Uczymy już od 34 752 dni
Profile pracowników naukowych

dr Ewa Różańska

• ORCID
• ResearchGate
• Google Scholar
• Baza Wiedzy UEP
• LinkedIn
BIOGRAFIA:
" style="font-weight:bold">

Doktorat - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – 7 grudnia 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, praca: Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi


Magisterium - magister ekonomii –  23 kwietnia 2002 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, praca: Instrumenty pochodne na rynkach terminowych i w rachunkowości


Studia Podyplomowe Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2014-2015)


Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (2003-2004)


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 1. Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym - za artykuł pt. "CSR disclosure in Polish-listed companies in the light of directive 2014/95/EU requirements: Empirical evidence" (2018)
 2. NAGRODA ZESPOŁOWA I STOPNIA JM REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 – za monografię pt. „Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce” (2016)
 3. NAGRODA ZESPOŁOWA I STOPNIA JM REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 - za realizację projektu na Wydziale Zarządzania Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP (2015)
 4. Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich za pracę Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości (2013)
 5. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych, za podręcznik "Rachunkowość finansowa. Część II" (2006)

DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE – STANOWISKA, FUNKCJE i CZŁONKOWSTWO

" style="font-weight:bold">
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2013 – obecnie)
 • Asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2002 – 2012
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania UEP (w kadencji 2016-2019)
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminów Dyplomowych Wydziału Zarządzania UEP (2016/2017)Opiekun Stażu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu w projekcie pt. Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP o numerze POKL 04.01.01.-00-180/13 (październik 2014 - czerwiec 2015)
 • Opiekun grupy dziekańskiej Wydziału Zarządzania (2004/2005, 2006/2007, 2009/2010, 2014/2015)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" (w Bydgoszczy) (2016/2017)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" (w Koninie) (2014)
 • Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" (w Zielonej Górze) (od 2015)
 • Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" (w Pile) (2013/2014)
 • Członek European Accounting Association (od 2014)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego – Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, "Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości”, Poznań (20-22 września 2017)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA, Poznań (16-18 marca 2016) 
 • Członek Komitetu Organizacyjnego – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA, Poznań (19-20 marca 2015)
 • Sekretarz Zespołu ds. modyfikacji kierunku studiów „Finanse i Rachunkowość” na Wydziale Zarządzania (2013/2014)
 • Członek Zespołu ds. przygotowania specjalności „Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie” (2015/2016)
 • Członek Zespołu ds. przygotowania specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA” w części "Financial Reporting" (F7) (2014/2015)
 •  Członek Zespołu ds. przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych na studia II stopnia WZ (2013-2016, 2018)
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2003, 2007, 2013)


" style="font-weight:bold">PROBLEMATYKA BADAWCZA
•rachunkowość społecznie odpowiedzialna
•rachunkowość międzynarodowa
•rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza projektów

" style="font-weight:bold">GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE
1.Badania Statutowe: „Jakość sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego”, członek zespołu (2015-2017)
2.Badania Młodych Naukowców i Doktorantów: „Uwarunkowania sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstw”, kierownik (2016)
3.Badania Statutowe: „Jakość sprawozdawczości jednostek organizacyjnych  - nowe wyzwania, perspektywy zmian”, członek zespołu (2015-2016)
4.Badania Statutowe: "Trójczłonowa formuła rachunkowości", członek zespołu (2014-2015)
5.Badania Statutowe: "Rachunkowość odpowiedzialności społecznej. Atrybuty jakościowe zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego", członek zespołu, (2014)
6.Badania Własne: "Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi" (2009-2011)
7.Badania Własne: "Odzwierciedlenie transakcji terminowych w sprawozdaniach finansowych jednostki" (2003-2008)
" style="font-weight:bold">
PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacja w czasopiśmie: 
1.Różańska, E., 2016, Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym – nurty badawcze, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 272, s. 131-142.
2.Różańska, E., 2015, Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 1, s. 167-177. 
3.Macuda, M., Matuszak, Ł., Różańska, E., 2015, The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 84 (140), s. 115-137.
4.Różańska, E., 2015, Metody oceny i selekcji projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 398, s. 401-410. 
5.Różańska, E., 2014, Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 344, s. 434-445. 
6.Różańska, E., 2014, Zasady (polityka) rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży hotele i restauracje, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 5, s. 111-124.
7.Różańska, E., 2013, Potencjał informacyjny rachunku kosztów w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 289, s. 497-506.
8.Różańska, E., 2012, Informacyjna funkcja rachunkowości w działalności projektowej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 248, s. 88-96. 
9.Różańska, E., 2010, Selected problems of recognizing intangible assets (R&D Projects) in accordance with Polish regulations and IFRS, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 163, s. 119-130. 
10.Różańska, E., 2009, Strategiczny controlling projektów badawczo-rozwojowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 117, s. 111 – 123. 
11.Różańska, E., 2007, Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 83, s. 133-145. 
12.Różańska, E., 2006, Koszty prac badawczych i rozwojowych w rachunkowości i przepisach podatkowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 82, s. 217-226. 
13.Różańska, E., 2005, Pochodne instrumenty rynku terminowego w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 60, s. 85 - 103. 
14.Różańska, E., 2005, Ryzyko obrotu instrumentami pochodnymi wyzwaniem dla audytorów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1079, s. 285 - 292. 

Rozdział w monografii naukowej: 
15.Matuszak, Ł., Macuda, M., Różańska, E., 2015, Ujawnienia o CSR na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie w: Remlein, M. (red.), Rachunkowość Warta Poznania - teoria, praktyka, polityka rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości, Poznań, s. 145-155.
16.Matuszak, Ł., Różańska, E., 2015, Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne w: Kamela-Sowińska, A. (red.), Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 143-178. 
17.Różańska, E., 2011, Rozrachunki i obrót wierzytelnościami w: Gabrusewicz, W. (red.), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 371-475. 
18.Różańska, E., 2008, Rozrachunki i obrót wierzytelnościami w: Gabrusewicz, W. (red.), Rachunkowość finansowa. Część II (rachunkowość dla zaawansowanych), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 319-387. 

Publikacja w materiałach konferencyjnych:
19.Różańska, E., 2009, Poziomy ujawniania informacji w sprawozdaniu z działalności a wartość dodana dla inwestorów, Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, s. 137-142.
20.Różańska, E., 2009, Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, IX Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, s. 173-177. 
21.Różańska, E., 2008, Nakłady na badania i rozwój w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF, Sprawozdawczość finansowa i audyt w firmie, s. 84-91. 
22.Różańska, E., 2007, Świadczenia pracownicze w teorii i praktyce, Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1  Rachunkowość finansowa, s. 306-315. 
23.Różańska, E., 2006, Koszty prac badawczych i rozwojowych w polskich i międzynarodowych przepisach o rachunkowości, Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie?, s. 126-130. 

PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE
1.Matuszak, Ł., Różańska, E., (red.), 2016, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
2.Różańska, E., 2016, Leasing w: Kiedrowska, M. (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, wydanie drugie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 128-143.
3.Matuszak, Ł., Różańska, E., (red.), 2016, Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
4.Różańska, E., 2015, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w: Remlein, M. (red.), Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych. Przykłady i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 129-152. 
5.Macuda, M., Różańska, E., 2015, Pojęcie i klasyfikacja kosztów w: Macuda, M., Matuszak, Ł., Zyznarska-Dworczak, B. (red.), Rachunek kosztów. Zbiór zadań, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 7-20. 
6.Różańska, E., 2015, Ewidencja i rozliczanie kosztów w: Macuda, M., Matuszak, Ł., Zyznarska-Dworczak, B., (red.), Rachunek kosztów. Zbiór zadań, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 21-55.
7.Różańska, E., 2014, Leasing w: Kiedrowska, M. (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 128-143. 
8.Różańska, E., 2013, Rozrachunki w: Kiedrowska, M. (red.), Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, wydanie drugie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 101-115. 
9.Matuszak, Ł., Różańska, E., 2011, Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 151-189.
10.Różańska, E., 2011, Rozrachunki w: Kiedrowska, M. (red.), Podstawy rachunkowości: zbiór zadań, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 101-115. 
11.Różańska, E., 2009, Rozrachunki w: Kiedrowska, M. (red.), Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, wydanie trzecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 99-113. 
12.Różańska, E., 2008, Rozrachunki w: Kiedrowska, M. (red.), Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, wydanie drugie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 99-113. 
13.Różańska, E., 2007, Rozrachunki w: Kiedrowska, M. (red.), Rachunkowość finansowa zbiór zadań, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 89-100.
14.Różańska, E., 2005, Rozrachunki i obrót wierzytelnościami w: Gabrusewicz, W., Kołaczyk, Z. (red.), Rachunkowość finansowa: część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 371 - 440. 

PRACE POPULARNO-NAUKOWE
1.Rachunek kosztów – krótkookresowe rachunki decyzyjne, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014.
2.Rachunek kosztów zmiennych, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014.
3.Rachunek kosztów – ustalanie cen na produkty przedsiębiorstwa, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014.
4.Rachunek kosztów – rachunek kosztów standardowych, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014.
5.Rachunek kosztów – analiza kosztów - część II, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013.
6.Rachunek kosztów – analiza kosztów – część I, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013.
7.Rachunek kosztów – ustalanie wyniku na sprzedaży, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013.
8.Rachunek kosztów – koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013.
9.Rachunek kosztów – ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich okresu – część II, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013.
10.Rachunek kosztów – ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich okresu – część I, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013.
11.Rachunek kosztów – ewidencja wyników kalkulacji kosztów produkcji podstawowej, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 01.08.2013.
12.Rachunek kosztów – kalkulacja kosztów produkcji podstawowej – część II, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013.
13.Rachunek kosztów – kalkulacja kosztów produkcji podstawowej – część I, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013.
14.Rachunek kosztów – ewidencja i rozliczenie kosztów pośrednich produkcji, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013.
15.Rachunek kosztów – ewidencja i rozliczenie kosztów działalności pomocniczej, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013.
16.Ewidencja i rozliczanie kosztów w czasie na potrzeby rachunku kosztów, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013.
17.Rachunek kosztów – pełna ewidencja kosztów i ich rozliczanie, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013.
18.Rachunek kosztów – ewidencja kosztów i ustalanie zmiany stanu produktów, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013.
19.Rachunek kosztów – ogólne zasady podziału i ewidencji kosztów, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013.
20.Przekształcenie jednostki prowadzącej księgę przychodów i rozchodów w spółkę z o.o. – wybrane problemy, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (203) z dnia 2007-06-01.
21.Świadczenia pracownicze w ustawie o rachunkowości i MSR, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (199) z dnia 2007-04-01.
22.Zdarzenia po dacie bilansu według ustawy o rachunkowości i MSR, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (195) z dnia 2007-02-01.
23.Franczyza w księgach rachunkowych, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (189) z dnia 2006-11-01.
24.Wartość firmy w polskich i międzynarodowych przepisach o rachunkowości, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (189) z dnia 2006-11-01.
25.Koszty prac badawczych i rozwojowych w ujęciu ustawy o rachunkowości i MSR, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  nr 18 (186) z dnia 2006-09-20.
26.Ewidencja zużycia materiałów a wysokość wyniku finansowego, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (185) z dnia 2006-09-01.
27.Rachunkowy i podatkowy aspekt obrotu wierzytelnościami, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (177) z dnia 2006-05-01.

PROWADZONE ZAJĘCIA
•Podstawy rachunkowości
•Rachunkowość finansowa
•Financial accounting
•Rachunek kosztów
•Rachunkowość zarządcza
•Rachunkowość zarządcza projektów
•Zaawansowana rachunkowość finansowa (w tym na specjalności ACCA
•Sprawozdawczość finansowa
•Auditing
•Seminaria licencjackie, magisterskie, podyplomowe

STAŻE W ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH LUB AKADEMICKICH
1.Erasmus+ Staff Mobility for Training - 3rd International Week “Internationalization”, University of South Bohemia in České Budějovice, (Czechy), 29 listopada – 5 grudnia 2015.
2.Erasmus+ Staff Mobility for Teaching  - The D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bułgaria), 8-14 marca 2015, wykłady z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej,  dla studentów trzeciego i czwartego roku ze specjalności  Control and Analysis of Economic Activities.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJI
1.Konferencja międzynarodowa: International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice. ICAFFI 2016, Poznań 19-21 października 2016, poster: Determinants of CSR Disclosures in Commercial Banks in Poland.
2.Konferencja międzynarodowa: 38th Annual Congress of the European Accounting Association, Glasgow (UK), 28-30 kwietnia 2015, referat: Determinants of CSR Disclosures in Commercial Banks in Poland.
3.Konferencja ogólnopolska: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA Poznań, 19-20 marca 2015, referat: Ujawnienia o CSR na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie.
4.Konferencja ogólnopolska: XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Rachunkowość a controlling”. Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Karpacz, 12-14 października 2015, referat: Metody oceny i selekcji projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie.
5.Konferencja międzynarodowa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse i rachunkowość w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej podmiotów sprawozdawczych”, Katowice, 21 października 2015, referat: Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym – nurty badawcze.
6.Konferencja międzynarodowa: 37th Annual Congress of the European Accounting Association, Tallinn (Estonia), 21-23 maja 2014, referat: The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland – empirical study.
7.Konferencja ogólnopolska: XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Rachunkowość a controlling”. Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, Karpacz, 13-15 października 2014, referat: Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym.
8.Konferencja ogólnopolska: XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Rachunkowość a controlling”. Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, Szklarska Poręba, 14-16 października 2013, referat: Potencjał informacyjny rachunku kosztów w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.
9.Konferencja ogólnopolska: IX Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Gdańsk – Sopot, 15 – 17 kwietnia 2009, referat: Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.
10.Konferencja ogólnopolska: V Ogólnopolska konferencja zawodowa KIBR – Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, Poznań, 17 listopada 2009, referat: Poziomy ujawniania informacji w sprawozdaniu z działalności a wartość dodana dla inwestorów.
11.Konferencja ogólnopolska: IV Ogólnopolska konferencja zawodowa KIBR – Sprawozdawczość finansowa i audyt w firmie, Poznań, 24-25 października 2008, referat: Nakłady na badania i rozwój w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF.
12.Konferencja ogólnopolska: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość w teorii i praktyce, Poznań, 20-22 września 2007, referat: Świadczenia pracownicze w teorii i praktyce.
13.Konferencja ogólnopolska: Konferencja naukowa – 75 lat Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1931-2006, Poznań, 14 grudnia 2006, referat: Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym.
14.Konferencja ogólnopolska: II Ogólnopolska konferencja naukowa KIBR – Standardy rachunkowości – szansa czy zagrożenie?, Poznań, 19-20 maja 2006, referat: Koszty prac badawczych i rozwojowych w polskich i międzynarodowych przepisach o rachunkowości.
15.Konferencja ogólnopolska: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Standardy edukacyjne rachunkowości – praktyka i stan badań, Wrocław, wrzesień 2005, referat: Ryzyko obrotu instrumentami pochodnymi wyzwaniem dla audytorów.

e-mail:

Tel. 61 854 38 33