Przebieg kariery


1999 – doktorat: Ocena efektów ekonomicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw energetyki cieplnej Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

2010 – habilitacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia.Pełnione funkcje


W strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

 • Prodziekan ds. studiów drugiego i trzeciego stopnia Wydziału Zarządzania,
 • Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej,
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się,
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Kierunku Studiów Dualnych,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na I rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu:


 • Członek Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,
 • Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu,
 • Przewodniczący Koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Przewodniczący Rady Programowej "Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
 • Członek Product Development and Management Association,
 • Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020,
 • Członek Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku,
 • Ekspert w procesach oceny projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej,
 • Ekspert w procesach oceny wniosków o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Członek Rady Ekspertów projektu "Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw" – realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ICAN Institute, firmą Taxand Polska oraz Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu.Zainteresowania naukowe


 • Przedsiębiorstwa komunalne,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.Publikacje