Wykształcenie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności

Stopień naukowy
magister inżynier

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią

Zainteresowania naukowe

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe