Biografia
 • 2010 doktor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2002 magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Pełnione funkcje
 • członek Rady Wydziału Zarządzania 2012-2016
 • członek Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów 2012 - 2016
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne w roku 2004 i 2015
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne w roku 2007 i 2010
 • opiekun roku grupy 5. studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 (gr. 12 w 2012/2013, gr. 2. w 2009/2010 i gr. 13. w 2006/2007)

Problematyka badawcza
 • analiza fundamentalna (m.in. wycena przedsiębiorstw, wartość fundamentalna przedsiębiorstwa vs. jego wartość rynkowa, kluczowe czynniki siły fundamentalnej przedsiębiorstwa, pomiar i tworzenie wartości dodanej w przedsiębiorstwie, value reporting, analiza danych gospodarczych)
 • rynek kapitałowy i jego instrumenty (m.in. inwestycje na rynku kapitałowym, IPO i koszty emisji)
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), wpływ kwestii ESG na efektywność operacyjną, finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • problematyka analizy ekonomicznej
 • controlling

DYDAKTYKA

Wykładowca:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne UE w Poznaniu
 • Studium Podyplomowe UE w Poznaniu: Analiza Ekonomiczna i Controlling
 • Studium Podyplomowe UE w Poznaniu: Business Accounting (CIMA)
 • Studium Podyplomowe UE w Poznaniu: Green Controlling and Finance

Zajęcia w języku polskim i angielskim:
 • analiza finansowa, ekonomiczna
 • controlling
 • analiza fundamentalna
 • metody wyceny przedsiębiorstwa
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • instrumenty rynku kapitałowego i budowa portfela inwestycyjnego
 • zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
 • analiza płynności finansowej przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstwa i tworzenie wartości
 • "zielone" finanse w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Seminarium licencjackie:
 • "Analiza finansowa, wycena przedsiębiorstwa i zielone finanse korporacyjne"

Nagrody
 • 17.10.2017 r. otrzymał nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografię pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"
 • 14.10.2016 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"
 • 14.10.2011 r. otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. "Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe"
 • 14.10.2010 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends And Research Areas"
 • 14.10.2006 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych, za podręcznik pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne"

Współpraca z praktyką gospodarczą
 • działalność ekspercka i doradcza w zakresie wyceny, kreowania wartości, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanu, restrukturyzacji, due diligence
 • ekspert i doradca w projektach prywatyzacyjnych
 • trener w szkoleniach z obszaru finansów przedsiębiorstw
 • egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 • członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • ekspert ds. oceny ekonomicznej przedsiębiorstw, a także uczestnik prac nad tworzeniem i rozwojem konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", organizowanego przez Urząd Miasta Poznania (2003-2007)
Hobby