WYKSZTAŁCENIE

–        Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i marketing, specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

–        Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne AE Poznań

–        Studia podyplomowe w zakresie: Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

–        Certyfikat audytora wewnętrznego.

–        doktor habilitowany, dyscyplina: ekonomia i finanse

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

–          5 lat księgowa, kierownik oddziału dochodów

–          2 lata audytor wewnętrzny

–          20 lat nauczyciel akademicki

 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE NAGRODY 

2018   – Dyplom zagraniczny za zajęcie 7 miejsca w kategorii 10 najlepszych recenzentów 2018 w konkursie „Top Revievers for Sustanaibility” (czasopismo z IF na liście A MNiSW).

2018  – Dyplom zagraniczny dla najlepszych recenzentów 2018 w kategorii artykułów naukowych z zakresu „Environment and Ecology” w wydawnictwie MDPI (Szwajcaria) w czasopismach (w tym: z listy A) o tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

2018       – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 za 2 monografie autorskie.

2018       –Dyplom JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za zajęcie I miejsca w rankingu pracowników i katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za działalność naukową w roku akademickim 2016-2017 w kategorii: najlepszy pracownik UEP

2017 – Złota Odznaka „Zasłużony w rozwoju STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH w POLSCE” przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

2017  – Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za największą liczbę punktów uzyskanych za publikacje naukowe w latach 2013-2016, przyznana 15 grudnia 2017 r.

2016       – Nagroda Zespołowa I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 za monografię pt. "Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce", red. Prof. dr hab. A. Kamela-Sowińska.

2015  – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 za monografię autorską.

2013  –Nagroda i Dyplom Rektora za wyróżniającą pracę organizacyjną na rzecz Uczelni, opracowanie autorskiego programu studiów podyplomowych "Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji" oraz regularne zamieszczanie artykułów w "Zeszytach Naukowych" w uczelni niepublicznej.

2013    – Wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Zarządzania UEP dla 10 najbardziej aktywnych pracowników w zakresie współpracy międzynarodowej w roku 2012.

2012 – Artykuł wyróżniony na międzynarodowej konferencji HUMAN POTENTIAL MANAGEMENT IN A COMPANY 27-28.06.2012: Szczepankiewicz E.I., The Use of InCaS Model for Estimating the Value of Human Capital in Future-oriented Organizations. Artykuł opublikowany [w:] Human Resources Management and Ergonomics 2012 nr 1

2012  – Wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania UEP za I miejsce uzyskanych punktów za publikacje naukowe na Wydziale Zarządzania w 2010 r.

2010  – Nagroda Zespołowa I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010 za monografię pt.: „Audyt sprawozdań finansowych” pod red. Prof. dr hab. W. Gabrusewicza

2010    – Srebrna Odznaka „Zasłużony w rozwoju STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH w POLSCE” przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

2007    – Nagroda II stopnia im. Prof. dr hab. Stanisława Skrzywana w kategorii prac doktorskich za rozprawę doktorską w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości obronione w 2006 r. przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE

 

FUNKCJE PEŁNIONE W UEP

–        Członek Rady Wydziału Zarządzania UEP w kadencji 2012-2016

–        Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

–        członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych w roku 2009, 2014 i 2017

–        przewodnicząca zespołów nadzorujących podczas egzaminów kwalifikacyjnych kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych – w latach 2014- 2017

–        członek zespołów nadzorujących podczas egzaminów kwalifikacyjnych kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych w roku 2010-2013

–        opiekunka grup dziekańskich pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania w latach 2011/2012, 2013/2014 oraz 2016/2017

 

FUNKCJE PEŁNIONE POZA UEP w latach 2007-2019

–        Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Odział w Poznaniu w 3 kadencjach (2007-2011, 2011-2015 i 2015-2019)

–        Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych „Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji” w uczelni niepublicznej w latach 2012-2014.

–        Członek Senatu w uczelni niepublicznej w kadencji 2013-2014

–        Członek Rady Wydziału w uczelni niepublicznej w kadencji 2011-2013

–        Założycielska i opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości i Audytuw latach do 2014 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ w latach 2008-2020:

Członek: The Institute of Internal Auditors,Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów do spraw Kontroli Wewnętrznej, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Information Systems Audit and Control Association ISACA.

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

–        audyt wewnętrzny w organizacji

–        kontrola wewnętrzna w organizacji

–        systemy informatyczne w rachunkowości

–        audyt zewnętrzny

–        sprawozdawczość w jednostce

–        teoria rachunkowości

–        wartości niematerialne i kapitał intelektualny


PUBLIKACJE

Autorka ponad 100 opracowań naukowych

undefined">https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/index.seam

 

Ważniejsze monografie autorskie:

1.        Szczepankiewicz, E.I., 2014, Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.

2.        Szczepankiewicz, E.I., 2014, Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.

3.        Szczepankiewicz, E.I., 2016, Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa.

4.        Szczepankiewicz, E.I., 2019, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Ocena i doskonalenie procedur kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań, wyd. 3.

5.        Szczepankiewicz, E.I., 2020, Rozwój audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań.

6.        Szczepankiewicz, E.I., 2020, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań.

 

Ważniejsze monografie współautorskie i redagowane:

    1.   Wielgórska-Leszczyńska, J., Szczepankiewicz, E.I.,  i inni, 2012, Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, W. Gabrusewicz (red.), SKwP, Warszawa. 

    2.   Gabrusewicz, W., Szczepankiewicz, E.I., i inni, 2014, Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Gabrusewicz, W. (red.), PWE, Warszawa.

    3.   Szczepankiewicz, E.I., Kamela-Sowińska, A., i inni, 2015, Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.

    4.   Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z dorobku naukowego Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017, Kamela-Sowińska, A. (red. nauk.), Szczepankiewicz, E.I. (red. wydania), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Redakcja podręczników dla studentów (seria: Materiały Dydaktyczne, Wydawnictwo UEP)

1.        Szczepankiewicz, E.I. (red.), Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo UEP, Poznań (wyd. 1 z 2015 - MD 296; wyd. 2 z 2017 - MD 322).

 

Autorstwopodręczników dla studentów (seria: Materiały Dydaktyczne, Wydawnictwo UEP)

1.        Szczepankiewicz, E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach, MD, Wydawnictwo UEP, Poznań,

(wyd. 1 z 2015 r. - MD 291, wyd. 2 2017 r. - MD 321).

2.        Szczepankiewicz, E.I., Rachunkowość OFE oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach, MD, Wydawnictwo UEP, Poznań, (wyd. 1 z 2015 r. - MD 295).

3.        Szczepankiewicz, E.I., Rachunkowość funduszy emerytalnych. Teoria, przykłady i zadania, MD. Wydawnictwo UEP, Poznań, (wyd. 1 z 2017 r. - MD 325).

4.        Szczepankiewicz, E.I., Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostkach, MD, Wydawnictwo UEP, Poznań, (wyd. 1 z 2016 r. - MD 313; wyd. 2 z 2018 r. - MD 343).

5.        Szczepankiewicz, E.I., Rachunkowość instytucji finansowych. Zbiór zadań, MD, Wydawnictwo UEP, Poznań, (wyd. 1 z 2018 r. - MD 345).

6.        Szczepankiewicz, E.I., Etyka w biznesie, rachunkowości i audycie, Wydawnictwo UEP, Poznań, (wyd. 1 z 2019 r. - MD 348).

 

Rozdziały w pozostałych podręcznikach dla studentów (seria: Materiały Dydaktyczne, Wydawnictwo UEP):

1.        Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, 2011, Kiedrowska (red.), MD 260, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 155-166.

2.        Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań., 2013 Kiedrowska (red.), MD 276, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 155-166.

3.        Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych. Przykłady i zadania, 2015, M. Remlein (red.), MD 289, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 67-102 i 103-128.

4.        Zasady ujmowania aktywów i pasywów banku, 2015, E.I. Szczepankiewicz (red.), Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, 1, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 7-21, 23-27, 36-38, 61-131, 139-148.

5.        Rachunek kosztów. Zbiór zadań, 2015, M. Macuda, Ł. Matuszak, B. Zysnarska-Dworczak (red.), MD 302, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 100-118.

6.        Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, 2016, Ł. Matuszak, E. Różańska (red.), MD 307, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 164-189.

7.        Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, Ł. Matuszak, E. Różańska (red.), MD 312, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 1-248.

8.        Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, 2017, E.I. Szczepankiewicz (red.), MD 322, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 5-21, 23-27, 36-38, 67-156.

9.        Rachunek kosztów. Zbiór zadań, 2018, M. Macuda, Ł. Matuszak, B. Zyznarska-Dworczak (red.), MD 335, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 106-125.

10.    Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań, 2018, M. Macuda, Ł. Matuszak, B. Zyznarska-Dworczak (red.), MD 334, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 6-32, 117-132.

11.    Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych. Przykłady i zadania, 2018, Remlein M. (red.), MD 337, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 65-99, 100-123.

 

Rozdział w podręczniku akademickim (Wydawnictwo UEP)

1.        Podstawy rachunkowości, 2011, W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 95-120.

2.        Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, 2015, A. Kamela-Sowińska (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 84-114.

3.        Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, 2017, A. Kamela-Sowińska (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 84-114, wyd. 2 zmienione.

4.        Rachunek kosztów, 2019, A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.),  Wydawnictwo UEP, Poznań.

 

Publikacja w latach 2002-2014 r. ponad 100 artykułów specjalistycznych dla praktyków w 11 czasopismach z zakresu rachunkowości, audytu, kontroli, organizacji i zarządzania w takich jak: Monitor Rachunkowości i Finansów (wyd. C.H. Beck),Gazeta Samorządu i Administracji (wyd. INFOR EKSPERT),Rachunkowość Budżetowa (wyd. INFOR EKSPERT),Rachunkowość Organizacji Non Profit (wyd. INFOR),Personel i Zarządzanie (wyd. INFOR),Manager (wyd. INFOR),EuroInfo Biuletyn dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. EUROINFOCENTRE),Biuletyn Finanse Publiczne (wyd. Polska Akademia Rachunkowości SA),Biuletyn Rachunkowości i Finansów (wyd. INFOR),Biuletyn Rachunkowości (wyd. INFOR),Biuletyn Głównego Księgowego (wyd. INFOR EKSPERT).

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego

1.        Marta Mazurowska, 2016-2017, Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń przez przedsiębiorstwa niefinansowe, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UEP, rozprawa obroniona w 2017 r.

2.        Marek Kawacki, 2017-2018, Wpływ ujawniania informacji niefinansowych na obrót gospodarczy, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UEP, rozprawa obroniona w czerwcu 2018 r.

3.        Katarzyna Sojka, 2018-2019, Efektywność komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie uczelni publicznych, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomii UEP, rozprawa obroniona we wrześniu 2019 r.

 

Promotor prac dyplomowych w latach 2006-2020:

–        ponad 170 prac licencjackich,

–        ponad 200 prac magisterskich,

–        ponad 60 prac podyplomowych.

 


Udział w projektach badawczych w latach 2011-2020:

–        członek w 3 projektach międzynarodowych: Knowledge Management – models and applications; Knowledge Management II – models and applications; Innovation Management – processes, strategies and performance and the Science and Technology Week in the Slovak Republic

–        udział w 2 projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Samoocena i pomiar wyników audytu wewnętrznego (DEC-2011/03/B/HS4/03804), Kapitał intelektualny powiatów polskich (2013/09/B/HS4/00476)

–         udział w 6 projektach finansowanych z badań statutowych: Kierunki rozwoju sprawozdawczości i analizy finansowej oraz kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych; Kierunki rozwoju (ewolucja) nadzoru korporacyjnego w instytucjach finansowych po kryzysie finansowym 2008-2010; Wpływ światowych regulacji na zmiany w rachunkowości i audycie w jednostkach zainteresowania publicznego; Globalne trendy w rozwoju rachunkowości budżetowej i systemów kontroli w sektorze finansów publicznych; Analiza i ocena procesów doskonalenia jakości kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych; Analiza i ocena procesów doskonalenia jakości kontroli zarządczej w jednostkach.

–         kierowanie 7 projektami międzyuczelnianymi i we współpracy z praktyką gospodarczą: Ujawnianie i pomiar składników kapitału intelektualnego dla celów sprawozdawczości biznesowej. Kapitał intelektualny a rachunkowość; Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w jednostkach; Biznesowa koncepcja sprawozdania rocznego jako narzędzie komunikacji z interesariuszami oraz budowania ekonomiczno-społecznej wartości przedsiębiorstwa w otoczeniu; Determinanty optymalizacji jakości audytu w środowisku informatycznym rachunkowości; Doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych i jednostkach sektora finansowego. Metody, techniki, narzędzia; Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym; Rozwój instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce. Rachunkowe aspekty zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

–        pełnienie w latach 2014-2015 funkcji trenera w cyklu szkoleń z zakresu miękkich kompetencji organizowanych dla studentów UEP w ramach projektu: PO Kapitał Ludzki 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – UDA-POKL.04.01.01-00-180/13-00, środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 4.1 w okresie 1.04.2014-30.06.2015 r.Tytuł projektu: „Praktyka w zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP”.

–         członek w 2 projektach innych uczelni: Proces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie, Program badawczy PBS 935/WAT.

 

DYDAKTYKA

Studia I oraz II stopnia w latach 2008-2020 (przedmioty):

–        Podstawy rachunkowości

–        Rachunkowość finansowa

–        Rewizja finansowa ACCA

–        Rachunkowość instytucji finansowych

–        Etyka w rachunkowości i biznesie

–        Audyt wewnętrzny i kontrola w rachunkowości

–        Sprawozdawczość jednostek

–        Rachunek kosztów

–        Rachunkowość zarządcza

–        Seminarium magisterskie (tematyka: audyt wewnętrzny i zewnętrzny, kontrola wewnętrzna, finansowa i zarządcza, sprawozdawczość i analiza finansowa, sprawozdawczość zintegrowana, rachunkowość informatyczna, CSR, nowe obszary badawcze w rachunkowości) 

 

Studia podyplomowe (przedmioty):

–        Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

–        Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

–        Kontrola zarządcza w jednostkach z sektora ochrony zdrowia

–        Rachunkowość finansowa

–        Sprawozdawczość finansowa

–        Seminarium 

 

HOBBY

–        wędrówki górskie,

–        projektowanie ogrodów