Wykształcenie:

 • 2005: doktor nauk ekonomicznych; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; praca pt: „Ocena przydatności metod konstruowania portfela akcji. Studium empiryczne polskiego rynku papierów wartościowych”
 • 1995: tytuł magistra; Akademia Ekonomiczna w  Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, kierunek: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, specjalność: Przetwarzanie danych i rachunkowość

 

Pełnione funkcje:

 • członek Komisji do spraw studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

 

Problematyka badawcza:

 • finanse korporacji  
 • inwestowanie na rynku papierów wartościowych
 • modelowanie finansowe
 • reakcja inwestorów na zdarzenia rynkowe

 

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat:

 • Czapiewski, L., Lizińska, J. (2019). Explanatory Power of Pre-Issue Financial Strength for Long-Term Market Performance: Evidence From Initial Equity Offerings on an Emerging Market. International Journal of Financial Studies, 7(1), 16. DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs7010016
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2019). Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 18. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm12010018
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2018). Towards Economic Corporate Sustainability in Reporting: What Does Earnings Management around Equity Offerings Mean for Long-Term Performance? Sustainability, 10(12), 4349. DOI: https://doi.org/10.3390/su10124349
 • Czapiewski, L. (2018). Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia. (4), 19–39. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-02
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2018). Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings in Poland. W: A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, T. Hajdíková, P. Juhász (red.), Springer Proceedings in Business and Economics. Finance and Sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 (nr. 62, s. 121–134). Cham: Springer International Publishing; Imprint: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92228-7_11
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2018). Earnings Management and Underpricing of IPOs on an Emerging Market. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(2), 7–20. DOI: https://doi.org/10.18559/SOEP.2018.2.1
 • Czapiewski, L., Kubiak, J. (2018). Investor Reactions to Dividend Announcements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. W: T. Choudhry & J. Mizerka (red.), Springer Proceedings in Business and Economics. Contemporary trends in accounting, finance and financial institutions : proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznan 2016 (nr. 35, s. 1–10). [S.l.]: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-72862-9_1
 • Czapiewski, L., Kubiak, J. (2018). Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy a zmiana koniunktury giełdowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2018 (92), 234–253
 • Czapiewski, L. (2017). Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 2, 97–110. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2017.86-08
 • Czapiewski, L., Lizińska, J. (2017). Długookresowy wpływ debiutu giełdowego na ceny akcji. W: J. Mizerka & J. Lizińska (red.), Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych (s. 121–141). Warszawa: CeDeWu
 • Czapiewski, L., Lizińska, J. (2017). Natychmiastowa reakcja cenowa na debiut giełdowy. W: J. Mizerka & J. Lizińska (red.), Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych (s. 101–119). Warszawa: CeDeWu
 • Czapiewski, L., Lizińska, J. (2017). Pierwotne emisje akcji na wybranych rynkach. W: J. Mizerka & J. Lizińska (red.), Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych (s. 81–99). Warszawa: CeDeWu
 • Kubiak, J., Czapiewski, L. (2017). Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 89, 37–51. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-03
 • Kubiak, J., Czapiewski, L. (2017). Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 2, 47–58. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2017.86-04
 • Czapiewski, L. (2016). Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw), 71–83. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), 197. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15
 • Czapiewski, L., Kubiak, J. (2016). Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw), 59–69. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-04
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 4, 201–212. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real? W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Springer Proceedings in Business and Economics. The essence and measurement of organizational efficiency (s. 175–194). Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-21139-8_10
 • Mizerka, J., Czapiewski, L., Lizińska, J. (2015). Free Cash Flows and Anomalous Returns - the Case of Poland. Argumenta Oeconomica. (nr 1 (34)), 77–97. DOI: https://doi.org/10.15611/aoe.2015.1.03
 • Czapiewski, L. (2015). Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 2015(75), 111–121. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2015.75-09
 • Czapiewski, L. (2015). Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. (nr 73 Ryzyko, zarządzanie, wartość), 609–620
 • Czapiewski, L., Kubiak, J. (2015). The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-term Debt in Selected European States. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, 1(310). DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6021.310.03
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2015). Does Timing Matter for the Determinants of IPO Short-term Returns? Evidence from the Top Emerging Markets. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, 1(310)
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2015). Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (386), 112–125
 • Lizińska, J., Czapiewski, L. (2015). Reassessing Polish IPO Underpricing and Underperformance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica, 1(310)
 • Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., Mizerka, J. (2014). Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych. Ekonomista. (nr 4), 571–590

 

Dydaktyka:

 • Finanse
 • Modelowanie finansowe
 • Narzędzia analizy danych I
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym

 

Nagrody i osiągnięcia:

 • medal Komisji Edukacji Narodowej
 • nagrody Rektora UEP za osiągnięcia naukowe

 

Hobby:

 • aikido
 • zastosowanie komputerów w analizie danych

 

Nr ORCID:  0000-0003-3215-4090