25 maja 2022
Dr A. Sierpińska-Sawicz otrzymała nagrodę JM Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2021 roku, za artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym oraz za monografię pt. „Kredyt kupiecki: ryzyko i sposoby jego ograniczania”, Wydawnictwo Poltext.
Dr D. Szutowski otrzymał nagrodę JM Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2021 roku, za wysoko punktowaną monografię pt. „Management Control Systems, Decision-Making and Innovation Development. The CDI Model” wydawnictwa z poziomu II.

10 maja 2022
Zespół naukowców z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, pod kierownictwem dra hab. Cezarego Kochalskiego, prof. UEP, zdobył grant badawczy pod tytułem „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań Polskiego Ładu” w programie Nauka dla Społeczeństwa organizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy. Budżet projektu wynosi 699.200 zł.

Projekt podejmuje ważny i aktualny temat badawczy, tj. wejście w życie Polskiego Ładu wraz z początkiem roku 2022. Zdarzenie to miało znaczący wpływ na polską rzeczywistość gospodarczą. Polski Ład, jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ma za zadanie zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele główne o charakterze poznawczym, teoretycznym i aplikacyjnym:
CP1: określenie zależności pomiędzy efektami realizacji założeń zawartych w obszarach Polskiego Ładu a rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstw,
CP2: określenie mechanizmu przenoszenia się zmian rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw pomiędzy sektorami gospodarki.
CT1: wypracowanie modeli sektorowych ukazujących zależności pomiędzy zmiennymi Polskiego Ładu a rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstw,
CT2: wypracowanie modelu obrazującego mechanizm przenoszenia się zmian rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw pomiędzy sektorami.
CA1: stworzenie narzędzi analitycznych umożliwiających adaptację przedsiębiorstw do zmian zmiennych Polskiego Ładu.
Wniosek wpisuje się w założenia programu Nauka dla Społeczeństwa związane z budowaniem współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej poprzez wypracowanie nowej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorstwa efektów wejścia w życie Polskiego Ładu

1 kwietnia 2022
Dr Piotr Ratajczak został zaproszony przez Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów do kontynuowania współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów jako egzaminator w kolejnej kadencji obejmującej lata 2022-2025.

3 marca 2022
Dr Grzegorz Mikołajewiczdr Jarosław Nowicki zostali ponownie zaproszeni do pełnienia roli egzaminatorów przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w kadencji 2022-2025.

22 lutego 2022
Dr Piotr Ratajczak decyzją Rektora UEP z dnia 22 lutego 2022 r. otrzymał stypendium naukowe dla młodych naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego UEP. Podstawę przyznania stypendium stanowiło osiągnięcie naukowe – artykuł pt. The mediating role of natural and social resources in the corporate social responsibility - corporate financial performance relationship, który ukazał się w czasopiśmie Managerial and Decision Economics wydawanym przez John Wiley & Sons.