona żywność – rozwój wiedzy i kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-nauk-o-jakosci,c13079/projekt-zrownowazona-zywnosc,c15229/

Dydaktyka
analiza sensoryczna, metody utrwalania żywności, prognozowanie trwałości, towaroznawstwo artykułów spożywczych, jakość żywności atrybucyjnej, projektowanie produktów żywnościowych, inżynieria produkcji żywności, kształtowanie jakości żywności, nauki o jakości, metody badań w naukach o jakości, creation and assessment of food quality, food product design, sensory analysis in product design and development

Seminaria dyplomowe 
• Kształtowanie cech organoleptycznych, funkcjonalnych i prozdrowotnych żywności 
• Trendy i wyzwania w projektowaniu żywności atrybucyjnej
• Jakość żywności w świetle polityki zrównoważonego rozwoju


ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7388-0852 


Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika

Zainteresowania pozanaukowe
Viva la salsa!