Katedra Inwestycji i Nieruchomości 

prowadzi działalność badawczą związaną z problematyką nieruchomości. Problematyka budownictwa i inwestycji była i jest przedmiotem zainteresowania wielu Pracowników naszego Uniwersytetu. Podstawą organizacyjną do prowadzenia badań i dydaktyki w tym zakresie było powołanie w 1969 roku Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji w ramach nowego Instytutu Ekonomiki Przemysłu, którego pierwszym kierownikiem był Pan prof. dr hab. Kazimierz Wandelt. Funkcję tę Pan Profesor pełnił do 1977 roku. Pan Profesor Kazimierz Wandelt był autorem takich prac naukowych, jak: Istota i rodzaje postępu technicznego (PWN, 1960), Ekonomika budownictwa (PWE, 1968), Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym (PWN, 1972) czy Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego (Poznań 1976). W latach 1977-1983 kierownikiem Katedry była Pani prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Hołdowska. Główna problematyka badawcza Pani Profesor koncentrowała się na teorii postępu organizacyjnego i technicznego oraz niepewności i ryzyku, czego wynikiem były następujące publikacje: Czas w problematyce inwestycyjnej (PWE, 1974) czy Postęp organizacyjny i postęp techniczny a niepewność w gospodarowaniu (PWE, 1983).


Przedmiotem zainteresowania naukowego Pracowników Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji były początkowo między innymi problemy budownictwa i przedsiębiorstw budowlanych oraz postępu technicznego. Na bazie tych zainteresowań uruchomiono specjalność dydaktyczną: Ekonomika budownictwa. Wzrost zapotrzebowania społecznego na prace badawcze i działalność dydaktyczną w tym zakresie spowodował przekształcenie Zakładu w Katedrę Inwestycji i Budownictwa, a następnie w 1994 roku w Katedrę Inwestycji i Nieruchomości.


W latach 1984-2015 Katedrą i zespołem badawczym zajmującym się problematyką inwestycji, budownictwa i nieruchomości kierował Pan prof. dr hab. Henryk Gawron. W tym czasie opracowano kilkaset publikacji związanych z problematyką inwestycji i nieruchomości. Zorganizowano kilkanaście konferencji. Pracownicy Katedry uczestniczyli w życiu gospodarczym, wykonując na rzecz różnych organów państwowych i samorządowych, stowarzyszeń zawodowych i podmiotów gospodarczych wiele badań czy ekspertyz.


Działalność naukowo-badawcza Pracowników Katedry w coraz większym stopniu związana była z problematyką nieruchomości. W latach 90-tych XX wieku – w wyniku przeprowadzonych studiów teoretycznych i badań empirycznych – Pracownicy Katedry przygotowali kilkadziesiąt publikacji i referatów, które były prezentowane na różnych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. W tym czasie Pracownicy Katedry byli także organizatorami wspólnie z Amerykańskim Instytutem Zarządzania Nieruchomościami w Chicago i Polską Federacją Rynku Nieruchomości cyklu szkoleń dla zarządców nieruchomości. Były to unikalne szkolenia skonstruowane na bazie amerykańskich programów i materiałów szkoleniowych, które to Pracownicy Katedry przetłumaczyli i dostosowali do polskich realiów gospodarczych.


Efektem tych prac były licznie kierowane do Pracowników Katedry zaproszenia do udziału w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, kongresach pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości czy wreszcie w Międzynarodowych i Polskich Targach Nieruchomości.


W 1995 roku Pracownicy Katedry zorganizowali Międzynarodowe Seminarium Dostosowanie metodyki oceny efektywności inwestycji do standardów światowych. Wynikiem tego Seminarium był opublikowany bogaty materiał wykorzystywany przez praktyków gospodarczych oraz środowisko naukowe.


W 1996 roku w wyniku prowadzonych przez Pracowników badań naukowych został opublikowany pierwszy numer biuletynu Poznańskie nieruchomości, którego kolejne numery ukazują się do dnia dzisiejszego. Został również przygotowany raport roczny Poznański rynek nieruchomości, który w języku polskim i w języku angielskim został opublikowany w specjalnym wydawnictwie ogólnopolskim.


Pracownicy Katedry umacniali także swoje kontakty międzynarodowe. Pan prof. dr hab. Henryk Gawron uzyskał stypendium Fundacji Niemieckiej DAD i w miesiącu październiku 1996 roku przebywał na stażu w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.


Jesienią 1997 roku gościła w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Pani prof. L. Malstrom z Uniwersytetu w Sztokholmie. Rezultatem tej wizyty było rozpoczęcie wspólnej działalności badawczej. Następstwem udziału, w 1997 roku Pana prof. dr hab. Henryka Gawrona w wyjeździe studyjnym do Paryża, było podjęcie z przedstawicielami uczelni francuskich współpracy badawczej w dziedzinie nieruchomości. Przyczyniło się to do zorganizowania w listopadzie 1997 roku Ogólnopolskiej Konferencji Inwestowanie w nieruchomości, w której uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli miast i gmin.


Następnie w czerwcu 1999 roku Katedra Inwestycji i Nieruchomości była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Wpływ zarządcy na gospodarkę nieruchomościami, w której uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli miast i gmin. Na każdą z tych konferencji przygotowano bogaty zbiór materiałów poświęcony omawianej problematyce.


Pracownicy Katedry przygotowali program nowej specjalności Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, która nieprzerwanie od roku akademickiego 1996/97 cieszy się wśród studentów dużym zainteresowaniem. Ciągłe doskonalenie w ramach specjalności oferty dydaktycznej pozwala studentom zdobywać najbardziej aktualną wiedzę z zakresu inwestycji i nieruchomości.


W Katedrze od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku prowadzone są Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, obrotu nieruchomościami i wyceny nieruchomości, które cieszą się dużą popularnością wśród przedstawicieli praktyki gospodarczej.


W 2003 roku Pan prof. dr hab. Henryk Gawron uczestniczył z przedstawicielami kilku innych szkół wyższych w spotkaniu z kierownictwem Conseil Européen des Professions Immobilieres (CEPI). Europejska Rada Nieruchomości jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszającą najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. W czasie tego spotkania podpisano porozumienie stwierdzające, że standardy nauczania na specjalności prowadzonej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości są zgodne ze standardami europejskimi z zakresu obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. W związku z tym ówczesna Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) uzyskała prawo nadawania swoim studentom certyfikatu potwierdzającego zgodność standardów nauczania na studiach z zakresu obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami ze standardami europejskimi.


Katedra Inwestycji i Nieruchomości była także współorganizatorem dwóch dużych konferencji, jednej w maju 2004 roku Polski rynek leasingu nieruchomości, wspólnie z ING Lesse Polska oraz w czerwcu 2004 roku, gdzie Pracownicy Katedry sprawowali opiekę merytoryczną nad X Kongresem Rynku Nieruchomości, w którym uczestniczyło około 400 osób, w tym przedstawiciele 6 krajów zachodnich.


W latach 2010-2011 w Katedrze prowadzono badania dotyczące preferencji klientów na lokalnym rynku nieruchomości. W ramach tego projektu przeprowadzono badania ankietowe, które objęły blisko 1500 osób, a finalnym rezultatem były 3 tomy opracowań:

  1. Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania) – s. 157.
  2. Housing Leeds on the local housing market and ways of their satisfaction – s. 173.
  3. Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania – s. 213.

W 2016 roku – w ramach obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego, która wywołała żywe zainteresowanie w prasie i telewizji. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.


Od 2015 roku Katedrą Inwestycji i Nieruchomości kieruje Pan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, w której zatrudnionych jest dwunastu Pracowników oraz czworo Doktorantów studiów stacjonarnych. Biorąc pod uwagę pracę dydaktyczną, obecnie Katedra koordynuje zajęcia w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami oraz Wycena nieruchomości. Do dnia dzisiejszego dwudziestu doktorantów ukończyło i obroniło swoje rozprawy doktorskie, a kolejnych dwoje młodych adeptów nauki oczekując na recenzje swoich dysertacji przygotowuje się do publicznej ich obrony.


Pracownicy Katedry działają w wielu stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych związanych z sferą nieruchomości. Przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości działa Studenckie Koło Naukowe Propertus.