Uczymy już od 34 956 dni
Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Nasze sukcesyZespół KFP w składzie:

- dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP,

- dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP,

- dr hab. Leszek Czapiewski, prof. UEP,

otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” na projekt badawczy pod tytułem „Migracja wartości i transformacja czynników ryzyka w gospodarce cyfrowej opartej na nowych technologiach”.Miło nam poinformować, że pięcioro naszych pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora za osiągnięcia w roku 2020:


  • dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP - za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe - publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
  • dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP - za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe - publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
  • dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP - za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe - publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
  • dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - monografię pt. "Należności i zobowiązania handlowe w rachunkowości i finansach", oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe - zaangażowanie w działalność wielu uczelnianych gremiów,
  • dr Szymon Stereńczak - za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe - publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych.
Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom!
Artykuł pt. „Do earnings stripping rules hamper investment? Evidence from CIT reforms in European countries” autorstwa dr Anny Leszczyłowskiej (współautor Jan-Hendrik Meier) został opublikowany w wysoko punktowanym czasopiśmie „Economics Letters” (IF 1,745) wydawnictwa Elsevier: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176521000203

W artykule badany jest wpływ, jaki na inwestycje przedsiębiorstw wywierają regulacje ograniczające zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych. Badanie wskazuje, że podmioty podlegające tym regulacjom ograniczają swoją aktywność inwestycyjną. Efekt ten jest obserwowany zarówno dla regulacji ograniczających finansowanie długiem od podmiotów powiązanych, jak również zadłużenie ogółem. Skala zjawiska jest zróżnicowana w zależności od państwa i rodzaju inwestycji. Artykuł pt. Stock liquidity premium with stochastic price impact and exogenous trading strategy” autorstwa mgr. Szymona Stereńczaka został przyjęty do druku w wysoko punktowanym czasopiśmie International Review of Financial Analysis (IF 1,566) wydawnictwa Elsevier:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521918305702Artykuł pt. Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability - evidence from Poland” autorstwa prof. Michała Kałdońskiego, prof. Tomasza Jewartowskiego i prof. Jacka Mizerki został przyjęty do druku w wysoko punktowanym czasopiśmie International Review of Financial Analysis wydawnictwa Elsevier:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521918305921


Prezentowane w artykule wyniki badań empirycznych wskazują, na przykładzie spółek notowanych na GPW, że istnieje zależność pomiędzy stabilnością akcjonariatu (w szczególności zależność ta odnosi się do pewnych typów inwestorów instytucjonalnych), a poziomem kształtowania zysków przez spółki publiczne. Stabilni, długoterminowi inwestorzy instytucjonalni, dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, są w stanie i jednocześnie mają motywację, by w pełniejszy sposób kontrolować poczynania osób zarządzających spółkami, zniechęcając ich tym samym do podejmowania działań o charakterze operacyjnym, które mogłyby zniekształcać faktyczną wielkość prezentowanych wyników. Niemniej jednak skuteczność stabilnych, długoterminowych inwestorów instytucjonalnych w ograniczaniu tego typu działań jest znacznie mniejsza w odniesieniu do spółek, których zarządzający nie są poddani silnej rynkowej presji, np. w sytuacji, gdy są „wspierani” przez większościowych akcjonariuszy posiadających nieproporcjonalnie większy udział w głosach niż w kapitale.

Monografia pt. „Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych”, red. J. Mizerka, J. Lizińska, wyd. CeDeWu otrzymała nagrodę zespołową JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017.
ANOMALIE RYNKOWE od lat stanowią wyzwanie zarówno dla praktyków jak i naukowców. Uwagę tych pierwszych, głównie INWESTORÓW, absorbuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnienie anomalii można wykorzystać dla budowy STRATEGII INWESTYCYJNEJ pozwalającej na „pokonanie rynku”. Jedni badacze próbują wykazać iluzoryczność anomalii poprzez wskazanie na BŁĘDY ESTYMACJI popełnione w procedurze badawczej, niektórzy szukają w nich zaprzeczenia EFEKTYWNOŚCI RYNKU, jeszcze inni widzą w nich tylko chwilowe ułomności rynku w dążeniu do ustalenia prawdziwej WARTOŚCI SPÓŁKI.

Ważnym momentem w cyklu życia przedsiębiorstwa jest z całą pewnością DECYZJA O WEJŚCIU SPÓŁKI NA GIEŁDĘ. Niektóre ze zjawisk związanych z pierwotną emisją akcji (IPO) przyciągnęły szczególne zainteresowanie badaczy i praktyków. Należą do nich z całą pewnością natychmiastowa oraz długookresowa reakcja cenowa następująca po dokonaniu transakcji. Obserwowany natychmiastowy WZROST CEN oraz relatywnie NIEKORZYSTNA DŁUGOTERMINOWA REAKCJA CENOWA po debiucie giełdowym wciąż stanowią zagadkę dla uczestników i analityków rynków kapitałowych.

Książka stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat EFEKTYWNOŚCI RYNKU oraz znaczenia CZYNNIKÓW BEHAWIORALNYCH dla wyceny akcji. 
Podczas uroczystej Gali VictoriI UEP 2018 pracownik naszej Katedry, dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP otrzymał statuetkę w kategorii "Sami swoi" czyli Przyjaciel Zagranicznych Studentów.


Nagrody przyznawane są przez studentów najlepszym pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Statuetki laureatom wręczono podczas uroczystej Gali Victorii, która odbyła się 11 kwietnia 2018 roku.


Panu Profesorowi Jarosławowi Kubiakowi serdecznie gratulujemy!


   


Dr Arkadiusz Bernal przeszedł pozytywnie proces recenzyjny i otrzymał decyzję, że jego artykuł zatytułowany „Do Small Value-Added Tax Rate Decreases on Groceries Imply Lower Prices for Consumers?” zostanie opublikowany w czasopiśmie z tzw. listy A – Eastern European Economics. Czasopismo wydawane jest od 1962 roku, aktualnie przez Routledge z Taylor & Francis Group. Pięcioletni impact factor tego czasopisma wynosi 0,415. Więcej informacji na temat samego czasopisma można znaleźć na stronie: http://www.tandfonline.com/toc/meee20/current

Artykuł został opublikowany w wersji online 21 grudnia 2017: https://doi.org/10.1080/00128775.2017.1412265

Przewidywany termin publikacji artykułu w wersji papierowej to pierwszy kwartał 2018 r.


W piątek 15 grudnia 2017r. dwoje pracowników naszej katedry: dr hab. Tomasz Jewartowski oraz dr hab. Michał Kałdoński otrzymało z rąk JM Rektora UEP, prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, nominacje na stanowiska profesora nadzwyczajnego.Dr Arkadiusz Bernal przeszedł pozytywnie proces recenzyjny i otrzymał decyzję, że jego artykuł zatytułowany „The Value Added Tax Incidence – The Case of the Book Market in CEE Countries” zostanie opublikowany w czasopiśmie z tzw. listy A –  Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Czasopismo wydawane jest od 1951 r. przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Czasopismo na swoich stronach chwali się bardzo wysokim odsetkiem artykułów odrzuconych na wstępnym etapie (desk rejection - 85%). Impact factor tego czasopisma w 2017 r. wynosi 0,604. Więcej informacji na temat samego czasopisma można znaleźć na stronie: http://journal.fsv.cuni.cz Przewidywany termin publikacji artykułu to pierwsza połowa 2018 r.

Przykładem współpracy Katedry z partnerem zagranicznym są kontakty z Uniwersytetem Technicznym - Bergakademie we Freibergu (Niemcy) odnośnie do możliwości wykorzystania podejścia opcyjnego w rozwiązywaniu finansowych problemów górnictwa. Efektem tej współpracy było zaproszenie prof. Jacka Mizerki przez dziekana wydziału Nauk o Ziemi, Geoinżynierii i Górnictwa prof. Klausa Spitzera, do zrecenzowania pracy doktorskiej Pana Inthanongsone Inthavongsa (Laos) pt. Development of Real Options Framework for Open Pit Mines Project Valuation, której promotorem był prof. Carsten Drebenstedt. Profesor Mizerka wziął także udział w obronie pracy, która miała miejsce w dniu 10. października br. we Freibergu.

Nagroda JM Rektora UEP za organizację międzynarodowej konferencji pt.: „International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions”.
Nagrodę otrzymali:
Dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP;
Dr hab. Tomasz Jewartowski;
Dr hab. Michał Kałdoński;
Dr Joanna Lizińska;
Dr Bartosz Kabaciński;
Mgr Szymon Stereńczak


Nagroda JM Rektora UEP dla dra hab. Michała Kałdońskiego za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt.: „Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych”
Najlepsza praca magisterska w roku akademickim 2015/16 powstała w KATEDRZE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Praca magisterska Andrzeja Kundy "Krótkoterminowe niedowartościowanie akcji ofertowanych w ramach pierwszych ofert publicznych oraz ich przewartościowanie w długim okresie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kubiaka zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie FUNDACJI UEP na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2015/2016.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli każdego z wydziałów oceniła prace według kryteriów merytorycznych (znaczenie tematu, oryginalność i innowacyjność, poprawność metodologiczna, samodzielność w wyrażaniu ocen, umiejętność sformułowania celów pracy itd.) oraz formalnych (układ pracy i struktura treści, poprawność języka, techniczna jakość pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, adekwatność ilustracji, wykresów, schematów itp.).
Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 2 500 zł.


Dr hab. Michał Kałdoński, pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw, został laureatem prestiżowej Nagrody βeta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Nagroda βeta 2017 przyznana została za pracę pt.: „Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Nagroda βeta służy promowaniu wybitnych osiągnięć, przyczyniających się do rozwoju dyscypliny zarządzania finansami, zaś decyzja o jej przyznaniu podejmowana jest w oparciu o takie kryteria jak: wkład w rozwój dyscypliny, oryginalność, walory edukacyjne oraz użyteczność praktyczna. W 2017 roku, w skład Kapituły Konkursu o nagrodę βeta wchodzili:
Prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki
Prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
Prof. Dariusz Wędzki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński.
Uroczystość wręczenia Nagrody βeta 2017 odbyła się 30 marca 2017 r. w Kołobrzegu podczas Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie Finansami” (XVIII edycja) organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.">
W dniach 19-21 października 2016 r. odbyła się konferencja International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice (ICAFFI 2016), której inicjatorem była Katedra Finansów Przedsiębiorstw.


Na Konferencję pracownicy i doktoranci Katedry Finansów Przedsiębiorstw zgłosili następujące referaty:
• dr Arkadiusz Bernal, Do Small Value Added Tax Rate Decreases on Groceries Imply Lower Prices for Consumers?
• dr Józefa Gryko, Managing of financial flexibility
• dr Bartosz Kabaciński, Acquisition Incentives and the Characteristics of Acquired Companies – Evidence from Polish Capital Market
• dr Michał Kałdoński, dr hab. Tomasz Jewartowski, Earnings Management, Equity Issuance and Firm Overvaluation. Empirical Study of Companies Listed on WSE
• dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP, dr Leszek Czapiewski, Investors' Reaction to Dividend Announcement of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
• dr Joanna Lizińska, dr Leszek Czapiewski, Earnings management and firm performance around initial equity offerings on the emerging market
• mgr Marcin Piasecki, Jakość sprawozdań finansowych a struktura własności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych
• mgr Szymon Stereńczak, Stock Market Liquidity and Firm's Decision to Pay Dividends: Evidence from Warsaw Stock Exchange
• mgr Agnieszka Stróżyńska, Determinants of risk management disclosure. Evidence from Poland

Konferencja byłą częścią obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesowego w obszarze wyzwań stojących współcześnie przed zarządzającymi podmiotami gospodarczymi, w tym również instytucjami finansowymi, w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansami, raportowania wyników prowadzonej działalności oraz ładu korporacyjnego. Uczestnicy Konferencji obradowali pod honorowym patronatem JM Rektora UEP, prof. dr hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. W konferencji udział wzięło blisko 120 uczestników z 16 krajów: naukowców, przedstawicieli instytucji finansowych oraz firm oferujących usługi w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i analizy danych finansowych. W roli keynote speakers wystąpili: prof. Philip Molyneux (Bangor Business School) oraz prof. Shahzad Uddin (Essex Business School).
    Dr Arkadiusz Bernal z Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczył w dniach 17-19 października 2016 r. w międzynarodowej konferencji Finanse-Problemy-Decyzje 2016 organizowanej przez Katedrę Finansów Publicznych i Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trakcie konferencji dr Arkadiusz Bernal prezentował artykuł Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji.

Celem Konferencji była wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką finansów. W trakcie konferencji prezentowane były artykuły w następujących obszarach tematycznych: system finansowy i instytucje finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, zastosowanie metod ilościowych w finansach. Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wfiu/katedra-finansow-publicznych/konferencja-conference-fpd-2016.html


Dr Arkadiusz Bernal z Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczył w dniach 9-11 sierpnia 2016 r. w 72 Kongresie organizowanym przez International Institute of Public Finance, który odbywał się pod hasłem: Entrepreneurship, Innovation and Public Policy. Kongres obywał się w Lake Tahoe, w Nevadzie, w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie kongresu dr Arkadiusz Bernal w ramach sesji zatytułowanej Incidence of Value-Added Taxes prezentował artykuł The Extent and Moment of the Value Added Tax Shifting to Consumers: the Case of Poland.

International Institute of Public Finance ma około 800 członków z 50 państw. Tradycja corocznego kongresu, na który przyjeżdżają osoby z całego świata sięga 1937 r. Cały program kongresu z 2016 r. można znaleźć na stronie https://www.conftool.pro/iipf2016/sessions.php

Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczyli w dniach 13-14 czerwca 2016 r. w międzynarodowej konferencji „The 14th INFINITI Conference on International Finance" organizowanej przez Trinity College Dublin oraz Monash University w Dublinie w Irlandii.

Referaty:
• Dr hab. Tomasz Jewartowski - Does financial development affect the corporate diversification discount? An empirical study of emerging markets
• Dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP; mgr Marek Jarzęcki - Real option value and time of its exercise in the prospect theory context
Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw pełnili również rolę dyskutantów wybranych referatów innych uczestników konferencji.

Międzynarodowa konferencja na temat finansów międzynarodowych INFINITI organizowana jest corocznie od 2003 roku. Jest jednym z najważniejszych w skali europejskiej wydarzeń w świecie nauki o finansach. Stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata akademickiego z krajów europejskich oraz spoza Europy. Każdego roku gości wielu znamienitych badaczy uczestniczących w sesjach referatowych oraz plenarnych - tegorocznym prelegentem był Prof. Andrew Karolyi z Cornell University w USA.

Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczyli w dniach 7-9 września 2016 r. w IX Konferencji Ogólnopolskiej "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" organizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas konferencji wygłosili następujące referaty:
• dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP; dr Leszek Czapiewski - Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie; referat wygłoszony ramach sesji Efektywność rynku
• dr Leszek Czapiewski - Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki inwestycji opartych na rekomendacjach giełdowych; referat wygłoszony ramach sesji Efektywność rynku
• mgr Szymon Stereńczak - Stock market liquidity and returns on Warsaw Stock Exchange: An introductory survey; referat wygłoszony ramach sesji Quantitative Methods on Financial Markets
• dr Joanna Lizińska - Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange; referat wygłoszony ramach sesji Quantitative Methods on Financial Markets

Konferencja stworzyła możliwość do wymiany doświadczeń, prezentacji rozwiązań nowatorskich oraz podzielenia się wizją, czym rynek kapitałowy w Polsce jest i dokąd zmierza, również na tle porównań Polski z krajami, w których rynki kapitałowe posiadają dużą tradycję. W ramach konferencji dyskutowano w ramach obszarów: Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, Analiza techniczna, Analiza fundamentalna, Analiza portfelowa, Wycena papierów wartościowych, Inżynieria finansowa, Strategie inwestowania, Zarządzanie ryzykiem, Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym, Teoria chaosu, Sztuczne sieci neuronowe na giełdzie papierów wartościowych, Cykle giełdowe, Zarządzanie finansami, Finanse behawioralne, Instrumenty zwrotne, Alternatywne formy inwestowania, Ubezpieczenia.