1. Wykształcenie / Formation
Doktor nauk ekonomicznych
Wydział: Towaroznawstwa
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2008

Magister inżynier
Wydział: Towaroznawstwa
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2000

Magister
Kierunek: Ochrona Środowiska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998

2. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Ekobiznes" 

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne / Lectures and classes

- Design for Environment
- Ecoinnovation in Management 
- Sustainable Management
- Ecoinnovations in management
- Waste Management
- Sustainable and ecological products
- Green marketing
- Green technology
- Środowiskowa ocena i projektowanie wyrobów
- Projektowanie proekologiczne
- Ekologia wyrobów
- Ekologiczna ocena wyrobów
- Ocena kosmetyków w ujęciu ekologicznym
- Marketing ekologiczny
- Marketing produktów ekologicznych
- Ekologiczne aspekty jakości
- Ekologia przemysłowa
- Ochrona własności intelektualnej
- Ochrona własności przemysłowej
- Podstawy informatyki

4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Specjalizacja badawcza / Scientific topics:
· Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment)
· Zarządzanie cyklem życia wyrobów LCM (Life Cycle Management)
· Projektowanie dla środowiska DfE (Design for Environment)
· Ślad środowiskowy produktów PEF (Product Environmental Footprint)
· Ślad środowiskowy organizacji Organisation Environmental Footprint (OEF)
· Ślad węglowy Carbon Footprint of Product (CFP)
· Green marketing
· Social Life Cycle Assessment (S-LCA)
· Life Cycle Thinking (LCT)

Współpraca z praktyką gospodarczą / Cooperation with industry:
Współpraca z firmami z branż FMCG, motoryzacyjnej, metalowej, AGD, budowlanej, chemicznej (realizacja kilkudziesięciu badań LCA dla przemysłu oraz wykonanych w ramach badań naukowych) 

Współpraca z ośrodkami naukowymi / Cooperation with scientific centres:
Wielkopolski Instytut Jakości, Politechnika Poznańska, IGSMiE PAN w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych IOŚ - PIB, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Technische Universität Darmstadt, University of California - Bren School of Environmental Science and Management.

Pozostała działalność / General activity:
Uczestnictwo w powołaniu Polskiego Centrum LCA (PCLCA) http://pclca.org/
Szkolenia z zakresu LCA, carbon footprint i narzędzi opartych na koncepcji cyklu życia
Wykłady na zaproszenie krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, administracyjnych i przemysłowych

Uczestnictwo w kampaniach społecznych / Public national campaignes:

"Live Green" http://livegreen.org.pl/
"Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem?" http://ekoinnowator.ue.poznan.pl

Recenzje:
ekspert - projekty międzynarodowe i krajowe: Horyzont 2020, EEA and Norway Grants, Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility, NCBiR
czasopisma
ekspertyzy dla firm

Wybrane publikacje / Publications
artykuły / selected papers:
· Witczak, J. (2019) Ecodesign in the Circular Economy: an Example of Packagings, w: Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference DESIRE / Knošková Ľubica, Jarossová Malgorzata A. ( red. ), 2020, Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, ISBN 978-80-225-4705-5, 116-123.
· Witczak, J. (2019) Law Changes and International Standards in the Field of Ecoinnovation, w: Pro-ecological Restructuring of Companies : Case Studies / Gąsior Aleksandra ( red. ), 2019, Ubiquity Press, ISBN 978-1-911529-49-1, 171-182.
· Witczak, J. (2019) Ekoprojektowanie opakowań w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym, w: Świat druku, 2019/3, 38-40.
· Lewandowska, A., Witczak, J., Giungato, P., Dierks, C., Kurczewski, P., Pawlak-Lemańska, K. (2018) Inclusion of Life Cycle Thinking in a Sustainability-Oriented Consumer’s Typology: A Proposed Methodology and an Assessment Tool, Sustainability, 10 (6), s. 1-19.
· Witczak, J. (2018) Ekoprojektowanie opakowań w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym w: Wacław Wasiak (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wybrane problemy, Polska Izba Opakowań, Warszawa, s. 252-260.
· Lewandowska, A., Borusiak, B., Dierks, C., Giungato, P., Jerzyk, E., Kurczewski, P., Sobierajewicz, J., Suh, S., Witczak, J. (2018) Neuro-marketing Tools for Assessing the Communication Effectiveness of Life Cycle Based Environmental Labelling— Procedure and Methodology. In: Benetto E., Gericke K., Guiton M. (red.), Designing Sustainable Technologies, Products and Policies. From Science to Innovation., SpringerOpen, Luksemburg, 163-173.
· Witczak, J. (2018) Gadżet ekologiczny, czyli właściwie jaki? Przegląd Komunalny, 7, 50-51.
· Lewandowska, A., Witczak, J., Kurczewski, P. (2017) Green marketing today - a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking, Management, 21(2), 28-48.
· Witczak J. (2016) Eco-innovation in product and business development, In: Błaszczyk A. (ed.) Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, PUEB, Poznań, 61-80.
· Witczak J. (2016) Znaczenie ekoprojektowania w doskonaleniu łańcucha dostaw, Wasiak W. (ed.), 2016, Opakowania w łańcuchu dostaw: wybrane problemy, Polska Izba Opakowań, Warszawa, 171-181.
· Witczak J. (2016) The environmental performance of product, In: Błaszczyk A. (ed.) Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, PUEB, Poznań, 41-60.
· Witczak J., Kasprzak J., Klos Z., Kurczewski P., Lewandowska A., Lewicki R. (2014) Life Cycle Thinking in small and medium enterprises – the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs Part 2: LCA related aspects; Int J Life Cycle Assess 2014/19, 891-900.
· Foltynowicz Z., Witczak J. (2013) Przyczyny i skutki powstawania odpadów żywnościowych. The reasons and consequences of food waste generation, W: Manczarski P. (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki, 691-708, ISBN 978-83-89696-46-0.
· Lewandowska A., Witczak J. (2012), LCA w reklamie, Ecomanager 2012/5, 44-45 (ISBN 2080-511X).
· Witczak Joanna (2012) Marketing w odcieniach zieleni, Ecomanager 2012/3, s. 40-42, (ISSN 2080-511X).
· Kulczycka J., Kurczewski P., Kasprzak J., Lewandowska A., Lewicki R., Witczak A., Witczak J. (2011) The Polish Centre of Life Cycle Assessment - the centre for life cycle assessment in Poland; Int J Life Cycle Assess; The International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 16(5)/2011; 442-444, DOI: 10.1007/s11367-011-0276-8.
· Lewandowska A., Witczak J. (2011) Zasoby naturalne jako kategoria wpływu na środowisko w badaniach LCA, Przegląd Górniczy 2011/10, 26-32.
· Witczak J., Foltynowicz Z. (2011) Czy istnieje problem odpadów żywnościowych? Does the problem of food waste really exist? / red. Tadeusz Marcinkowski. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : integrated waste management, 295-308, ISBN 978-8389696-84-3.
· Witczak Joanna (2010) Environmental concern as a reason of buying organic food products, W: Selected problems of products ecology - Poznań : Wydawnictwo UEP, 110-119, ISBN 9788374175081.
· Witczak Joanna (20010) What does quality and safety mean for organic food consumers? W: Current Trends in Commodity Science. Market Research, Wydawnictwo UEP, Poznań, 17-27, ISBN 978-83-7417-507-4.
· Witczak J., Sojkin B. (2010) Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście, W: Graczyk, A.; Mazurek-Łopacińska, K. (red.). Rozwój rynków produktów ekologicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
· Witczak J. (2009) Consumers perception of organic food products, W: Produktova Politika v Globalnom Obchode, Kollar V., Knoskova L. (red.), Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava, ISBN 978-80-225-2746-0.
· Witczak J., Sojkin B. (2009) Konsument na rynku żywności ekologicznej, Handel Wewnętrzny 2009/4-5.
· Witczak J. (2005) Wyznaczniki wartości produktu dla konsumentów żywności ekologicznej, Przemysł Spożywczy 5/2005.
· Witczak J. (2005) Determinanty jakości ekologicznej produktu na przykładzie żywności, Problemy ekologii 3/2005.
· Witczak J. (2004) Ekoprodukt. Próba systematyzacji, Problemy ekologii, 4(46)/2004.
· Witczak J. (2003) Jakość żywności jako czynnik wpływający na zachowania nabywcze konsumentów, Marketing i rynek 8/2003.
· Witczak J. (2003) Marketingowy charakter nazwy nowego produktu, W: Sojkin B. (red.), Wprowadzanie nowego produktu na rynek, Zeszyty Naukowe nr 31, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
· Witczak J. (2002) Marketing of green products - a challenge to companies, Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference „Current trends in commodity science”, Poznań 1-5.09.2002.

książki / selected books:
· Witczak J. (2020) Environmental information based on Life Cycle Assessment (LCA) in the aspect of product management / Informacja środowiskowa oparta na ocenie cyklu życia w zarządzaniu produktami. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
· Lewandowska, A., Borusiak, B., Dierks, C., Giungato, P., Jerzyk, E., Kurczewski, P., Sobierajewicz, J., Suh, S., Witczak, J. (2018) Neuro-marketing Tools for Assessing the Communication Effectiveness of Life Cycle Based Environmental Labelling— Procedure and Methodology. In: Benetto E., Gericke K., Guiton M. (red.), Designing Sustainable Technologies, Products and Policies. From Science to Innovation., SpringerOpen, Luksemburg, 163-173.
· Z. Foltynowicz, J. Witczak (red.) (2011) Current trends in commodity science. Environmental and market research, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN: 978-73-7417-670-5.
· Ankiel-Homa M., Witczak J. (red.) (2010) Current trends in commodity science. Market research, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN: 978-83-7417-507-4.