Wykształcenie:

2012 - profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1998 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat rozprawy habilitacyjnej: "Narzędzia sterowania jakością w polskiej gospodarce wolnorynkowej"

1983 - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat rozprawy doktorskiej: "Opracowanie metodyki ilościowego oznaczania kwasów chlorogenowych w produktach roślinnych"

1973 - magister, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Kierunek: Handlowo-Towaroznawczy, Specjalność: Towaroznawstwo

 

Doświadczenie zawodowe:

2019 - profesor  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2013 - profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2000- profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w PoznaniuFunkcje UEP:

Członkostwo w organizacjach UEP

Rada Wydziału Towaroznawstwa do 2019

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

Wydziałowa Komisji ds. Finansów Wydziału

Komitet Jakości Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych

Senacka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej 2016-2020Wyróżnienia: 

1973- Suma Cum Laude, WSE Poznań

2001- Nagroda Zespołowa JM Rektora AE

2005- Medal Jakości, Wielkopolski Instytut Jakości

Dyplom Podziękowania od Polskiego Forum ISO 9000 za Przewodniczenie Komisji Problemowej Metod Statystycznych oraz prace w Radzie Programowej

2012 Polish Armed Forces Nagroda Ministra Obrony Narodowej

2011-2012 Indywidualna Nagroda JM Rektora UEP

2014 -Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

2014 - Polska Indywidualna Nagroda Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego, Laureat Konkursu w Kategorii: Nauka

2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2018 - Medal za Zasługi Dla Jakości w 100-lecie odzyskania Niepodległości POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

 

Prowadzone zajęcia:

Statystyczne sterowanie procesem, wykład,  Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Metody statystycznego sterowania procesem, wykład, Towaroznawstwo

Economical aspects of quality

Sterowanie jakością w laboratoriach badawczych – wykład do wyboru

Chemii ogólna, ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo

Metody i narzędzia wspomagania systemowego zarządzania w laboratoriach i przedsiębiorstwach (ISO 17025 i ISO 9001) oraz zwiększające konkurencyjność (Lean Management, Six Sigma…), Potwierdzenie zgodności dla wyrobów i  usług (akredytacja, certyfikacja, nadzór rynku). - seminaria inżynierskie, magisterskie, doktorskie

 

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:
Zarządzanie jakością i statystyczna kontrola procesów, metody i narzędzia wspomagania w przedsiębiorstwach i laboratoriach, bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Metody doskonalenia zarządzanie jakością w firmach produkcyjnych i laboratoriach (walidacja metod i niepewność). Nadzór nad rynkiem wyrobów. potwierdzenie zgodności -akredytacja i certyfikacja.Systemy sterowania (SPC) i  kontroli wewnętrznej (nadzór prowadzony w przedsiębiorstwie) oraz potwierdzanie zgodności w ramach  systemów akredytacyjnych (ocena zewnętrzna).

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

Komitet Techniczny PKN ds. Zastosowań Metod Statystycznych (KT nr 10) - Przedstawiciel UEP

 

Ekspert Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości, asesor oceniający firmy startujące w konkursie WNJ

 

Komisja Rewizyjnej Stowarzyszenia Jakości i Zarządzania  POLISOLAB

 

Prezydium Sądu Konkursowego o Złoty Medal MTP

 

Przewodnicząca Prezydium Sądu Konkursowego o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na Forum Kosmetyki Beauty Vision oraz Forum Fryzjerstwa LOOK, 2018-2022

 

Rada Programowa Klubu PF ISO 9000

 

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN Oddział w Poznaniu

 

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział w Poznaniu

 

Polskiego Towarzystwo Ekonomiczne

 

Najważniejsze publikacje:

Michalska, A., Maleszka, A. & Opiela, A. (2018), Konsumenckie postrzeganie znaków zgodności na dobrach trwałego użytku. Dylematy badania okulograficznego, Marketing i Rynek, (12 [CD]), 255-264

 

Michalska, A. & Maleszka, A. (2017). Safety of Product as a Main Aspect of Toys Quality. In Matuszak-Flejszman, A. & Joachimiak-Lechman, K. (Eds.), Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management (pp. 85-95). Poznań: Poznan University of Economics. Faculty of Commodity Science

 

Michalska, A. & Maleszka, A. (2017). Rola dobrowolnej certyfikacji wyrobów na rynku dóbr trwałego użytku w Polsce. In Popek, S. & Miśniakiewicz, M. (Eds.), Narzędzia doskonalenia jakości: analiza ryzyka wyrobów i usług (pp. 117-128). Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

 

Michalska, A. & Maleszka, A. (2017), Studia Informatica Pomerania, (1 (43)), Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej, s. 83-90

 

Michalska, A. & Maleszka, A. (2017), Fitness for purpose tests of goods as a way to increase quality of durable consumer goods, Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, (3), 95-103

 

Maleszka, A., Michalska, A., 2016, Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego użytku w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 425-436

 

Maleszka A., Linke M., 2016, Praktyka wdrażania narzędzi Lean Management na przykładzie trzech dużych firm produkcyjnych  w  "Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji" red Marek Kunasz, Patrycja Zwiech Seria zarządzanie procesami w teorii i praktyce Zeszyt nr 2, s.121- 129,  Szczecin 2016

 

Wiśniewska J. Matuszak L. Maleszka A., 2016,  Treats of customers using weight on Polish market of measuring instruments,  Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 4, no 10, s.145 -163

 

Maleszka, A., Linke, M., 2016, Improvement of management process by using Lean Six Sigma tools in some big organization of food industry, Polish Journal of Natural Sciences, 31(1), s. 101-112

 

Michalska, A., Maleszka, A., 2016, Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku, Marketing i Rynek, 7, s. 539-550

 

Michalska, A., Maleszka, A., 2016, Certyfikacja dobrowolna wyrobów użytkowych na polskim rynku, Problemy Jakości, 10, s. 2-8

 

Wiśniewska J. Maleszka A. 2014. Risk assessment process in context of quality of measuring instruments W : Towards Quality - Management Systems and Solution - Kraków : Polish Society of Commodity Science,  S. 193 – 203 -  (Commodity Science in Research and Practice)

 

Maleszka A., Kowalczyk A. 2012: Methods tools and techniques-terminological problems in the field of statistical process control,  w “Quality selected products and processes - Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów”  PIB Radom s.137-146

 

Kowalczyk A, Maleszka A, 2011: Individual control chart and moving range chart in comparison with standardized control charts in short production run – Zeszyt Naukowy UEP – nr 217 ,Current trends in Commodity Science, Packaging and Product Quality,  Poznań, s. 142 -151

 

Maleszka A., 2010: Akredytacja: Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

 

Maleszka A. 1997 „Narzędzia sterowania jakością w polskiej gospodarce wolnorynkowej”, Prace habilitacyjne AE, zeszyt 150, stron 273, Poznań

 

Maleszka Alicja, Łagowski Edmund, Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

 

Maleszka Alicja, Akredytacja. Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

 

Maleszka Alicja, Kowalczyk Violetta, Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w handlu, w: Towaroznawstwo żywności i przedmiotów użytku, red. Krystyna Skibniewska, s. 7-14, Olsztyn 2004

 

Maleszka Alicja, Czupryna Monika, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. I wymagania dla producentów żywności, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, red. Stefan Doroszewicz, Anna Zwierzchowska, s. 91-100, Warszawa 2005

 

Maleszka Alicja, Swat Urszula, Kowalczyk Violetta, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. II wymagania prawne w sferze obrotu żywnością, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki red. Stefan Doroszewicz Anna Zwierzchowska, s. 101-109, Warszawa 2005 

 

Maleszka Alicja, Purol Marta, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. III Wymagania dla Urzędowych jednostek nadzoru nad żywnością, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki red. Stefan Doroszewicz, Anna Zwierzchowska, s. 110-119, Warszawa 2005

 

Maleszka Alicja: Problematyka niepewności pomiarów i badań, w: Nowe metody statystyczne wspomagające zarządzanie jakością red. Romuald Zalewski, s. 23-58, Poznań 2007

 

Kowalczyk Anna, Maleszka Alicja, Zastosowanie kart statystycznego sterowania procesem w produkcji krótkoseryjnej, w: Koncepcje zarządzania jakością doświadczenia i perspektywy red. Tadeusz Sikora, s. 556-564, Kraków 2008

 

Kowalczyk Anna, Maleszka Alicja, Metody i techniki zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej cz. III Narzędzia doskonalenia organizacji w: Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji, red. Tadeusz Sikora, s. 524-535 t. I, Kraków 2010