W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja pt. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w dydaktyce i badaniach naukowych. Perspektywa PRME


Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 60. rocznicy powstania Katedry Socjologii i Filozofii oraz Dni Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (informacje o historii Katedry na stronie https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-socjologii-i-filozofii,c2966/problematyka-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-w-dydaktyce-i-badaniach-naukowych-perspektywa-prme,c9122/historia-katedry-socjologii-i-filozofii,c9177/).


Konferencja obfitowała zarówno w wiele interesujących prelekcji oraz dyskusji, jak i wydarzenia towarzyszące. Na uwagę zasługuje tu wystąpienie p. prof. dr hab. Bożeny Klimczak, wprowadzające do właściwej tematyki Konferencji. Ważnymi punktami tego wydarzenia były również: wystąpienie pełnomocniczek Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, panel z udziałem sygnatariuszy PRME, panel przedstawicieli pracodawców, a także panel studentów związany z debatą oksfordzką (w ramach problemu: Powinnością nauczycieli akademickich jest angażowanie się w kształtowanie postaw proobywatelskich studentów). Pierwszy dzień Konferencji uzupełniały wystąpienia dotyczące odpowiedzialności uczelni w zakresie kształcenia studentów, prezentacja p. Kierownik Katedry Socjologii i i Filozofii, prof. dr hab. Grażyny Krzyminiewskiej podsumowująca 60 lat działalności Katedry, a także przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów szkół specjalnych i studentów SKN Intersophia pt. "Niezmienna. Historia nie zza siedmiu gór i lasów".

Obrady w drugim dniu Konferencji podzielone zostały na trzy sesje. Każdą z nich kończyły burzliwe dyskusje dotyczące prezentowanej problematyki - wystąpienia dotyczyły m.in. odpowiedzialności ludzi nauki, postaw uczestników życia gospodarczego, postaw studentów, standryzacji CSR, empirycznych aspektów tego obszaru działania przedsiębiorstw. Konferencję kończyły wystąpienia studentów i doktorantów. Szczegółowy program dostępny jest na witrynie Konferencji - odnośnik po prawej stronie.

 


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI (red: dr hab. H. Zboroń, prof. nadzw. UEP)


Zakres przedmiotowy:

·         Odpowiedzialna edukacja – realizacja PRME w Polsce

·         Społeczna odpowiedzialność biznesu jako przedmiot badań naukowych


Społeczna odpowiedzialność biznesu ma wiele wymiarów: teoretyczny, praktyczny i edukacyjny. Są one ze sobą powiązane: teoretyczne rozważania (próby konceptualizacji) dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw odnoszone są do praktyki gospodarczej, wobec której formułuje się określone oczekiwania co do respektowania standardów uczciwego biznesu. Owe uwagi mogą być formułowane w trybie konstatującym, postulatywnym lub krytycznym. Z kolei praktyka CSR może czerpać inspiracje nie tylko z rozważań naukowych, ale także z debat społecznych, postulatów artykułowanych przez polityków czy doświadczeń innych podmiotów gospodarczych realizujących autorskie programy społecznej odpowiedzialności. Przygotowanie studentów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w biznesie i życiu publicznym wymaga włączenia do procesu kształcenia zarówno treści teoretycznych z zakresu etyki gospodarczej, jak i podejmowania starań co do propagowania wśród studentów postawy odpowiedzialności, której wyrazem jest dbałość o jakość życia społecznego. Tym samym edukacja w duchu odpowiedzialności społecznej może być traktowana jako swoisty łącznik pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami społecznej odpowiedzialności.

Szerokie zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w różnych obszarach życia społecznego – praktyce naukowej, polityce, społeczeństwie obywatelskim oraz gospodarce – ujawniane jest w dyskusjach dotyczących oczekiwań co do obecnego i przewidywanego (także projektowanego) stanu współczesnych społeczeństw. Wyrażane coraz częściej obawy w odniesieniu do silnej pozycji doktryny neoliberalnej perswadującej określoną wizję praktyki gospodarczej, która w wielu punktach wydaje się rozbieżna z normatywnymi przekonaniami porządku demokratycznego, może skłaniać do przyjęcia następującej konstatacji: podejmowanie/dyskutowanie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi element troski o teraźniejszość i przyszłość społecznego świata.

Ważnym elementem kształtowania przyszłego stanu rzeczy jest odpowiednie edukowanie i kształtowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich uczestników praktyki gospodarczej: obecnych studentów i studentek, przyszłych pracowników, menedżerów, klientów i konsumentów. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi, którzy w najbliższej przyszłości podejmą odpowiedzialność za zapewnienie jak najlepszych warunków dla wzmacniania demokracji, gwarancji ochrony praw i wolności jednostek oraz stwarzania jak najtrwalszych możliwości społecznego, ekologicznego i ekonomicznego rozwoju. Instytucje edukacyjne, w szczególności uczelnie wyższe są odpowiedzialne za przygotowanie młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych i obywatelskich. Uczelnie ekonomiczne realizujące misję społecznej odpowiedzialności znajdują merytoryczne i aksjologiczne wsparcie w postaci deklaracji Principles for Responsible Management Education ogłoszonej w 2007 roku. Treść deklaracji zawarta w sześciu postulatach wskazuje na najważniejsze kwestie, jakie powinny być uwzględniane w procesie edukacyjnym, którego celem jest przygotowanie przyszłych menedżerów do zarządzania firmami w sposób odpowiedzialny nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także społecznym i ekologicznym.

Ważnym przekonaniem programu PRME jest, iż odpowiedzialne kształcenie studentów wymaga włączania treści z obszaru etyki gospodarczej do programu studiów, przy czym treści edukacyjne powinny być powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.Tym samym teoretyczne, praktyczne i edukacyjne zagadnienia społecznej odpowiedzialności zdają się stanowić części większej całości – projektu/wizji dobrze funkcjonującego społeczeństwa opartego na silnych dobrze funkcjonujących instytucjach demokracji oraz równoważeniu wartości ekonomicznych,  ekologicznych i etycznych. Dyskutowanie tej wizji wydaje się obecnie sprawą priorytetową. Deklaracja PRME stanowi się ważny kontekst owych dyskusji, stąd pożyteczne wydało się podjąć taką debatę w gronie jej sygnatariuszy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako czwarta uczelnia w Polsce  podpisał deklarację realizowania tych założeń w 2012 roku. Wcześniej deklarację PRME podpisały uczelnie wyższe: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy przekonani, że debata z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację zasad PRME umożliwiła nie tylko wymianę doświadczeń, ale pozwoliła na określenie stojących przed nami zadań. Co więcej – mamy nadzieję na podjęcie wspólnych działań, zarówno na naukowym, jak i edukacyjnym.