Osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne pracowników Katedry stanowiły istotną przesłankę do uruchomienia w 2000 roku specjalności "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem". 
Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących jakości, środowiska oraz bhp w różnych organizacjach. Obejmuje on zagadnienia z zakresu międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz systemowego zarządzania ciągłością działania. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jak najlepsze dostosowanie ich kwalifikacji do wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk położono na kreowanie umiejętności organizacyjnych pozwalających na skuteczne doskonalenie systemów zarządzania zarówno w organizacjach produkcyjnych jak i usługowych.
 Absolwenci specjalności "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem" nabywają umiejętności:
•menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
•zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
•doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą,
•mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
•elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, w oparciu o relacje klient – dostawca i szerzej między wszystkimi interesariuszami,
•pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Katedra Zarządzania Jakością oferuje studentom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach jednej spośród następujących specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia:

1. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
KIERUNEK: Towaroznawstwo 
TRYB:  Stacjonarne/Niestacjonarne
STOPIEŃ:  I, licencjackie

2. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
KIERUNEK: Jakość i rozwój produktu  
TRYB:  Stacjonarne
STOPIEŃ:  I, inżynierskie

3. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością produktów
KIERUNEK: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji  
TRYB: Stacjonarne/Niestacjonarne
STOPIEŃ: II, studia poinżynierskie

4. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
KIERUNEK: Towaroznawstwo (Jakość i Rozwój Produktu)  
TRYB: Stacjonarne
STOPIEŃ: II 

Opisy specjalności znajdziecie Państwo w dołączonych plikach. Serdecznie zapraszamy!