PLAN DZIAŁAŃ SKN INTERSOPHIA NA 2019/20

ORGANIZACJA:

 

>> seminaria naukowe (wykład zaproszonego gościa i dyskusja, spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu ekonomii społecznej, polityki społecznej, filozofii i socjologii);

>> wyjścia studyjne do podmiotów trzeciego sektora: spółdzielnie socjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakład poprawczy/areszt śledczy, spotkanie z kuratorem;

>> spotkania naukowe (dyskusja w oparciu o tekst, problem, materiał filmowy);

>> wspólne prace nad projektami badawczymi;

 PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 

>> zakorzeniona w idei sprawiedliwości społecznej oraz rozwoju zrównoważonego;

>> szeroko rozumiane problemy współczesnej polityki społecznej;

>> współpraca trzeciego sektora z sektorem publicznym;