Uczymy już od 34 955 dni
Aktualności

Rok 2021

Archiwum roku 2021
18 listopada 2021
Nagroda dla seminarzystki dr. Piotra Ratajczaka. Pani Anita Hończak, autorka pracy pt. „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z”, zajęła 3. miejsce w XVI edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prac licencjackich. Wyniki XVI edycji konkursu organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego ogłoszone zostały 18 listopada w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego.

17 listopada 2021
Prof. C. Kochalski zaprezentował artykuł pt. "Polska gospodarka w okresie pandemii SARS-Cov-2: sytuacja finansowa przedsiębiorstw w kontekście decyzji i działań banku centralnego" na XXII Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami" organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.

11 listopada 2021

Szanowni Państwo,

czym w praktyce jest controlling? Czym jest zarządzanie informacją i dlaczego jest tak ważne? Jak będą wyglądały moje obowiązki, kiedy zostanę controllerem?

Jeżeli intrygują Państwa odpowiedzi na powyższe pytania oraz są Państwo zainteresowani praktycznymi aspektami pracy w controllingu, zapraszamy do koła naukowego SKN Controlling, działającego przy Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.


Pierwsze spotkanie informacyjne, inaugurujące kolejny semestr działalności, odbędzie się we wtorek 16 listopada 2021 o godzinie 18:00 za pośrednictwem MS Teams.

Team code do kanału SKN Controlling to: td3ff8i.


Serdecznie zapraszamy!


dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Aleksandra.Szulczewska-Remi@ue.poznan.pl

dr Dawid Szutowski

Dawid.Szutowski@ue.poznan.pl8 października 2021
Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia naukowa autorstwa dra Dawida Szutowskiego pt. "Management Control Systems, Decision-Making and Innovation Development. The CDI Model" (poziom II wg Listy Wydawnictw MNiE, co z uwzględnieniem zwyżki dla dziedziny nauk społecznych oznacza 300 pkt.).Niniejsza książka stanowi ukoronowanie 4-letniego projektu naukowego. Monografia zawiera zarówno systematyczne rozważania koncepcyjne, jak i wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych prowadzonych w całej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki. W publikacji autor prezentuje kompleksowe podejście umożliwiające poprawę efektywności systemów rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie systemów kontroli zarządczej. Dr Szutowski w sposób systematyczny konstruuje, a następnie empirycznie weryfikuje model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI), który obrazuje skomplikowaną sieć zależności występujących pomiędzy systemami kontroli zarządczej, jakością decyzji oraz efektywnością systemu rozwoju innowacji. Książka w sposób dogłębny wyjaśnia, dlaczego kontrola zarządcza ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania innowacjami, a zaprezentowane w niej wyniki badań przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w takich jej subdyscyplinach jak: zarządzanie innowacjami, wspomaganie decyzji kierowniczych oraz zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska.

7 lipca 2021
ukazał się artykuł dr Aleksandry Szulczewskiej-Remi i dr Hanny Nowak-Mizgalskiej z Katedry Mikroekonomii pt. "Who really acts as an entrepreneur in the science commercialisation process: the role of knowledge transfer intermediary organisations" opublikowany w czasopiśmie Journal of Entrepreneruship in Emerging Economies (70 pkt.) wydanym przez Emerald Publishing.

2 lipca 2021
ukazał się artykuł dra P. Ratajczaka i dra G. MikołajewiczaThe impact of environmental, social and corporate governance responsibility on the cost of short- and long-term debt, Economics and Business Review, 21(2), 74-96, DOI: 10.18559/ebr.2021.2.6

1 lipca 2021
ukazał się artykuł dra G. Mikołajewicza i dra J. Nowickiego (współautorzy: B. Král i L. Šoljaková), Management Accountants' Professional Competences: Requirements In the Czech Republic and Poland. The Normative Approach and Business Practice, Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun., 69(3), 379-393, DOI: 10.11118/actaun.2021.035

10 czerwca 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w Konferencji Naukowej "Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne", organizowanej przez Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


22 kwietnia 2021
ukazała się książka pracowników Katedry CAFiW pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwojupod redakcją Grzegorza Mikołajewicza i Jarosława Nowickiego, Wydawnictwo UEP.


19-21 kwietnia 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Sustainable Finance & Accounting: Economy - Ethics - Environment", organizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


15 kwietnia 2021
dr Agata Sierpińska-Sawicz wzięła udział w szkoleniu rozwijającym kompetencje do nauczania zorganizowanym przez UEP


15-16 kwietnia 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", organizowanej przez Akademię WSB.

luty 2021
ukazała się książka pt. "Kredyt Kupiecki.Ryzyko i sposoby jego ograniczania" autorstwa: Marii Sierpińskiej, Agaty Sierpińskiej-Sawicz, Małgorzaty Kowalik, Michała Zubka, wydawnictwo poltext


styczeń 2021
ukazała się książka pt. "Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw" autorstwa: Marii Sierpińskiej, Małgorzaty Kowalik, Agaty Sierpińskiej-Sawicz, Michała Zubka, Wydawnictwo Naukowe PWN.